Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zabezpečenie porovnateľnej štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Zabezpečenie porovnateľnej štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Tvorba porovnateľných štatistických údajov je nevyhnutná pre rozvoj stratégií vzdelávania a celoživotného vzdelávania a pre monitorovanie vykonávania týchto stratégií.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 z 23. apríla 2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

SÚHRN

Tvorba porovnateľných štatistických údajov je nevyhnutná pre rozvoj stratégií vzdelávania a celoživotného vzdelávania a pre monitorovanie vykonávania týchto stratégií.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovuje sa ním spoločný rámec o štatistických normách pre tvorbu harmonizovaných údajov v oblasti vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

HLAVNÉ BODY

Nariadenie sa vzťahuje na tieto oblasti:

 • 1.

  systémy vzdelávania a odbornej prípravy;

 • 2.

  účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní;

 • 3.

  ostatné štatistiky o vzdelávaní a celoživotnom vzdelávaní (vzdelávanie počas celého života jednotlivca z osobných alebo pracovných dôvodov).

Tvorba štatistík na úrovni Európskej únie (EÚ) sa uskutočňuje prostredníctvom individuálnych štatistických opatrení vrátane:

 • pravidelného a včasného zasielania štatistických údajov krajinami EÚ pre prvé dve oblasti;
 • využívania ďalších štatistických premenných a ukazovateľov z iných štatistických informačných systémov a zisťovaní v rámci tretej oblasti;
 • rozvoja, zdokonaľovania a aktualizovania noriem a príručiek k štatistickým rámcom, pojmom a metódam;
 • zdokonaľovania kvality údajov v kontexte rámca kvality.

Komisia v súvislosti s uvedenými opatreniami zohľadní dostupné kapacity krajín EÚ. V prípade zozbieraných údajov sa budú čo najviac zohľadňovať regionálne a rodové hľadiská.

Komisia (Eurostat) bude takisto spolupracovať s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ďalšími medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a zabrániť duplicite údajov na medzinárodnej úrovni.

Systémy vzdelávania (UOE)

Školské roky 2010 - 2011 a 2011 - 2012: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 88/2011 z 2. februára 2011, pokiaľ ide o štatistiku systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Od školského roka 2012 - 2013: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 912/2013 z 23. septembra 2013, pokiaľ ide o štatistiku systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní dospelých (AES)

AES 2011: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 823/2010 zo 17. septembra 2010, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní.

AES 2016: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1175/2014 z 30. októbra 2014, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní.

KONTEXT

V strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave prijatom v máji 2009 sa stanovuje niekoľko referenčných ukazovateľov, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020. V krajinách EÚ sa pokrok posudzuje prostredníctvom ročnej analýzy krajín, pričom EÚ takisto poskytuje odporúčania.

Na základe poskytnutých informácií sa v spoločnej správe na rok 2015 identifikujú prioritné oblasti a konkrétne problematiky pre budúcu prácu na európskej úrovni. Spoločná správa by sa mala prijať v novembri 2015.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Eurostatu o štatistike vzdelávania a odbornej prípravy.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 452/2008

24. júna 2008

-

Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 227 - 233.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 823/2010 zo 17. septembra 2010 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní (Ú. v. EÚ L 246, 18.9.2010, s. 33 - 72).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 88/2011 z 2. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku systémov vzdelávania a odbornej prípravy (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2011, s. 5 - 27).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 912/2013 z 23. septembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania v oblasti štatistiky systémov vzdelávania a odbornej prípravy (Ú. v. EÚ L 252, 24.9.2013, s. 5 - 10).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1175/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 823/2010 (Ú. v. EÚ L 316, 4.11.2014, s. 4 - 43).

Posledná aktualizácia 24.07.2015

Top