Help Print this page 
Title and reference
Iniciatíva občanov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Iniciatíva občanov

Európski občania majú právo iniciatívy, prostredníctvom ktorého môžu vyzvať Komisiu na predkladanie legislatívnych návrhov. Súčasné nariadenie ustanovuje pravidlá a zásady na vykonávanie takejto iniciatívy.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov.

SÚHRN

Iniciatíva občanov umožňuje európskym občanom vyzvať Komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa osobitnej témy. Zaviedla sa v Lisabonskej zmluve a jej cieľom je posilniť demokratický rozmer Európskej únie (EÚ). Občania majú odteraz možnosť, aby ich hlas bol vypočutý na európskej úrovni, a plne sa zapojiť do rozhodovacieho procesu EÚ.

Európska iniciatíva je prísne vymedzeným právom. V tomto nariadení sa stanovujú zásady týkajúce sa tejto iniciatívy. Vymedzuje sa v ňom aj postup, prostredníctvom ktorého sa iniciatíva občanov vykonáva. Tento postup sa odohráva vo viacerých fázach.

Podmienky

S cieľom zabezpečiť legitímnosť a európsku povahu iniciatívy občanov je pri jej uplatňovaní potrebné dodržať viaceré podmienky:

  • iniciatívu musí podporovať minimálne jeden milión európskych občanov, to znamená občanov, ktorí majú štátnu príslušnosť členského štátu. Osoby podporujúce túto iniciatívu musia vyplniť vyhlásenie o podpore a sú označené za signatárov tejto iniciatívy;
  • signatári musia pochádzať minimálne z jednej štvrtiny členských štátov. Cieľom je zabezpečiť, aby táto iniciatíva odrážala záujem Únie, a nielen záujem jedného členského štátu alebo malého počtu členských štátov;
  • v tomto nariadení sa takisto ustanovuje minimálny počet signatárov pochádzajúcich z každého zastúpeného členského štátu. Minimálny počet stanovený pre každý členský štát sa uvádza v prílohe I k nariadeniu.

V rámci každej iniciatívy občanov sa ďalej vytvorí občiansky výbor. Tento výbor je zložený zo siedmich členov pochádzajúcich z rozličných siedmich členských štátov a zo zástupcov zabezpečujúcich spojenie s európskymi inštitúciami počas celého postupu. Úlohou výboru je zabezpečiť organizáciu a koordináciu iniciatívy občanov. Výbor má takisto za úlohu prispievať k podnecovaniu otázok európskeho záujmu a podporovať reakciu občanov na určité témy.

Registrácia návrhu iniciatívy občanov

Organizátori musia pred začatím zbierania vyhlásení o podpore iniciatívy túto iniciatívu zaregistrovať v Komisii. V tomto návrhu sa uvádza najmä predmet a ciele iniciatívy.

Komisia potom preskúma oprávnenosť tejto iniciatívy. Skúma predovšetkým, či:

  • bol vytvorený podporný výbor a či boli určení jeho členovia;
  • je predmet iniciatívy súčasťou politických oblastí, v ktorých je Komisia oprávnená predkladať legislatívne návrhy;
  • nie je iniciatíva zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca;
  • nie je iniciatíva v rozpore s hodnotami uvedenými v článku 2 Zmluvy o EÚ.

Ak sú splnené tieto podmienky, Komisia zaregistruje návrh iniciatívy a organizátori môžu začať zbierať vyhlásenia o podpore.

Zbieranie vyhlásení o podpore

Organizátori sú zodpovední za zbieranie vyhlásení medzi občanmi. Vyhlásenia o podpore iniciatívy sa môžu zbierať písomne, e-mailom alebo elektronicky.

Organizátori majú na zber vyhlásení o podpore 12 mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.

Overenie vyhlásení o podpore

Po zozbieraní zašlú organizátori vyhlásenia o podpore orgánom členských štátov, ktoré sú zodpovedné za ich overenie. Vnútroštátne orgány vydávajú osvedčenie potvrdzujúce počet vyhlásení o podpore pochádzajúcich z príslušného členského štátu.

Predloženie iniciatívy občanov Komisii

Po získaní osvedčení a dodržaní podmienok môžu organizátori predložiť iniciatívu občanov Komisii.

Komisia prijme organizátorov, aby im umožnila podrobne objasniť otázky, ktoré sa riešia v iniciatíve. Okrem toho majú organizátori právo na verejné vypočutie v Európskom parlamente.

Komisia má tri mesiace na to, aby túto iniciatívu občanov preskúmala. Následne prijme oznámenie, v ktorom uvedie:

  • svoje právne a politické závery;
  • dôvody, pre ktoré má v úmysle prijať či neprijať opatrenia;
  • opatrenia, ktoré prípadne plánuje prijať.

Ochrana osobných údajov a sankcie

Osobné údaje signatárov sa môžu použiť len v rámci iniciatívy občanov. Tieto údaje sa následne zničia najneskôr jeden mesiac po predložení iniciatívy Komisii.

Okrem toho sa v tomto nariadení ustanovujú sankcie voči organizátorom v prípade falošných vyhlásení alebo pri podvodnom zneužití týchto údajov.

Kontext

Toto nariadenie bolo prijaté v súlade s článkom 11 Zmluvy o EÚ a 24 Zmluvy o fungovaní EÚ. Tieto články sa zaviedli v Lisabonskej zmluve. Predpokladá sa v nich možnosť občanov predložiť iniciatívu občanov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 211/2011

31.3.2011

-

Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011

SÚVISIACE AKTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 268/2012 z 25. januára 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov [Úradný vestník EÚ L, 27.3.2012].

Posledná aktualizácia: 17.01.2014

Top