Help Print this page 
Title and reference
Povinnosť informovať zamestnancov o platných pracovných podmienkach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Povinnosť informovať zamestnancov o platných pracovných podmienkach

V tejto smernici sa od zamestnávateľov vyžaduje, aby informovali zamestnancov o podmienkach, ktoré sa vzťahujú na zmluvu alebo pracovno-právny vzťah. Stanovuje základné body, o ktorých je potrebné informovať v prípade domácich pracovníkov a pracovníkov vyslaných do cudziny. Takisto vymedzuje povolené spôsoby poskytovania informácií a lehoty, v ktorých sa musia informácie poskytnúť.

AKT

Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah.

SÚHRN

Smernica sa uplatňuje na všetkých platených zamestnancov, ktorí majú zmluvu alebo pracovno-právny vzťah vymedzený platným právom členského štátu a/alebo upravený týmto právom. Členské štáty môžu z rozsahu pôsobnosti vyčleniť pracovníkov, ktorí majú zmluvu alebo pracovno-právny vzťah:

 • ktorého celková dĺžka nepresahuje jeden mesiac alebo v rámci ktorého týždenný pracovný čas nepresahuje osem hodín; alebo
 • príležitostnej alebo špecifickej povahy za predpokladu, že neuplatňovanie smernice odôvodňujú objektívne okolnosti.

Povinnosť poskytnúť informácie

Zamestnávatelia musia poskytnúť zamestnancom tieto základné informácie:

 • označenie strán;
 • miesto výkonu práce;
 • názov, funkciu, povahu alebo druh práce alebo krátku špecifikáciu práce;
 • dátum začiatku zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu;
 • v prípade dočasnej zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu ich predpokladanú dobu trvania;
 • dĺžku platenej dovolenky alebo postupy na udeľovanie a určovanie takejto dovolenky;
 • dĺžku výpovedných dôb, ktoré zamestnávateľ a zamestnanec musia dodržiavať v prípade skončenia zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu, alebo, ak ich nemožno stanoviť, metódu určovania týchto výpovedných dôb;
 • začiatočnú základnú čiastku a ďalšie zložky odmeny a jej výplatné termíny;
 • normálny pracovný čas zamestnanca;
 • akékoľvek príslušné kolektívne zmluvy.

Spôsoby informovania

Informácie môžu byť uvedené v písomnej pracovnej zmluve alebo v menovacom dekréte alebo v jednom alebo viacerých písomných dokumentoch. Tieto informácie treba zamestnancovi poskytnúť do dvoch mesiacov od začiatku zamestnania, v opačnom prípade sa zamestnancovi musí poskytnúť písomné vyhlásenie podpísané zamestnávateľom.

Zamestnanci vyslaní do cudziny

Zamestnanci, ktorí majú pracovať v inej krajine, musia ešte pred odchodom dostať dokumenty uvedené v článku 3, ktoré musia obsahovať tieto dodatočné informácie:

 • dobu zamestnania v cudzine;
 • menu, v ktorej má byť vyplácaná odmena za prácu;
 • všetky peňažné alebo vecné dávky spojené so zamestnaním v cudzine;
 • ak je to vhodné, podmienky návratu zamestnanca.

Tieto ustanovenia sa neuplatňujú, ak doba zamestnania v cudzine nepresiahne jeden mesiac.

Akákoľvek úprava podmienok pracovnej zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu sa musí uskutočniť písomne.

Smernica nemá vplyv na právo členských štátov uplatňovať alebo zavádzať ustanovenia, ktoré sú pre zamestnancov výhodnejšie.

Kontext

Cieľom smernice je ochraňovať zamestnancov pred možným porušovaním ich práv v záujme zvýšenia počtu druhov pracovno-právnych vzťahov, a to prostredníctvom zriadenia povinnosti pre zamestnávateľov na úrovni Spoločenstva písomne informovať zamestnancov o podmienkach zamestnania.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti - Dátum skončenia platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 91/533/EHS

28.10.1991

30.6.1993

Ú. v. EÚ L 288, 18.10.1991

SÚVISIACE AKTY

2014/51/EÚ: Rozhodnutie Rady z 28. januára 2014, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti z roku 2011 (dohovor č. 189).

Posledná aktualizácia: 06.06.2014

Top