Help Print this page 
Title and reference
Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

ÚVOD

Lisabonskou zmluvou sa vytvorila funkcia vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorého úlohou je viesť vonkajšiu politiku Európskej únie (EÚ).

Právomoci vysokého predstaviteľa najskôr v rámci EÚ zabezpečovali dve rôzne osoby:

  • vysoký splnomocnenec pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP);
  • komisár pre vonkajšie vzťahy.

Lisabonskou zmluvou sa teda všetky právomoci spojené so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou sústredili do rúk jednej osoby. Týmto krokom sa má zabezpečiť súdržnosť, účinnosť a viditeľnosť vonkajšej politiky EÚ.

Vysoký predstaviteľ Únie však nemá monopol na vonkajšie zastupovanie EÚ. Lisabonskou zmluvou sa takisto kladie predsedovi Európskej rady povinnosť zabezpečovať na svojej úrovni vonkajšie zastupovanie EÚ bez toho, aby pri tom zasahoval do právomocí vysokého predstaviteľa. V texte sa však nespresňuje, ako sa má táto činnosť rozdeliť medzi tieto dve funkcie, a necháva tak na praxi, aby rozhodla o úlohách každého z nich.

PRÁVOMOCI

Vysoký predstaviteľ sa aktívne zúčastňuje na spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike Únie. Predovšetkým prispieva k vytváraniu tejto politiky prostredníctvom návrhov, ktoré predkladá Rade a Európskej rade. Ako splnomocnenec Rady takisto vykonáva prijaté rozhodnutia.

Vysoký predstaviteľ Únie okrem toho zastáva aj reprezentačnú funkciu. Vedie politický dialóg s tretími krajinami a je zodpovedný za vyjadrovanie stanovísk EÚ v medzinárodných organizáciách.

Keďže vysoký predstaviteľ nahrádza vysokého splnomocnenca za SZBP a komisára pre vonkajšie vzťahy, zdedil aj ich právomoci:

  • v Rade má povinnosť zabezpečiť súdržnosť a kontinuitu činností týkajúcich sa vonkajšej politiky EÚ. Preto predsedá Rade pre zahraničné veci;
  • v Komisii je poverený zodpovednosťami, ktoré jej prináležia v oblasti vonkajších vzťahov. Okrem toho musí dohliadať na súlad vonkajšej politiky s ostatnými politikami a útvarmi Komisie.

MENOVANIE

Vysokého predstaviteľa menuje Európska rada, ktorá o jeho vymenovaní rozhoduje kvalifikovanou väčšinou po dohode s predsedom Komisie. Európska rada môže rovnakým postupom jeho mandát aj ukončiť.

Z hľadiska svojho postavenia je vysoký predstaviteľ jeden z podpredsedov Komisie. Z toho dôvodu sa jeho vymenovanie, rovnako ako pri predsedovi a ostatných členoch Komisie, predkladá na schválenie Európskemu parlamentu. V Zmluve o EÚ sa spresňuje, že v prípade návrhu Európskeho parlamentu na vyslovenie nedôvery kolégiu musí vysoký predstaviteľ opustiť svoju funkciu, ktorú v Komisii vykonáva. Naproti tomu môže naďalej až do vytvorenia novej Komisie vykonávať svoje funkcie v rámci Rady.

EURÓPSKA SLUŽBA PRE VONKAJŠIU ČINNOSŤ

Vysokému predstaviteľovi Únie napomáha pri vykonávaní jeho funkcie Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Právnym základom tejto služby je článok 27 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Jej fungovanie a organizácia sú ustanovené rozhodnutím Rady, ktoré vychádza z návrhu vysokého predstaviteľa.

V októbri 2009 Rada schválila usmernenia týkajúce sa úlohy a fungovania tejto služby.

V súlade s týmito usmerneniami patrí Európska služba pre vonkajšiu činnosť do právomoci vysokého predstaviteľa. Ten sa na túto službu spolieha pri tvorbe návrhov týkajúcich sa vonkajšej politiky Únie a pri vykonávaní rozhodnutí, ktoré prijala Rada v tejto oblasti.

Európsku službu pre vonkajšiu činnosť môže takisto využiť predseda Európskej rady, predseda Komisie a ostatní komisári pri otázkach týkajúcich sa vonkajšej politiky EÚ.

SÚHRNNÁ TABUĽKA

Články

Téma

Zmluva o EÚ

18 a 27

Určenie a právomoci vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Posledná aktualizácia: 30.12.2009

Top