Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskej únie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskej únie

V tomto rokovacom poriadku sa vymedzujú ustanovenia s cieľom uplatniť a doplniť Štatút Súdneho dvora, ktorý obsahuje protokol č. 3 pripojený k zmluvám. Cieľom nového poriadku prijatého v roku 2012 je zjednodušiť a sprehľadniť jeho obsah pre osoby podliehajúce súdnej právomoci a vnútroštátne súdy, a zároveň lepšie prihliadať na vývoj agendy Súdneho dvora.

AKT

Rokovací poriadok Súdneho dvora z 29. septembra 2012 [Úradný vestník EÚ L 265, 29.9.2012].

SÚHRNY

Súdny dvor patrí do trojice súdov tvoriacich Súdny dvor Európskej únie, ktorý je súdnou inštitúciou Únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ESAE). Ďalšie dve zložky sú Všeobecný súd a Súd pre verejnú službu. Ich poslaním je zabezpečovať dodržiavanie právnych predpisov a výklad a uplatňovanie zmlúv, a to najmä prostredníctvom kontroly zákonnosti právnych aktov Únie.

Organizácia Súdneho dvora

Organizácia Súdneho dvora má takúto podobu:

 • zloženie Súdneho dvora: Súdny dvor sa skladá z 28 sudcov a 9 generálnych advokátov, ktorí sa menujú na šesť rokov. Generálni advokáti sa zúčastňujú činností Súdneho dvora a prednášajú právne stanoviská. Sudcovia si volia predsedu a podpredsedu Súdneho dvora na funkčné obdobie troch rokov. Predseda reprezentuje Súdny dvor a riadi jeho činnosť, podpredseda mu pomáha pri výkone jeho funkcie.
 • zloženie komory a vymenovanie sudcov spravodajcov: Súdny dvor obsahuje komory zložené z piatich sudcov s predsedom voleným na tri roky a komory zložené z troch sudcov s predsedom voleným na jeden rok. Na prejednanie veci predseda Súdneho dvora vymenuje sudcu spravodajcu a prvý generálny advokát vymenuje generálneho advokáta. V prípade potreby môže Súdny dvor privolať pomocných spravodajcov.
 • úloha tajomníka: Súdny dvor vymenúva tajomníka na funkčné obdobie šiestich rokov. Dohliada na prijímanie, odosielanie a uloženie všetkých písomností a je zodpovedný za archív. Okrem toho pomáha členom Súdneho dvora a zabezpečuje uverejňovanie publikácií. Pod dohľadom predsedu Súdneho dvora riadi služby inštitúcie.
 • činnosť Súdneho dvora: veci sa prideľujú plénu, veľkej komore alebo päťčlennej alebo trojčlennej komore. Tá istá rozhodovacia komora môže prejednať viacero vecí. Porady Súdneho dvora musia zostať v tajnosti.
 • jazykový režim: každej veci sa prideľuje jazyk konania. Pri odvolaniach môže žalobca zvoliť za jazyk konania jeden z dvadsiatich štyroch úradných jazykov Únie. V prejudiciálnych konaniach je jazykom konania jazyk vnútroštátneho súdu.

Prvky konania

Konanie pred Súdnym dvorom sa v zásade skladá z týchto krokov:

 • písomná časť: ide o výmenu vyjadrení medzi účastníkmi konania. Tieto vyjadrenia musia mať presne určené náležitosti. Po skončení písomnej časti sudca spravodajca predloží na generálnom zasadnutí Súdneho dvora predbežnú správu.
 • dôkazné prostriedky: Súdny dvor môže určiť dôkazné prostriedky, napr. výsluch účastníkov konania, vyžiadanie správ a dokumentov, svedecké výpovede, znalecké posudky alebo ohliadku miesta. Pri každom vykonaní dokazovania sa vyhotovuje zápisnica.
 • ústna časť sa v prípade potreby vykonáva po dokazovaní. Predseda otvorí a vedie ústne pojednávania. Ústna časť sa môže vykonať s vylúčením verejnosti.
 • návrhy generálneho advokáta: po skončení tejto časti generálny advokát prenesie svoje návrhy.
 • konečné rozhodnutie: Súdny dvor môže rozhodnúť formou rozsudku alebo uznesenia. Len rozsudok sa vyhlasuje na verejnom pojednávaní. Rozsudok a uznesenie obsahujú rôzne informácie, napr.zhrnutie skutočností alebo dôvody. Exemplár rozsudku alebo uznesenia sa následne doručí každému účastníkovi konania.

Rokovací poriadok ďalej obsahuje osobitné ustanovenia o rôznych druhoch konaní pred Súdnym dvorom:prejudiciálne konania, odvolania, odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu, preskúmanie rozhodnutí Všeobecného súdu, oznámenia či ďalšie osobitné konania.

Prejudiciálne konania

Vnútroštátne súdy môžu predložiť návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom s cieľom spochybniť platnosť alebo výklad právneho predpisu Únie. V rámci prejudiciálneho konania môžu písomné pripomienky predložiť najmä:

 • účastníci vnútroštátneho konania;
 • členské štáty;
 • Európska komisia;
 • inštitúcia, ktorá prijala akt, ktorého platnosť alebo výklad sú sporné.

Odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu

Existuje možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu Všeobecného súdu. V takom prípade je potrebné poslať kancelárii Všeobecného súdu návrh, ktorý musí obsahovať predovšetkým právne dôvody a právne tvrdenia, na ktorých je odvolanie založené. Cieľom odvolania musí byť úplné alebo čiastočné zrušenie rozhodnutia.

Preskúmanie rozhodnutí Všeobecného súdu

Rozhodnutia Všeobecného súdu môže Súdny dvor preskúmať v dvoch prípadoch, a najmä vtedy, ak už rozhodoval v odvolacom konaní proti rozhodnutiu Súdu pre verejnú službu. Súdny dvor určí na jeden rok päťčlennú komoru, ktorá rozhodne o preskúmaniach.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rokovací poriadok Súdneho dvora

1. 11. 2012

Ú. v. EÚ L 265, 29.9.2012 aÚ. v. EÚ C 337, 6.11.2012

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Zmeny rokovacieho poriadku Súdneho dvora

1.7.2013

-

Ú. v. EÚ L 173, 26.6.2013

POZMEŇUJÚCI/-E A DOPLŇUJÚCI/-E AKT/-Y

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 904/2012 z 24. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 422/67/EHS, 5/67/Euratom, ktorým sa určujú platové pomery predsedu a členov Komisie, predsedu, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora Spoločenstiev, predsedu, členov a tajomníka Súdu prvého stupňa, ako aj predsedu, členov a tajomníka Súdu pre verejnú službu Európskej únie [Úradný vestník EÚ L 269, 4.10.2012].

Rozhodnutie Rady z 25. júna 2013, ktorým sa zvyšuje počet generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie (Ú. v. EÚ L 179, 25.6.2013).

Počet generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie sa zvyšuje na:

 • deväť s účinnosťou od 1. júla 2013,
 • jedenásť s účinnosťou od 7. októbra 2015.

Doplnkový poriadok Súdneho dvora (Ú. v. EÚ L 32, 1.2.2014).

Tento doplnkový poriadok odráža zmeny zavedené v novom rokovacom poriadku, najmä pokiaľ ide o postup dožiadania a poskytovanie právnej pomoci. Nahradzuje sa ním doplnkový poriadok zo 4. decembra 1974.

Posledná aktualizácia: 27.02.2014

Top