Help Print this page 
Title and reference
Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci

 

SÚHRN

Európska únia (EÚ) a krajiny EÚ sa zaviazali koordinovať svoje aktivity pri intervenciách v rámci humanitárnej pomoci na základe spoločných cieľov a zásad. V Európskom konsenze o humanitárnej pomoci sa stanovuje strategický rámec, ktorý usmerňuje činnosť EÚ a krajín EÚ pri poskytovaní účinnej, kvalitnej a koordinovanej humanitárnej pomoci.

NA ČO SLÚŽI HUMANITÁRNA POMOC EÚ?

Cieľom humanitárnej pomoci EÚ je poskytovať pomoc v núdzových situáciách na základe potreby určenú na záchranu života, predchádzanie utrpeniu ľudí a jeho zmierňovanie v krízových situáciách, ktoré vznikli v dôsledku katastrof zavinených človekom a prírodných katastrof. V zmysle konsenzu sa humanitárna pomoc EÚ zabezpečuje prostredníctvom partnerov poskytujúcich pomoc, ako je napríklad systém Organizácie Spojených národov (OSN), hnutie Červený kríž/polmesiac a mimovládne organizácie (MVO).

EÚ a krajiny EÚ sú spoločne najväčším darcom medzinárodnej verejnej humanitárnej pomoci na svete. Činnosti EÚ a krajín EÚ sa navzájom dopĺňajú a posilňujú a vykonávajú sa formou úzkej koordinácie s medzinárodnými a miestnymi aktérmi.

HLAVNÉ BODY

Zásady humanitárnej pomoci

Humanitárna pomoc vychádza zo základných humanitárnych princípov ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti.

EÚ sa zaviazala dodržiavať aj zásady medzinárodného práva, najmä medzinárodného humanitárneho práva, práva v oblasti ľudských práv a utečeneckého práva.

Realizácia v jednotlivých krajinách EÚ sa síce môže líšiť, ale darcovia z EÚ sa snažia zlepšovať darcovskú prax, pričom sa musia riadiť zásadami a osvedčenými postupmi poskytovania humanitárnej pomoci. To platí najmä v súvislosti s iniciatívou Správne humanitárne darcovstvo, ktorá je neformálnym fórom a sieťou medzinárodných darcov.

Humanitárna pomoc EÚ musí byť harmonizovaná aj s inými politikami, aby bol po kríze zabezpečený hladký prechod. Taktiež sa v nej musia zohľadňovať rodové aspekty a rôznorodé potreby miestnych obyvateľov.

Európska komisia sa okrem toho zaviazala uplatňovať vo svojich politikách a operáciách zásady a osvedčené postupy správneho darcovstva.

Koordinácia a súdržnosť pomoci EÚ

EÚ podporuje koordinačnú úlohu OSN a zvýšenie globálnej kapacity reagovať na humanitárne krízy.

Operácie EÚ určené na pomoc musia byť postavené na:

koordinácii, súdržnosti a komplementarite medzi zapojenými aktérmi, výmene informácií, osvedčených postupov a skúseností a na posilnení výmeny na politickej úrovni vrátane medzinárodnej úrovne koordinovanej zo strany OSN;

zásadách kvality, účinnosti a zodpovednosti;

rôznych partnerstvách s cieľom ponúknuť rozsiahlu reakciu na krízy.

Humanitárna pomoc EÚ sa musí prideľovať transparentne na základe zistených potrieb a zraniteľnosti ľudí.

Konsenzus môže v niektorých výnimočných prípadoch povoliť vojenské prostriedky a kapacity v humanitárnej reakcii s cieľom chrániť ľudí.

Medzinárodná činnosť

EÚ uznáva, že humanitárna činnosť je na medzinárodnej úrovni založená na kolektívnej zodpovednosti a prispieva k rozvoju kolektívnej globálnej kapacity reagovať na krízy, pričom podporuje reformu humanitárneho systému pod vedením OSN v spolupráci s inými humanitárnymi aktérmi a darcami.

Vzhľadom na stupňujúcu sa potrebu humanitárnej pomoci je navyše nevyhnutné zintenzívniť a diverzifikovať financovanie a zvýšiť jeho predvídateľnosť, flexibilitu a strategickú koordináciu.

Dlhodobá pomoc a hodnotenie

Súbežne s núdzovými operáciami, ktoré sú aktivovaní pri vzniku krízy, sa EÚ zaväzuje pracovať na znížení rizík a zraniteľnosti a pripravovať ľudí na prírodné katastrofy, a to na miestnej, regionálnej a národnej úrovni na základe akčného rámca z Hjóga (ktorý v marci 2015 nahradil Sendaiský rámec znižovania rizika katastrof na roky 2015 – 2030).

EÚ zároveň podporuje transformáciu, skorú obnovu a rozvoj, a to najmä prostredníctvom lepšieho prepojenia odstraňovania následkov katastrofy, obnovy a rozvoja (LRRD).

Humanitárna činnosť na úrovni EÚ

Konsenzus potvrdzuje, že Únia má komparatívnu výhodu a pridanú hodnotu pri posilňovaní komplementarity medzi humanitárnymi darcami z EÚ a medzinárodnými darcami, a to vďaka svojej celosvetovej sieti expertov, svojej úlohe pri zabezpečovaní súdržnosti politík a podpore správnej humanitárnej praxe, flexibilite zasiahnuť v politicky citlivých oblastiach a pri uľahčovaní koordinácie.

EÚ prijala akčný plán na roky 2008 – 2013, ktorým usmerňuje spoluprácu medzi darcami na základe kvality pomoci. Jeho plnenie bolo v roku 2010 preskúmané v rámci priebežného hodnotenia posudzovaného formou nezávislého hodnotenia v roku 2014, ktoré potvrdilo platnosť konsenzu a odporučilo jeho realizáciu.

HLAVNÉ POJMY

Humanita: ľudské utrpenie je potrebné riešiť všade, kde sa vyskytuje, mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.

Neutralita: humanitárna pomoc nesmie uprednostňovať žiadnu stranu v ozbrojenom konflikte ani v inom spore.

Nestrannosť: humanitárna pomoc sa musí poskytovať výlučne na základe potreby bez diskriminácie medzi postihnutým obyvateľstvom alebo v rámci neho.

Nezávislosť: humanitárne ciele sú nezávislé od politických, hospodárskych, vojenských alebo iných cieľov, ich jediným cieľom je zmierniť utrpenie obetí v humanitárnych krízach a zabrániť mu.

AKT

Spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie (Ú. v. EÚ C 25, 30.1.2008, s. 1 – 12)

Posledná aktualizácia 27.04.2015

Top