Help Print this page 
Title and reference
Prevencia fajčenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevencia fajčenia

Cieľom návrhu je podnietiť členské štáty, aby zlepšili kontrolu tabaku a vyvíjali intenzívnejšie úsilie pri predchádzaní fajčeniu u detí a dospievajúcich.

AKT

Odporúčanie Rady 2003/54/ES z 2. decembra 2002 o prevencii fajčenia a o iniciatívach na zlepšenie kontroly tabaku [Ú. v. ES L 22, 25.1.2003].

SÚHRNY

V súlade s článkom 152 (DE) (EN) (FR) Zmluvy o ES Spoločenstvo prispieva k zlepšovaniu verejného zdravia tým, že dopĺňa opatrenia členských štátov. Fajčenie je najčastejšou odstrániteľnou príčinou úmrtí v Európe. Tabakový priemysel nabáda na konzumáciu tabaku prostredníctvom reklamných, marketingových a propagačných stratégií, čím prispieva k zvyšovaniu miery úmrtnosti a chorobnosti, ktoré súvisia s užívaním tabakových výrobkov. Niektoré stratégie sa osobitne zameriavajú na školopovinnú mládež. Na základe štúdií sa zistilo, že 60 % fajčiarov začína s fajčením ešte pred dovŕšením trinástich rokov a 90 % pred dovŕšením osemnástich rokov. Aj preto dané odporúčanie zdôrazňuje potrebu prevencie fajčenia u detí a dospievajúcich.

Navrhované opatrenia nadväzujú na ustanovenia smernice o tabakových výrobkoch z roku 2001 a na ustanovenia smernice o reklame a sponzorstve týchto výrobkov z mája 2003. Európski zákonodarcovia si dali záležať na tom, aby dané opatrenia boli v súlade s opatreniami ustanovenými v rámcovom dohovore Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) (EN) (ES) (FR) o kontrole tabaku, ktorý bol v čase prijatia tohto odporúčania vo fáze rokovaní.

Zníženie dostupnosti tabakových výrobkov deťom a dospievajúcim

Odporúčanie nabáda členské štáty, aby prijali zákonné a/alebo administratívne opatrenia na zamedzenie predaju tabakových výrobkov deťom a dospievajúcim, a to najmä týmito spôsobmi:

 • predajcovia tabakových výrobkov budú povinní overiť, či kupujúci dosiahli vek stanovený vo vnútroštátnych predpisoch;
 • stiahnutie tabakových výrobkov zo samoobslužného predaja;
 • obmedzenie prístupu k automatom s týmito výrobkami;
 • obmedzenie predaja na diaľku, najmä cez internet;
 • zákaz predaja sladkostí a hračiek určených deťom, ktorých vzhľad alebo obal pripomína tabakový výrobok;
 • zákaz kusového predaja cigariet alebo balíčkov, v ktorých je menej ako 19 kusov.

Obmedzenie reklamy a propagácie tabakových výrobkov

Odporúčanie povzbudzuje členské štáty, aby prijali opatrenia, ktorými sa zakážu tieto formy reklamy a propagácie:

 • používanie tabakových značiek na výrobkoch alebo v súvislosti so službami, ktoré nepatria do tabakového priemyslu;
 • využívanie propagačných predmetov (popolníky, zapaľovače, slnečníky atď.) a vzoriek tabaku;
 • využívanie a prezentácia techník na propagáciu predaja, napr. zľavy, dary, bonusy alebo možnosť zapojiť sa do súťaže alebo propagačnej hry;
 • využívanie bilbordov, plagátov a ďalších foriem vnútornej alebo vonkajšej reklamy (napr. reklamy umiestnenej na automatoch s tabakovými výrobkami);
 • reklama v kinách.

Opatrenia voči výrobcom tabakových výrobkov

Členským štátom sa odporúča, aby prijali opatrenia, ktoré uložia producentom tabakových výrobkov povinnosť vykazovať výdavky na reklamu, marketing, sponzorstvo a propagačné kampane.

Ochrana pred pasívnym fajčením

Členským štátom sa odporúča, aby prostredníctvom zákonných prostriedkov zabezpečili primeranú ochranu pred pasívnym fajčením na pracovisku, v uzavretých verejných priestranstvách a v hromadnej doprave. Osobitný dôraz by sa mal klásť na vzdelávacie zariadenia, zdravotnícke zariadenia a na zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti.

Ďalšie opatrenia

Odporúčanie vyzýva členské štáty na posilnenie programov, ktorých cieľom je odradiť ľudí od toho, aby začali fajčiť, alebo ľuďom pomáhajú pri odvykaní od fajčenia. Rovnako ich nabáda na prijatie a zavedenie vhodných opatrení, pokiaľ ide o ceny tabakových výrobkov, s cieľom odradiť spotrebiteľov od fajčenia.

Nadväzujúce opatrenia

Každé dva roky budú členské štáty musieť informovať Komisiu o opatreniach nadväzujúcich na predmetné odporúčanie. Najneskôr rok po tom, ako budú Komisii doručené informácie od členských štátov, musí Komisia vypracovať správu o realizácii odporúčaných opatrení, v ktorej môže navrhnúť prípadné nové opatrenia.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov [Ú. v. ES L 152, 20.6.2003].

Predmetom tejto smernice je zákaz reklamy tabakových výrobkov v tlačených médiách, rozhlasovom vysielaní a v službách informačnej spoločnosti a zákaz sponzorovania podujatí, ktoré majú cezhraničné účinky a slúžia na propagáciu tabakových výrobkov.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov [Ú. v. ES L 194, 18.7.2001].

Táto smernica ustanovuje podmienky výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov v členských štátoch EÚ. Zaoberá sa najmä výstrahami na balíčkoch, zákazom označení typu „mierne“ alebo „ľahké“, maximálnymi hodnotami obsahu nikotínu, dechtu a oxidu uhoľnatého v cigaretách či zákazom tabaku určeného na vnútorné použitie.

Posledná aktualizácia: 30.05.2006

Top