Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana mladých ľudí pri práci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Ochrana mladých ľudí pri práci

S cieľom zaistiť zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti mladých pracovníkov sa prijali minimálne požiadavky.

AKT

Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci.

SÚHRN

Smernica sa vzťahuje na všetkých mladých ľudí do 18 rokov, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo pracovný pomer, ako ich vymedzuje platné právo členského štátu a/alebo ich upravuje platné právo členského štátu.

Členské štáty môžu ustanoviť, že táto smernica sa nebude uplatňovať na príležitostnú alebo krátkodobú prácu vykonávanú v rámci domácej služby v súkromnej domácnosti alebo na prácu v rodinnom podniku, ak sa nepovažuje za prácu, ktorá by mohla byť na ujmu, poškodiť alebo ohroziť mladých ľudí.

V smernici sa ustanovuje, že členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zákaz detskej práce a zabezpečia, aby práca mladistvých podliehala prísnej kontrole a ochrane podľa podmienok stanovených v smernici.

Kategórie mladých ľudí sa v smernici vymedzujú takto:

  • mladí ľudia - mladí ľudia mladší ako 18 rokov;
  • deti - mladí ľudia mladší ako 15 rokov, na ktorých sa podľa vnútroštátneho práva ešte vzťahuje riadna povinná školská dochádzka;
  • mladiství - mladí ľudia od 15 do 18 rokov, na ktorých sa podľa vnútroštátneho práva už nevzťahuje riadna povinná školská dochádzka.

Hlavným cieľom smernice je zakázať zamestnávanie detí.

Smernica však umožňuje členským štátom za určitých podmienok ustanoviť, že zákaz zamestnávania detí sa nevzťahuje na:

  • deti zamestnané na účely výkonu kultúrnych, umeleckých, športových alebo reklamných činností, pričom toto zamestnanie podlieha predchádzajúcemu schváleniu príslušným orgánom v každom jednotlivom prípade;
  • deti, ktoré majú najmenej 14 rokov a pracujú v podniku v rámci systému teoretickej a/alebo odbornej prípravy, alebo v rámci stáže, pod podmienkou, že sa táto práca vykonáva v súlade s podmienkami stanovenými príslušným orgánom;
  • deti, ktoré majú najmenej 14 rokov a vykonávajú inú ľahkú prácu, ako je práca uvedená v prvom bode; ľahkú prácu môžu vykonávať aj deti vo veku od 13 rokov určitý obmedzený počet hodín týždenne v kategórii prác vymedzených vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Smernica obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú týchto otázok:

  • všeobecné povinnosti zamestnávateľov, ako je ochrana zdravia a bezpečnosti mladých ľudí pri práci, posudzovanie rizík pre mladých ľudí súvisiacich s ich prácou, posudzovanie a monitorovanie zdravia mladých ľudí, informovanie mladých ľudí a zákonných zástupcov detí o možných rizikách pre zdravie a bezpečnosť;
  • druhy zamestnania, ktoré mladí ľudia nesmú vykonávať, ako je napr. práca, ktorá presahuje fyzické a psychické schopnosti mladých ľudí či práca, pri ktorej sú vystavení škodlivému pôsobeniu nebezpečných látok.

Smernicou 2014/27/EÚ sa smernica 94/33/ES zosúlaďuje s nariadením (ES) č. 1272/2008, v ktorom sa ustanovil nový systém klasifikácie, označovania a balenia chemických látok a zmesí v EÚ na základe Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok (GHS) na medzinárodnej úrovni. Smernicou 2014/27/EÚ sa okrem toho nahrádzajú odkazy na zrušené smernice (90/679/EHS a 90/394/EHS), ktoré sa nahrádzajú odkazmi na príslušné ustanovenia smernice 2000/54/ES a smernice 2004/37/ES.

Smernica 94/33/ES ďalej obsahuje ustanovenia o pracovnom čase, nočnej práci, dobe odpočinku, ročnej dovolenke a prestávkach na odpočinok.

Každý členský štát zodpovedá za vymedzenie opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade porušenia ustanovení tejto smernice. Tieto opatrenia musia byť účinné a pomerné k priestupku.

Súčasťou smernice je doložka o zachovaní úrovne ochrany, ktorá sa vzťahuje na úroveň ochrany mladých ľudí.

V smernici sa ustanovujú prechodné obdobia rôznej dĺžky pre členské štáty, pre ktoré uplatňovanie tejto smernice predstavuje značný problém. Platí to pre Spojené kráľovstvo, ktorému bolo udelené prechodné obdobie v dĺžke štyroch rokov na uplatnenie niektorých z najdôležitejších ustanovení smernice, t. j. do 22. júna 2000.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica Rady 94/33/ES

9.9.1994

22.6.1996

Ú. v. EÚ L 216, 20.8.1994

Pozmeňujúci a doplňujúci akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica Rady 2014/27/EÚ

25.3.2014

1.6.2015

Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o uplatňovaní smernice 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci (KOM(2004) 105 v konečnom znení).

V správe sa konštatuje, že vo väčšine členských štátov boli už pred prijatím smernice zavedené ustanovenia na ochranu mladých pracovníkov a zákaz detskej práce. Preto sa nevyskytli žiadne výrazné problémy pri preberaní smernice.

Správa Komisie o vplyve prechodného obdobia, ktoré bolo udelené Spojenému kráľovstvu v súvislosti s určitými ustanoveniami smernice Rady 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci (KOM(2000) 457 v konečnom znení).

Posledná aktualizácia: 19.05.2014

Top