Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výživa, nadváha a obezita – stratégia EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výživa, nadváha a obezita – stratégia EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Biela kniha Európskej komisie o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou [KOM(2007) 279 v konečnom znení]

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO BIELEJ KNIHY?

 • Európska komisia stanovuje integrovaný prístup EÚ k zníženiu výskytu ochorení spôsobených nesprávnou výživou, nadváhou a obezitou.
 • Zameriava sa na navrhnutie opatrení, ktoré môžu byť prijaté na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ s cieľom riešiť tento problém verejného zdravia. Týmito opatreniami sa dopĺňajú a podporujú súčasné opatrenia v krajinách EÚ.
 • V bielej knihe sa osobitne zohľadňuje sociálno-ekonomický rozmer problému s obezitou z dôvodu jeho spájania so skupinami v spoločnosti, ktoré sú viac znevýhodnené.

HLAVNÉ BODY

Hlavným cieľom bielej knihy je zníženie vysoko-rizikového správania, ako je napríklad nesprávna výživa a nedostatok telesnej aktivity, ktoré vedú k nadváhe a obezite.

V bielej knihe je vymedzené, že tento cieľ sa dosiahne zameraním sa na opatrenia, ktorými sa:

 • umožní spotrebiteľom vykonávať uvedomelé rozhodnutia s cieľom zaistiť, aby v obchodoch a jedálňach bola k dispozícii zdravá voľba (napríklad výživnejšie potraviny);
 • podporí zapojenie súkromného sektora;
  • v rámci potravinárskeho priemyslu by sa mohlo zmeniť zloženie receptov, konkrétne znížením obsahu soli, cukru a tukov;
  • zamestnávatelia by mohli podporovať zdravý životný štýl (napríklad chôdza alebo bicyklovanie do práce);
 • budú ľudia motivovať k väčšej telesnej aktivite prostredníctvom zdôraznenia výhod telesnej aktivity.

Partnerstvá

 • V bielej knihe sa zdôrazňuje význam vybudovania partnerstiev v celej EÚ s cieľom prijať opatrenia v teréne, t. j. na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Tieto partnerstvá zahŕňajú spoluprácu so súkromným sektorom (napríklad výrobcovia potravín a reklamný priemysel), sektorom verejného zdravia a organizáciami občianskej spoločnosti (napríklad športové a spotrebiteľské združenia).
 • Vychádzajúc z akčnej platformy EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie, ktorá sa začala v roku 2005, sa v bielej knihe navrhuje, aby sa podobné platformy vytvárali na vnútroštátnej a regionálnej úrovni v krajinách EÚ. Zapojenie miestnych subjektov (napríklad združenia a malé podniky) je kľúčové pre úspech stratégie, pretože sa ním vytvára dynamika skupiny a spája čo najviac aktérov na všetkých úrovniach.
 • Orgány krajín EÚ sú zodpovedné za:
  • koordináciu s cieľom zaistiť význam opatrení v oblasti verejného zdravia; a
  • podporu médií v záujme ich zúčastňovania sa na vytváraní spoločných koncepcií a kampaní.
 • Pracovná skupina na vysokej úrovni pre zdravie, výživu a telesnú aktivitu podporuje výmenu postupov a zlepšených väzieb s vládami. Jej cieľom je zaistiť, aby si krajiny EÚ (ako aj Nórsko a Švajčiarsko) vymieňali nápady a osvedčené postupy týkajúce sa všetkých ich vládnych politík v tejto oblasti.

Interdisciplinárny prístup

 • Hoci verejné zdravie predstavuje základ problému, v bielej knihe sa okrem dôrazu na partnerstvá na všetkých úrovniach zdôrazňuje skutočnosť, že boj proti nadváhe a obezite si vyžaduje spoločný prístup zahŕňajúci niekoľko oblastí politiky. Napríklad:
  • vzdelávanie: vytváranie informačných kampaní pre deti ako aj dospelých;
  • spotrebiteľská politika: poskytovanie jasných a zrozumiteľných informácií o výbere potravín, napríklad označovanie výživovej hodnoty;
  • šport: väčšia prístupnosť organizovaných športových činností a nabádanie na väčšiu účasť na telesnej aktivite;
  • mestské plánovanie a udržateľná doprava: podpora „aktívneho dochádzania do práce“, napríklad chôdza a bicyklovanie do práce a iné činnosti;
  • výskum: ďalšie bádanie o činiteľoch výberu potravín, konkrétne prostredníctvom časti Potraviny a zdravé stravovanie programu Horizont 2020;
  • poľnohospodárstvo: väčšie sprístupnenie zdravších potravín prostredníctvom nabádania k darovaniu nadprodukcie školským jedálňam a detským prázdninovým táborom s cieľom podporiť zdravé stravovanie.

Medzinárodná spolupráca

Komisia úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou na vytvorení spoločnej databázy výživy a telesnej aktivity, ktorá predstavuje jedno z nadväzných opatrení Európskej charty boja proti obezite prijatej v Istanbule 16. novembra 2006.

Monitoring a hodnotenie politík

Údaje o obezite a nadváhe sa monitorujú na:

 • makroúrovni v záujme zabezpečenia súrodých, porovnateľných údajov o všeobecných ukazovateľoch pokroku v kontexte európskych základných zdravotných ukazovateľov súvisiacich so stravovaním a telesnou aktivitou;
 • úrovni jednotlivej krajiny v záujme posúdenia súčasných činností a ich vplyvu;
 • úrovni jednotlivých opatrení.

Pri činnostiach sa systematicky hodnotí ich vplyv s cieľom určiť dobre fungujúce činnosti.

Nadväzné opatrenia

Rada prijala v júli 2014 závery o výžive a telesnej aktivite. V týchto záveroch sa poukazuje na skutočnosť, že každoročne sa až 7 % rozpočtov v oblasti zdravia vynakladá priamo na ochorenia spojené s obezitou, a že ďalšie nepriame náklady vyplývajú zo straty produktivity a predčasných úmrtí, a uvádzajú sa opatrenia, ktoré je potrebné prijať na riešenie situácie.

KONTEXT

Potreba opatrení na úrovni EÚ v oblasti výživy a telesnej aktivity vyplýva zo skutočnosti, že nezdravé stravovanie a nízka miera telesnej aktivity v Európe predstavujú 6 zo 7 hlavných rizikových faktorov ochorení v Európe. Od osemdesiatych rokov minulého storočia nadváha a obezita prudko vzrástli. Vo väčšine krajín EÚ má viac ako 50 % dospelých osôb nadváhu alebo je obéznych a počet detí s nadváhou je významný a stúpa.

Ďalšie informácie:

AKT

Biela kniha o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe [KOM(2007) 279 v konečnom znení z 30. mája 2007]

SÚVISIACE AKTY

Závery Rady o výžive a fyzickej aktivite (2014/C 213/01) (Ú. v. EÚ C 213, 8.7.2014, s. 1 – 6)

Posledná aktualizácia 18.04.2016

Top