Help Print this page 
Title and reference
Systém uznávania odborných kvalifikácií

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systém uznávania odborných kvalifikácií

Táto smernica stanovuje systém uznávania odborných kvalifikácií s cieľom napomôcť flexibilitu trhov práce, ďalej liberalizovať poskytovanie služieb, podnecovať automatickejšie uznávanie kvalifikácií a zjednodušiť administratívne postupy.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií [Pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRNY

Táto smernica sa vzťahuje na všetkých štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie (EÚ), ktorí chcú vykonávať regulované povolanie ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zamestnanec v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom získali odborné kvalifikácie.

Smernica rozlišuje pojmy sloboda poskytovania služieb a sloboda usadiť sa na základe kritérií, ktoré určil

Súdny dvor Európskej únie trvanie, frekvencia, pravidelnosť a nepretržitosť poskytovania služieb.

SLOBODA POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Každý štátny príslušník EÚ, ktorý je v súlade so zákonom usadený v členskom štáte, môže poskytovať služby dočasného a príležitostného charakteru v inom členskom štáte na základe svojho pôvodného profesijného titulu bez toho, aby musel žiadať o uznanie kvalifikácie. Ak však dané povolanie nie je v tomto členskom štáte regulované, poskytovateľ služieb musí poskytnúť doklady dosvedčujúce dvojročnú odbornú prax.

Hostiteľský členský štát môže vyžadovať, aby poskytovateľ služieb predložil pred poskytovaním služieb na jeho území vyhlásenie (ktoré treba každoročne obnoviť) obsahujúce podrobnosti o poistení a iné doklady, ako napríklad doklad o štátnej príslušnosti, o právnom postavení a odborných kvalifikáciách.

Ak hostiteľský členský štát vyžaduje registráciu pro forma v príslušnom profesijnom združení, táto registrácia musí byť automatická. Príslušný orgán musí poslať údaje o žiadateľovi profesijnej organizácii alebo orgánu na základe prijatia predchádzajúceho vyhlásenia. V prípade povolaní, ktoré majú dosah na verejné zdravie a verejnú bezpečnosť a ktoré nepožívajú výhody automatického uznávania, môže hostiteľský členský štát vopred vykonať kontrolu odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb v rámci zásady proporcionality.

Ak sa služba poskytuje na základe odborného titulu členského štátu usadenia alebo na základe formálnej kvalifikácie poskytovateľa služieb, príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu žiadať od poskytovateľa služieb, aby poskytol príjemcom služieb určité údaje, zvlášť tie, ktoré sa týkajú poistného krytia proti finančným rizikám vyplývajúcim z odbornej zodpovednosti.

Pokiaľ ide o dočasné poskytovanie služieb aj trvalé usadenie sa v inom členskom štáte, dotknuté orgány zaistia aktívnu výmenu informácií súvisiacich so závažnými okolnosťami, ktoré vyplývajú z usadenia sa jednotlivca na ich území a ktoré by mohli mať vplyv na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti. Táto výmena informácií sa musí uskutočniť v súlade s existujúcimi právnymi predpismi o ochrane údajov.

SLOBODA USADIŤ SA

Sloboda usadiť sa znamená, že odborník má skutočnú slobodu usadiť sa v inom členskom štáte, aby tam stabilne vykonával odbornú činnosť.

Všeobecný systém uznávania kvalifikácií

Všeobecný systém sa vzťahuje na povolania, ktorých sa netýkajú osobitné pravidlá uznávania, a na určité situácie, keď odborník nespĺňa podmienky stanovené v iných programoch uznávania. Tento systém je založený na zásade vzájomného uznávania bez toho, aby to malo vplyv na uplatňovanie kompenzačných opatrení, ak existujú podstatné rozdiely medzi odbornou prípravou , ktorú získala dotknutá osoba, a odbornou prípravou, ktorú vyžaduje hostiteľský členský štát. Kompenzačné opatrenia môžu mať podobu adaptačného obdobia alebo skúšky spôsobilosti . Pokiaľ neexistujú osobitné odchýlky, konkrétne opatrenie si zvolí daná osoba.

Ak je prístup k povolaniu alebo vykonávanie povolania v hostiteľskom členskom štáte regulované, t. j. je podmienené osobitnou odbornou kvalifikáciou, príslušný orgán tohto členského štátu povolí prístup k tomuto povolaniu alebo výkon tohto povolania za tých istých podmienok, aké sa vzťahujú na jeho štátnych príslušníkov. Žiadateľ však musí mať doklad o odbornej príprave získaný v inom členskom štáte, ktorý potvrdzuje úroveň odbornej prípravy na úrovni, ktorá je prinajmenšom rovnocenná úrovni bezprostredne predchádzajúcej tej úrovni, ktorá sa požaduje v hostiteľskom členskom štáte.

Na druhej strane, ak prístup k povolaniu nie je podmienený držaním osobitnej odbornej kvalifikácie v členskom štáte žiadateľa, prístup k tomuto povolaniu v hostiteľskom členskom štáte, v ktorom je toto povolanie regulované, si vyžaduje okrem kvalifikácie aj doklad o dvojročnej odbornej praxi na plný úväzok počas predchádzajúcich desiatich rokov.

Smernica rozlišuje päť úrovní odborných kvalifikácií:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré vydal príslušný orgán v domovskom členskom štáte a ktoré dosvedčuje, že jeho držiteľ získal všeobecné znalosti zodpovedajúce základnému alebo strednému vzdelávaniu, alebo absolvoval odbornú prípravu, ktorá nie je súčasťou osvedčenia ani diplomu, alebo vykonal osobitnú skúšku bez predošlej odbornej prípravy, alebo má trojročnú odbornú prax;
 • osvedčenie zodpovedajúce odbornej príprave stredného stupňa technického, odborného alebo všeobecného charakteru, ktorú dopĺňa odborné štúdium;
 • diplom potvrdzujúci úspešné ukončenie odbornej prípravy na úrovni vyššieho odborného vzdelania trvajúcej najmenej jeden rok alebo odbornú prípravu, ktorá je porovnateľná z pohľadu zodpovedností a funkcií;
 • diplom potvrdzujúci úspešné ukončenie odbornej prípravy na vyššej alebo vysokoškolskej úrovni v trvaní minimálne troch a najviac štyroch rokov;
 • diplom potvrdzujúci úspešné ukončenie odbornej prípravy na vyššej alebo vysokoškolskej úrovni v trvani minimálne štyroch rokov.

Hostiteľský členský štát môže uznať kvalifikáciu za predpokladu, že žiadateľ splní kompenzačné opatrenie (skúška spôsobilosti alebo adaptačné obdobie v dĺžke minimálne troch rokov) v týchto troch prípadoch:

 • odborná príprava trvala najmenej o rok menej než odborná príprava, ktorú požaduje hostiteľský členský štát;
 • odborná príprava mala podstatne odlišnú náplň v porovnaní s náplňou, ktorú osvedčuje doklad o formálnej odbornej príprave vyžadovaný v hostiteľskom členskom štáte;
 • povolanie podľa definície v hostiteľskom členskom štáte pozostáva z jednej alebo viacerých regulovaných odborných činností, ktoré v zodpovedajúcom povolaní v žiadateľovom domovskom členskom štáte neexistujú, a vyžaduje osobitnú odbornú prípravu, ktorá má podstatne odlišnú náplň než žiadateľova odborná príprava.

Smernica umožňuje, aby zástupcovia profesijných združení na vnútroštátnej aj európskej úrovni navrhovali spoločné platformy na kompenzáciu podstatných rozdielov zistených medzi požiadavkami odbornej prípravy v členských štátoch. Platforma je istým spôsobom zaručením toho, že dotknutým osobám nebudú uložené dodatočné opatrenia, a zároveň zaručenia primeranej úrovne kvalifikácie. Platforma je istým druhom vopred definovaného kompenzačného opatrenia. Do konca roka 2010 Komisia podá správu Európskemu parlamentu a Rade o spoločných platformách.

Systém automatického uznávania kvalifikácií potvrdených odbornou praxou v určitých priemyselných, remeselných a obchodných činnostiach

Priemyselné, remeselné a obchodné činnosti uvedené v smernici (kapitola II) podliehajú za stanovených podmienok automatickému uznávaniu kvalifikácií potvrdených odbornou praxou.

Pri uznávaní odbornej praxe sa berie do úvahy jej dĺžka trvania a forma (ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zamestnanec). Zohľadňuje sa aj predchádzajúca odborná príprava, ktorá môže znížiť rozsah požadovanej odbornej praxe. O celej predchádzajúcej odbornej príprave je však potrebné poskytnúť doklady vo forme osvedčenia, ktoré uznáva členský štát alebo ktoré príslušný profesijný orgán posúdi ako úplne platné.

Vykonávanie všetkých týchto odborných činností podlieha podmienkam, ktoré sú uvedené:

 • v zozname I prílohy IV, v ktorom sa spomínajú rôzne odvetvia, ako napríklad textilný, chemický a ropný priemysel, tlač, výroba, stavebníctvo a pod.;
 • v zozname II prílohy IV, v ktorom sa spomínajú také odvetvia, ako napríklad výroba dopravných zariadení, činnosti súvisiace s dopravou, poštovými službami, telekomunikáciami, fotografickými štúdiami a pod.;
 • v zozname II prílohy IV, v ktorom sa spomínajú také odvetvia, ako napríklad reštaurácie a hotely, osobné, obecné a rekreačné služby a pod.

Systém automatického uznávania kvalifikácií v povolaniach lekárov, sestier, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek, farmaceutov a architektov

Automatické uznávanie kvalifikácie odbornej prípravy na základe koordinácie minimálnych podmienok odbornej prípravy sa týka týchto profesií: lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek, farmaceutov a architektov (kapitola III smernice).

Na účely uznávania smernica vymedzuje minimálne podmienky odbornej prípravy pre každé z týchto povolaní vrátane minimálnej dĺžky štúdia. Formálne kvalifikácie vydané členskými štátmi, ktoré sú v súlade so smernicou, sú uvedené v prílohe V. Tieto kvalifikácie umožňujú držiteľom vykonávať ich povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte.

Táto smernica umožňuje členským štátom povoliť odbornú prípravu na čiastočný úväzok pri všetkých týchto povolaniach za predpokladu, že celková dĺžka, úroveň a kvalita tejto odbornej prípravy nebola nižšia než v prípade súvislej dennej odbornej prípravy.

Bez toho, aby boli dotknuté nadobudnuté práva osobitné pre každé povolanie, a najmä v prípade architektov (príloha VI), aj keď formálna kvalifikácia štátnych príslušníkov členského štátu na tieto odborné činnosti nespĺňa všetky požiadavky na odbornú prípravu, každý členský štát musí túto kvalifikáciu uznať ako dostatočný dôkaz. Táto kvalifikácia však musí dosvedčovať úspešné ukončenie odbornej prípravy, ktorá sa začala pred referenčnými dátumami stanovenými v prílohe V, a musí byť doplnená dokladom o tom, že sa jej držiteľ minimálne tri roky po sebe počas predchádzajúcich piatich rokov zaoberal danými činnosťami.

Postup vzájomného uznávania odborných kvalifikácií

Individuálnu žiadosť treba predložiť príslušnému orgánu v hostiteľskom členskom štáte spolu s určitými dokladmi a osvedčeniami. Príslušný orgán má jeden mesiac, aby potvrdil prijatie žiadosti a upozornil na prípadné chýbajúce doklady. Rozhodnutie sa v zásade musí prijať do troch mesiacov od dátumu, keď bola prijatá kompletná žiadosť. Táto lehota sa však môže predĺžiť o jeden mesiac v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje všeobecný systém uznávania kvalifikácií. Pri každom zamietnutí musia byť uvedené jeho dôvody. Zamietnutie alebo neprijatie rozhodnutia do stanovenej lehoty možno napadnúť na vnútroštátnom súde.

Štátni príslušníci členských štátov musia mať možnosť používať priznaný titul a prípadne aj jeho skrátenú podobu, ako aj príslušný profesijný titul hostiteľského členského štátu. Ak je povolanie v hostiteľskom členskom štáte regulované združením alebo organizáciou (pozri prílohu I), štátni príslušníci členského štátu sa musia stať členmi tejto organizácie alebo združenia, aby mohli titul používať.

Členské štáty môžu od žiadateľov vyžadovať jazykové znalosti potrebné na výkon daného povolania. Toto opatrenie sa musí uplatňovať primerane, čím sa vylučuje systematické požadovanie jazykových skúšok na účely vykonávania odbornej činnosti.

Na účely uľahčenia vykonávania opatrení spomínaných vyššie smernica vyzýva na úzku spoluprácu medzi príslušnými orgánmi v hostiteľskom a domovskom členskom štáte. Okrem toho vyzýva aj na zavedenie týchto opatrení:

 • každý členský štát musí určiť koordinátora, ktorý bude zabezpečovať jednotné uplatňovanie tejto smernice;
 • členské štáty musia určiť kontaktné miesta, ktorých úlohou bude poskytovať občanom príslušné informácie o uznávaní odborných kvalifikácií a pomáhať im presadzovať ich práva, a to najmä prostredníctvom kontaktu s orgánmi rozhodujúcimi o žiadostiach o uznanie;
 • členské štáty musia vymenovať zástupcov do Výboru pre uznávanie odbornej kvalifikácie;
 • od Komisie sa žiada, aby podľa potreby konzultovala s odborníkmi z dotknutých profesijných skupín.

Od členských štátov sa žiada, aby každé dva roky podávali Komisii správu o uplatňovaní tohto systému. Ak by uplatňovanie jedného z ustanovení tejto smernice predstavovalo vážne problémy v nejakej konkrétnej oblasti, Komisia musí preskúmať tieto problémy v spolupráci s dotknutým členským štátom.

Od 20. októbra 2007 Komisia každých päť rokov vypracuje správu o vykonávaní tejto smernice.

Kontext

Táto smernica je reakciou na odporúčania Európskej rady prijaté na jej zasadnutí v Štokholme v roku 2001, v ktorých sa od Komisie žiada, aby navrhla jednotnejší, transparentnejší a flexibilnejší systém s cieľom dosahovať ciele lisabonskej stratégie.

Táto smernica do jedného textu spája tri smernice o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií (uznávanie diplomov, vysvedčení a iných dokladov vyššieho vzdelávania s dlhším trvaním; uznávanie iných diplomov, vysvedčení a iných dokladov o ďalšom odbornom vzdelávaní a odbornej príprave; a mechanizmus uznávania kvalifikácií v oblasti remesiel, obchodu a určitých služieb).

Zlučuje tiež dvanásť odvetvových smerníc, ktoré sa vzťahujú na povolania lekárov, sestier (smernica 77/452/EHS), zubných lekárov (smernica 78/686/EHS), veterinárnych lekárov (smernica 78/1026/EHS), pôrodných asistentiek (smernica 80/154/EHS), architektov a farmaceutov (vzájomné uznávanie diplomov farmaceutov a kvalifikácie farmaceutov).

Osobitné smernice o poskytovaní služieb právnikov (smernica 77/249/EHS) a o usídlení sa právnikov nie sú obsiahnuté v tomto akte, pretože sa týkajú uznávania nie odborných kvalifikácií, ale oprávnenia na vykonávanie praxe.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2005/36/ES

20.10.2005

20.10.2007

Ú. v. L 255 z 30.9.2005

Pozmeňujúci/-e a doplňujúci/-e akt/-y

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2006/100/ES

1.1.2007

1.1.2007

Ú. v. L EÚ 363, 20.12.2006

Nariadenie (ES) č. 1137/2008

11.12.2008

-

Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 2005/36/ES boli zahrnuté do základného textu. Táto konsolidovaná verzia má len dokumentárnu hodnotu.

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOH

Príloha II – Zoznam študijných odborov s osobitnou štruktúrou uvedených v článku 11 písm. c) bode ii):

Smernica 2006/100/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006).

Nariadenie (ES) č. 1430/2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007).

Nariadenie (ES) č. 755/2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008).

Nariadenie (ES) č. 279/2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009).

Nariadenie (EÚ) č. 213/2011 (Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2011).

Nariadenie (EÚ) č. 623/2012 (Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2012).

Príloha III – Zoznam regulovaného vzdelávania a odbornej prípravy uvedených v článku 13 ods. 2 treťom pododseku:

Nariadenie (ES) č. 1430/2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007).

Príloha V – Uznávanie na základe koordinácie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu:

Smernica Rady 2006/100/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006).

Nariadenie (EÚ) č. 213/2011 (Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2011).

Príloha VI – Nadobudnuté práva vzťahujúce sa na povolania podliehajúce uznávaniu na základe koordinácie minimálnych podmienok prípravy:

Smernica Rady 2006/100/ES (Ú. v. EÚL 363, 20.12.2006).

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2007/172/ES z 19. marca 2007, ktorým sa zakladá skupina koordinátorov na uznávanie odbornej kvalifikácie [Úradný vestník L 79 z 20.3.2007].

Úlohou tejto skupiny odborníkov je zjednodušiť vykonávanie smernice a rozvíjať vnútorný trh s regulovanými povolaniami vo vzťahu ku kvalifikáciám. Komisia konzultuje s touto skupinou, ktorá pozostáva z národných koordinátorov, náhradných členov a zástupcu Komisie.

Posledná aktualizácia: 14.01.2014

Top