Help Print this page 
Title and reference
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Právne prepisy Európskej únie (EÚ) o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia nenahrádzajú vnútroštátne systémy jedným európskym systémom. Vnútroštátne právne predpisy rozhodujú o aspektoch, ako sú príjemcovia ich systémov sociálneho zabezpečenia, úrovne výhod a podmienky oprávnenosti. EÚ má však spoločné pravidlá na ochranu práv sociálneho zabezpečenia pri pohybe v rámci EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

SÚHRN

Právne prepisy Európskej únie (EÚ) o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia nenahrádzajú vnútroštátne systémy jedným európskym systémom. Vnútroštátne právne predpisy rozhodujú o aspektoch, ako sú príjemcovia ich systémov sociálneho zabezpečenia, úrovne výhod a podmienky oprávnenosti. EÚ má však spoločné pravidlá na ochranu práv sociálneho zabezpečenia pri pohybe v rámci EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Ukladajú sa ním spoločné pravidlá na ochranu práv sociálneho zabezpečenia pri pohybe v rámci EÚ (ako aj Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska).

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa vzťahuje na všetky tradičné časti sociálneho zabezpečenia, konkrétne:

nemocenské dávky;

dávky v materstve a v otcovstve;

dávky v starobe;

preddôchodkové dávky a dávky v invalidite;

pozostalostné dávky a dávky pri úmrtí;

dávky v nezamestnanosti,

rodinné dávky;

dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania.

Príjemcovia majú zaručené, že príspevky im budú vyplatené, že budú mať zdravotné poistenie a že dostanú rodinné príspevky, aj keď sa presťahujú do iného krajiny EÚ.

Príjemcovia

Všetci štátni príslušníci EÚ (a ich rodiny), na ktorých sa vzťahujú právne predpisy o sociálnom zabezpečení krajiny EÚ, môžu využívať tieto pravidlá koordinácie. Vzťahujú sa na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby, civilných zamestnancov, študentov a dôchodcov, no tiež na ľudí, ktorí sú nezamestnaní, ešte nepracovali alebo už nepracujú.

Predpisy sa vzťahujú na štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ a ich príbuzných, ktorí majú legálny pobyt v EÚ.

Základné zásady

Príjemcovia:

sú zahrnutí do právnych predpisov jednej krajiny a platia poistné v danej krajine. Organizácie, ktoré riadia sociálne zabezpečenie rozhodnú, do ktorej právnej jurisdikcie patria (zásada jednotného uplatňovania právnych predpisov);

majú rovnaké práva a povinnosti ako príslušníci krajiny, v ktorej sa nachádzajú (zásada rovnakého zaobchádzania alebo nediskriminácie);

majú zaručené, že predchádzajúce obdobia poistenia, práca a pobyt v iných krajinách budú zohľadnené pri výpočte ich príspevkov (zásada spočítania dôb );

ak sú oprávnení na dostávanie príspevku v hotovosti v určitom štáte a nežijú v ňom, môžu si tento príspevok vybrať (zásada prenosnosti príspevkov do všetkých krajín EÚ, kde príjemca alebo jeho príbuzní majú pobyt).

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC)

Karta EHIC (ktorá je bezplatná) umožňuje osobám, ktoré sa nachádzajú v inej krajine EÚ, ako je ich bydlisko, vrátane prípadu dovolenky, mali prístup k zdravotným výhodám počas svojho pobytu za tých istých podmienok a za tú istú cenu ako osoby poistené v danom štáte. Náklady sa uhrádzajú alebo preplácajú systémom sociálneho zabezpečenia štátu, odkiaľ pochádzajú. Karty EHIC vydávajú zdravotné poisťovne v štáte, kde je osoba poistená.

Nástroje koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia

Inštitúcie musia reagovať na všetky žiadosti v primeranom čase a musia oznamovať akékoľvek informácie, ktoré príslušné osoby požadujú na presadenie svojich práv na základe tohto nariadenia. Nariadenie ukladá pravidlá na zabezpečenie toho, že inštitúcie v štátoch EÚ budú úzko spolupracovať a vzájomne si pomáhať v prospech občanov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 20. mája 2004.

Ďalšie informácie nájdete v časti Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 883/2004

20.5.2004

-

Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1 - 123

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 988/2009

30.10.2009

-

Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 43 - 72

Nariadenie (EÚ) č. 1231/2010

1.1.2010

-

Ú. v. EÚ L 344, 29.12.2010, s. 1 - 3

Nariadenie (EÚ) č. 465/2012

28.6.2012

-

Ú. v. EÚ L 149, 8.6.2012, s. 4 - 10

Nariadenie (EÚ) č. 1224/2012

8.1.2013

-

Ú. v. EÚ L 349, 19.12.2012, s. 45 - 46

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 883/2004 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa ukladá postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1 - 42).

Posledná aktualizácia: 17.03.2015

Top