Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidlá EÚ o zastupovaní zamestnancov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Pravidlá EÚ o zastupovaní zamestnancov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2002/14/ES – všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sú stanovené všeobecné zásady týkajúce sa minimálnych práv na informovanie* a porady* so zamestnancami v spoločnostiach so sídlom v EÚ. Spôsob uplatňovania týchto zásad sa určuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch a postupoch v oblasti vzťahov medzi sociálnymi partnermi.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ môžu:
  • vybrať si, či sa budú právne predpisy vzťahovať na spoločnosti, ktoré majú aspoň 20 až 50 zamestnancov;
  • stanoviť osobitné pravidlá pre spoločnosti, ktoré plnia zásadne politické, profesionálne organizačné, náboženské, charitatívne, vzdelávacie, vedecké alebo umelecké ciele;
  • určiť, že zamestnávatelia nebudú musieť informovať zástupcov zamestnancov alebo viesť s nimi poradu v prípade, ak by to malo závažne poškodiť fungovanie spoločnosti.
 • K informovaniu a poradám patria údaje o spoločnosti týkajúce sa:
  • aktuálneho a pravdepodobného vývoja vrátane ekonomickej situácie;
  • štruktúry zamestnancov a pravdepodobného vývoja, najmä ak sú ohrozené pracovné miesta;
  • rozhodnutí, ktorých výsledkom by mohli byť zásadné zmeny v spôsobe organizácie práce alebo v zmluvných podmienkach.
 • Porady sa musia uskutočňovať:
  • vo vhodnom čase, vhodným spôsobom a s primeraným obsahom;
  • na príslušnej úrovni zastupovania zamestnávateľov a zamestnancov, v závislosti od predmetu diskusie;
  • na základe informácií poskytnutých zamestnávateľom;
  • takým spôsobom, ktorý umožní zástupcom zamestnancov stretnúť sa so svojim zamestnávateľom a získať odpoveď;
  • s ohľadom na dosiahnutie dohody pri rozhodovaní, ktoré povedú k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach.
 • Zástupcovia zamestnancov a ich poradcovia nesmú zverejňovať žiadne dôverné informácie.
 • V pôvodných právnych predpisoch mali krajiny EÚ možnosť vylúčiť posádky lodí, ktoré sa plavia po otvorenom mori. Táto výnimka bola odstránená pozmenením z roku 2015.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 23. marca 2002. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 23. marca 2005.

KONTEXT

Európska komisia sa na začiatku roka 2015 radila so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov, či sa majú zlúčiť uvedené tri smernice do jedného legislatívneho textu: všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami, kolektívne prepúšťanie a prevod podnikov.

V rámci tohto postupu sa zvažuje aj možné lepšie zosúladenie pojmov „informovanie“ a „porada“.

Informovanie a porada s pracovníkmi

HLAVNÉ POJMY

*Informovanie: údaje, ktoré poskytuje zamestnávateľ, aby sa mohli zástupcovia zamestnancov s príslušnou vecou oboznámiť a prehodnotiť ju.

*Porada: výmena názorov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve – spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o zastupovaní zamestnancov (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29 – 34)

Následné zmeny a opravy smernice 2002/14/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Konzultačný dokument: Prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi podľa článku 154 ZFEÚ o konsolidácii smerníc EÚ o informovaní a porade s pracovníkmi [C(2015) 2303 final z 10. apríla 2015]

Posledná aktualizácia 12.01.2016

Top