Help Print this page 

Document L:2014:111:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 111, 15. apríla 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 111

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
15. apríla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kostarickou republikou, Salvádorskou republikou, Guatemalskou republikou, Honduraskou republikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou republikou na strane druhej

1

 

 

2014/210/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o uzavretí Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kostarickou republikou, Salvádorskou republikou, Guatemalskou republikou, Honduraskou republikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o článok 49 ods. 3 tejto dohody, v mene Európskej únie

2

 

 

2014/211/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014o uzavretí Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskymspoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kostarickourepublikou, Salvádorskou republikou, Guatemalskou republikou,Honduraskou republikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou republikouna strane druhej, s výnimkou jej článku 49 ods. 3, v mene Európskejúnie

4

 

 

Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvoma jeho členskými štátmi na jednej strane a Kostarickou republikou,Salvádorskou republikou, Guatemalskou republikou, Honduraskourepublikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou republikou na stranedruhej

6

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 380/2014 z 14. apríla 2014 ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 1284/2009, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 381/2014 zo 14. apríla 2014 ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

33

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre zverejňovanie dodatkov k prospektu ( 1 )

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 383/2014 z 2. apríla 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Beurre de Bresse (CHOP)]

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 384/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Crème de Bresse (CHOP)]

42

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 385/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Elbe-Saale Hopfen (CHZO)]

44

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 386/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

46

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 373/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

48

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2014/48/EÚ z 24. marca 2014, ktorou sa mení smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

50

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/212/SZBP zo 14. apríla 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/183/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

79

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/213/SZBP zo 14. apríla 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2010/638/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Guinejskej republike

83

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/214/SZBP zo 14. apríla 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

84

 

 

2014/215/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine

85

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/216/SZBP zo 14. apríla 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

91

 

 

2014/217/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. apríla 2014 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti kiahňam oviec v Bulharsku v roku 2013 a v Grécku v rokoch 2013 a 2014 [oznámené pod číslom C(2014)2334]

94

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 368/2014 z 10. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva ( Ú. v. EÚ L 108, 11.4.2014 )

96

 

*

Korigendum k prijatiu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 s konečnou platnosťou ( Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014 )

96

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top