Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Práca na kratší pracovný čas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Práca na kratší pracovný čas

SÚHRN

S pracovníkmi na kratší pracovný čas sa zaobchádza tak, ako s porovnateľnými pracovníkmi na plný úväzok, ktorý majú pracovný pomer na dobu neurčitú.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa vykonáva rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas, ktorá bola uzatvorená medzi zamestnávateľmi Európskej únie (EÚ) a odbormi (sociálni partneri).

Cieľom dohody je zabezpečiť odstránenie neodôvodnenej diskriminácie pracovníkov na kratší pracovný čas a zlepšiť kvalitu práce na kratší pracovný čas. Ďalším cieľom je umožniť rozvoj práce na kratší pracovný čas na základe dobrovoľnosti a umožniť zamestnancom a zamestnávateľom zorganizovať pracovný čas spôsobom, ktorý zohľadní potreby oboch strán.

HLAVNÉ BODY

Na koho sa vzťahuje?

Vzťahuje sa na pracovníkov na kratší pracovný čas, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny vzťah podľa vymedzení dane krajiny EÚ. Tí, ktorí pracujú len ako príležitostní pracovníci, môžu byť z objektívnych dôvodov vylúčení po porade s krajinou EÚ a sociálnymi partnermi.

Nediskriminácia

S pracovníkmi na kratší pracovný čas sa nemôže zaobchádzať nevýhodnejším spôsobom ako s porovnateľnými pracovníkmi na plný úväzok len preto, že pracujú na kratší pracovný čas, pokiaľ to nie je odôvodnené objektívnymi dôvodmi. Po porade s krajinami EÚ a sociálnymi partnermi môžu byť zvláštne podmienky zamestnania podmienené služobnej dobe, odpracovanému času alebo na základe úrovne príjmov.

Prístup k práci na kratší pracovný čas

Sociálni partneri by mali z vlastnej iniciatívy alebo po porade s vládami identifikovať, preskúmať a podľa možnosti odstraňovať akékoľvek prekážky právnej alebo správnej povahy, ktoré môžu obmedzovať príležitosti na prácu na kratší pracovný čas. Ak pracovník odmietne prechod z práce na plný úväzok na prácu na kratší pracovný čas alebo naopak, nie je to dostatočný dôvod na jeho prepustenie.

Úloha zamestnávateľov

Zamestnávatelia by mali v plnej miere venovať pozornosť:

žiadostiam o prechod z práce na plný úväzok na prácu na kratší pracovný čas, ktorá je k dispozícii;

žiadostiam o prechod z práce na kratší pracovný čas na prácu na plný úväzok alebo predĺženie pracovného času, ak na to vznikne príležitosť;

poskytovaniu včasných informácií o dostupnosti miest na kratší pracovný čas a na plný úväzok;

opatreniam na podporu práce na kratší pracovný čas na všetkých úrovniach podniku;

poskytovaniu príslušných informácií zastupujúcim pracovníkom o práci na kratší pracovný čas.

Vykonávanie

Krajiny EÚ alebo sociálni partneri môžu zaviesť priaznivejšie pravidlá, ako tie, ktoré sú stanovené v dohode. Vykonávanie dohody však netvorí platný dôvod na zníženie všeobecnej úrovne ochrany poskytovanej pracovníkov na kratší pracovný čas.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o pracovných podmienkach - práci na kratší pracovný čas.

AKT

Smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC - Príloha: Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 97/81/ES

20. januára 1998

20. januára 2000

Ú. v. ES L 14, 20.1.1998, s. 9 - 14

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch.

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 98/23/ES

25. mája 1998

7. apríla 2000

Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 10

Posledná aktualizácia 06.10.2015

Top