Help Print this page 
Title and reference
Označovanie potravín

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Označovanie potravín

Európska únia (EÚ) zlepšuje pravidlá označovania potravín, aby mal spotrebiteľ pri nákupe výrobkov k dispozícii základné informácie, ktoré budú čitateľné a zrozumiteľné, a ktoré mu pomôžu pri rozhodovaní. V záujme verejného zdravia sa novými pravidlami posilňuje ochrana proti alergénom.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006, a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004

SÚHRNY

V tomto nariadení sa zlučuje smernica 2000/13/ES o označovaní potravín a smernica 90/496/EHS o nutričnom označovaní potravín s cieľom zlepšiť úroveň informovania a ochranu európskych spotrebiteľov.

Pole pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na všetkých stupňoch potravinového reťazca. Vzťahuje sa na všetky potraviny určené konečnému spotrebiteľovi vrátane potravín dodávaných zariadeniami spoločného stravovania a potravín určených na zásobovanie zariadení spoločného stravovania.

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na označovanie ustanovené v osobitných predpisoch Európskej únie (EÚ) uplatniteľných na konkrétne potraviny.

Všeobecné požiadavky

Označenie, prezentácia ani reklama potravín nesmú:

Informácie o potravinách musia byť presné, jednoznačné a ľahko zrozumiteľné pre spotrebiteľa.

Zodpovednosť prevádzkovateľa

Za informácie o potravine je zodpovedný prevádzkovateľ, pod ktorého menom alebo obchodným menom sa potravina umiestňuje na trh, alebo dovozca, ak tento prevádzkovateľ nie je usadený v EÚ. Musí zabezpečiť prítomnosť informácií o potravine a ich súlad s európskymi potravinovými predpismi a s požiadavkami príslušných vnútroštátnych predpisov.

Ak sú potraviny balené, na balení alebo pripojenej etikete sa musia uvádzať povinné informácie.

Ak potraviny nie sú balené, informácie o potravine sa musia poslať prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku, ktorý potraviny dostáva, aby ich mohol v prípade potreby poskytnúť konečnému spotrebiteľovi.

Povinné údaje

Povinné údaje musia byť ľahko zrozumiteľné a viditeľné, jasne čitateľné a v prípade potreby nezmazateľné. Výška písma musí byť najmenej 1,2 mm (s výnimkou malých obalov alebo nádob).

Povinné údaje sa vzťahujú na:

 • názov;
 • zoznam zložiek. Všetky zložky prítomné vo forme umelých nanomateriálov sa musia jasne uviesť v zozname zložiek a za ich názvy sa musí uviesť slovo nano v zátvorkách;
 • látky, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť (arašidy, mlieko, horčica, ryby, obilniny, potraviny s obsahom gluténu atď.);
 • množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek;
 • netto množstvo potraviny;
 • dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby;
 • osobitné podmienky skladovania a/alebo použitia;
 • meno alebo obchodné meno prevádzkovateľa alebo dovozcu;
 • krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu v prípade určitých druhov mäsa a mlieka alebo ak ich neuvedenie môže priviesť spotrebiteľa do omylu;
 • návod na použitie, ak by bez poskytnutia takéhoto návodu bolo ťažké potravinu správne použiť;
 • ak ide o nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu, skutočný obsah alkoholu v objemových percentách;
 • označenie výživovej hodnoty.

Povinné údaje týkajúce sa názvu, netto množstva a skutočného obsahu alkoholu v objemových percentách musia byť uvedené v jednom zornom poli.

Povinné informácie o potravinách sa musia uvádzať v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a v prípade potreby vo viacerých jazykoch.

Vynechanie určitých povinných údajov

V určitých prípadoch sa vytvorili osobitné ustanovenia:

 • sklené fľaše určené na opätovné použitie;
 • obaly malých rozmerov;
 • označenie výživovej hodnoty potravín uvedených v prílohe V;
 • nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu.

Nepovinné informácie

Informácie o potravinách poskytnuté na dobrovoľnom základe musia spĺňať tieto požiadavky:

 • neuvádzajú spotrebiteľa do omylu;
 • nie sú nejednoznačné ani mätúce pre spotrebiteľa;
 • podľa potreby sú založené na relevantných vedeckých údajoch.

Nepovinné informácie o potravinách sa nesmú zobrazovať na úkor prezentácie povinných informácií o potravinách.

Komisia by mala prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby nepovinné informácie na označenie: a) možnej a neúmyselnej prítomnosti látok, ktoré môžu spôsobiť alergie alebo neznášanlivosti, b) vhodnosti potravín pre vegetariánov alebo vegánov, c) referenčných príjmov pre osobitné skupiny obyvateľstva atď., vyhovovali uvedeným požiadavkám.

Dátum uplatňovania

Toto nariadenie sa uplatňuje od 13. decembra 2014 s výnimkou ustanovení o uvádzaní výživovej hodnoty, ktoré sa uplatňujú od 13. decembra 2016.

Dátum uplatňovania prílohy VI o názvoch potravín a osobitných sprievodných informáciách je 1. január 2014.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011

12.12.2011

Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011

Delegované nariadenie (EÚ) č. 1363/2013

8.1.2014

-

Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013

Posledná aktualizácia: 21.04.2014

Top