Help Print this page 

Document L:2015:113:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 113, 1. mája 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 113

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
1. mája 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/702 z 13. júla 2007 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Malty, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

1

 

 

Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Malty, Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/703 z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o pravidlách týkajúcich sa interoperability a výmeny údajov ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/704 z 30. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálnu hodnotu PCB nepodobných dioxínom v ulovenom voľne žijúcom ostroňovi bieloškvrnitom (Squalus acanthias) ( 1 )

27

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/705, z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v potravinách a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 80/891/EHS ( 1 )

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/706 z 30. apríla 2015, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/82 na dovoz kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu kyseliny citrónovej odosielanej z Malajzie, ktorá má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Malajzii, a na základe ktorého sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/707 z 30. apríla 2015 o neschválení extraktu z koreňa Rheum officinale ako základnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

44

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/708 z 30. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

46

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/709 z 21. apríla 2015 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Asociačnej rade EÚ – Turecko, pokiaľ ide o nahradenie protokolu 3 k rozhodnutiu Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/98 o obchodnom režime pre poľnohospodárske produkty týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce novým protokolom, ktorý, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, odkazuje na Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

48

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/710 z 21. apríla 2015 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa dohody medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Tureckou republikou o obchode s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, pokiaľ ide o nahradenie protokolu 1 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce novým protokolom, ktorý, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, odkazuje na Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

53

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/711 z 28. apríla 2015 o prijatí príspevku tretieho štátu na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) (ATALANTA/4/2015)

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top