Help Print this page 
Title and reference
Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality OVP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality OVP

V odporúčaní sa zriaďuje nový referenčný nástroj, ktorý pomáha krajinám EÚ a zúčastneným krajinám vytvárať, zlepšovať, usmerňovať a posudzovať kvalitu ich systémov odborného vzdelávania a prípravy. Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality je novým podnetom pre transparentnosť, a teda mobilitu. Na tento účel ponúka spoločný nástroj na vytváranie postupov riadenia kvality.

AKT

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (Ú. v. EÚ C 155, 8.7.2009).

SÚHRN

Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality je nový referenčný nástroj na pomoc orgánom krajín EÚ pri podpore a monitorovaní zlepšovania ich systémov odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

Zabezpečenie kvality sa môže využívať ako systematický prístup k modernizácii vzdelávacích systémov, a to najmä prostredníctvom zlepšovania efektívnosti odbornej prípravy. Preto by malo byť zahrnuté do všetkých politických iniciatív v oblasti OVP.

Krajiny EÚ sa vyzývajú, aby na dobrovoľnom základe vytvorili a používali tento nástroj. Hlavnými používateľmi referenčného rámca budú vnútroštátne a regionálne orgány, ako aj verejné a súkromné orgány zodpovedné za zabezpečovanie a zlepšovanie kvality OVP.

Vykonávanie

Z titulu referenčného nástroja rámec predkladá metodické návrhy, ktoré krajinám EÚ pomôžu jasnejšie a jednotnejšie posúdiť, či opatrenia potrebné na zlepšenie kvality ich systémov OVP boli vykonané a či je nutné ich preskúmať.

Základ metodiky navrhnutej rámcom:

  • cyklus so štyrmi fázami (plánovanie, vykonávanie, posudzovanie a preskúmanie), ktorý je opísaný pre poskytovateľov/systémy OVP;
  • kvalitatívne kritériá a orientačné deskriptory pre každú fázu cyklu (príloha I);
  • spoločné ukazovatele na posudzovanie cieľov, metód, postupov a výsledkov odbornej prípravy - niektoré ukazovatele sa budú zakladať na štatistických údajoch, iné budú mať kvalitatívnu povahu (príloha II).

V odporúčaní sa zdôrazňuje kultúra zlepšovania kvality a zodpovednosti na všetkých úrovniach, t. j. na úrovni systému OVP, poskytovateľov OVP a na úrovni udeľovania kvalifikácií. Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality OVP kladie dôraz na systematické sebahodnotenie. Zahŕňa mechanizmy interného a externého hodnotenia, ktoré majú vymedziť krajiny EÚ. Zabezpečí sa tak spätná väzba o dosiahnutom pokroku.

Krajiny EÚ by mali s využitím rámca vytvoriť prístupy na zlepšovanie vnútroštátnych systémov zabezpečovania kvality najneskôr do 18. júna 2011. Do prípravných prác sa mali zapojiť všetky príslušné zainteresované strany.

Európska sieť zabezpečenia kvality

Odporúčanie povzbudzuje krajiny EÚ, aby sa aktívne zapájali do európskej siete zabezpečenia kvality OVP a aby ju využívali ako základ ďalšieho rozvoja spoločných zásad a nástrojov zlepšovania kvality OVP na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Odporúčanie zároveň podnecuje krajiny EÚ, aby určili národné referenčné miesto na zabezpečenie kvality pre OVP s cieľom prepojiť príslušné orgány a zapojiť všetky príslušné zainteresované strany na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Tieto referenčné miesta presadzujú aktívny a praktický rozvoj rámca na vnútroštátnej úrovni, podporujú sebahodnotenie krajín EÚ, a takisto aj činnosť siete a šíria informácie medzi príslušnými zainteresovanými stranami.

Kontext

Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality OVP patrí do balíka európskych iniciatív, ktoré podporujú mobilitu. Presadzuje vykonávanie európskeho kvalifikačného rámca (EKR) a európskeho kreditového systému pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET).

Odporúčanie reaguje na uznesenie Európskej rady zo zasadnutia v Barcelone v roku 2002, v ktorom bol stanovený cieľ dosiahnuť do roku 2010, aby sa systémy vzdelávania a odbornej prípravy Európy stali svetovým štandardom kvality. Takisto dodržiava súlad s Kodanským procesom, ktorý sa týka opätovného nadviazania spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy ( COM(2014) 30 final z 28. januára 2014 - neuverejnené v Úradnom vestníku).

Ide o prvú správu o pokroku v rámci zabezpečovania kvality OVP v Európskej únii od prijatia odporúčania. Hlavné závery:

  • Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET) prispel k vytváraniu kultúry kvality v oblasti OVP v európskych krajinách, ako aj k jej praktickému vykonávaniu, a to najmä prostredníctvom vývoja kvalitných operačných opatrení v rámci siete EQAVET.
  • Tieto opatrenia boli zamerané na poskytovanie vzdelávania v rámci inštitúcií a škôl (najmä z oblasti základného OVP a niekoľko z ďalšieho OVP) a mali menej badateľný vplyv na učenie sa prácou a neformálne poskytovanie vzdelávania (ktoré tvorí väčšinu ďalšieho OVP, ale mohlo by mať kľúčovú úlohu aj v základnom OVP v duálnych systémoch).
  • Vďaka flexibilnému prístupu rámca EQAVET, ktorý umožňuje výber a prispôsobovanie nástrojov, sa zjednodušilo jeho používanie, no zároveň sa znížil jeho potenciál vo forme spoločného jazyka a koncepčného rámca pre všetky krajiny.

Vzniká preto jasná potreba lepšej spolupráce s inými európskymi nástrojmi na zabezpečovanie kvality a transparentnosti.

Posledná aktualizácia: 15.06.2014

Top