Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 27, 1. februára 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 27

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
1. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/161 z 31. januára 2017, ktorým sa opravuje francúzske znenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ( 1 )

99

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/162 z 31. januára 2017, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2016 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v prípade iných populácií v predchádzajúcich rokoch a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2226, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2016 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v predchádzajúcich rokoch

101

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/163 z 31. januára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

113

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ ( 1 )

115

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/165 z 27. januára 2017, ktorým sa vymenúva jeden člen a dvanásti náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Francúzskou republikou

121

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/166 z 27. novembra 2015 o štátnej pomoci SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N), ktorú sa chystá implementovať Portugalsko pre spoločnosť Volkswagen Autoeuropa, Lda [oznámené pod číslom C(2015) 8232]  ( 1 )

123

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/167 z 30. januára 2017, ktorým sa Belgicku, Českej republike, Francúzsku a Španielsku dočasne povoľuje certifikovať predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál špecifických druhov ovocných drevín uvedených v prílohe I k smernici Rady 2008/90/ES z produkcie na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu [oznámené pod číslom C(2007) 60]

143

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/168 z 31. januára 2017 o určení technických špecifikácií „Osobitnej skupiny pre internetovú techniku“ (IETF), na ktoré sa môže odkazovať pri verejnom obstarávaní ( 1 )

151

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo č. 1/2015 z 19. novembra 2015 o zmene dodatkov 1, 2 a 4 k prílohe 4 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami [2017/169]

155

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov ( Ú. v. EÚ L 139, 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top