Help Print this page 
Title and reference
Eurydice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice

Sieť Eurydice je hlavným informačným nástrojom o vnútroštátnych a európskych štruktúrach, systémoch a vývoji v oblasti vzdelávania. Jej cieľom je zlepšiť európsku spoluprácu v oblasti celoživotného vzdelávania.

AKT

Uznesenie Rady a ministrov školstva, ktorí sa zišli na pôde Rady 6. decembra 1990, o Eurydice – informačnej sieti o vzdelávaní v Európskom spoločenstve [Úradný vestník ES C 329, 31.12.1990].

SÚHRNY

Sieť Eurydice je rozsiahlym zdrojom porovnateľných informácií o európskych vzdelávacích systémoch a politikách a poskytuje širokú škálu porovnateľných analýz na rôzne témy v oblasti vzdelávacích systémov. Sieť podporuje európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania, ktorá sa odvíja od poznatkov.

Sieť v súčasnosti zahŕňa 40 vnútroštátnych jednotiek, ktoré sa nachádzajú vo všetkých 36 krajinách zapojených do programu Erasmus+. Informácie poskytované vnútroštátnymi jednotkami Eurydice sú predovšetkým normatívne a kvalitatívne, a teda sa týkajú úradných dokumentov, ako sú zákony, dekréty, nariadenia a odporúčania. Centrálna jednotka Eurydice (so sídlom v Bruseli) kombinuje tieto informácie s ďalšími zdrojmi údajov - ako sú štatistické údaje Eurostatu, databáza UOE (spoločná databáza UNESCO, OECD a Eurostatu) či výsledky medzinárodných vzdelávacích prieskumov, s cieľom zostaviť konečné správy.

Všetky publikácie Eurydice sú dostupné bezplatne na webovej lokalite Eurydice alebo na požiadanie v tlačenej podobe. Cieľom činnosti siete Eurydice je presadzovať porozumenie, spoluprácu, dôveru a mobilitu na európskej a medzinárodnej úrovni. Sieť pozostáva z vnútroštátnych jednotiek usadených v členských štátoch EÚ a koordinuje ju Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Kliknite na tento odkaz, ak máte záujem o ďalšie informácie o sieti Eurydice.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 , ktorým sa zriaďuje Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013).

Posledná aktualizácia: 07.04.2014

Top