Help Print this page 

Document 32014L0081

Title and reference
Smernica Komisie 2014/81/EÚ z  23. júna 2014 , ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A Text s významom pre EHP
  • In force
OJ L 183, 24.6.2014, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/81/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/49


SMERNICA KOMISIE 2014/81/EÚ

z 23. júna 2014,

ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (1), a najmä na jej článok 46 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 2009/48/ES sa stanovujú všeobecné požiadavky pre látky, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (2). Takéto látky sa nemôžu používať v hračkách, v častiach hračiek alebo v mikroštrukturálne odlišných častiach hračiek okrem prípadov, keď tieto látky a zmesi nie sú dostupné deťom, ak boli schválené rozhodnutím Komisie, alebo keď sú jednotlivé látky a zmesi obsiahnuté v koncentráciách rovnakých alebo nižších, ako sú príslušné koncentrácie stanovené pre klasifikáciu zmesí obsahujúcich tieto látky ako CMR. S cieľom ešte viac chrániť zdravie detí možno prípadne stanoviť osobitné limitné hodnoty pre takéto látky v hračkách, ktoré sú jasne určené na hranie pre deti vo veku do troch rokov alebo v iných hračkách určených na vkladanie do úst.

(2)

Látka bisfenol A je chemická látka s vysokým objemom produkcie, ktorá sa vo veľkej miere používa pri výrobe širokej škály spotrebiteľských výrobkov. Bisfenol A sa používa ako monomér pri výrobe polykarbonátových plastov. Polykarbonátové plasty sa okrem iného používajú pri výrobe hračiek. Okrem toho sa bisfenol A zistil v niektorých detských hračkách.

(3)

Smernicou Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek (3) sa riadili hlavné požiadavky na bezpečnosť pre chemické vlastnosti hračiek do 19. júla 2013. V európskej norme EN 71-9:2005+A1:2007 sa pre bisfenol A stanovuje migračný limit 0,1 mg/l. V európskych normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005 sa stanovujú príslušné testovacie metódy. Limity a metódy pre bisfenol A stanovené v normách EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005 sa používajú v hračkárskom priemysle ako referencia s cieľom zaistiť, aby nedošlo k žiadnej nebezpečnej expozícii z bisfenolu A v hračkách. Tieto normy však nie sú harmonizovanými normami.

(4)

Bisfenol A je podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 klasifikovaný ako toxická látka pre reprodukciu kategórie 2. Keďže neexistujú žiadne osobitné požiadavky, bisfenol A môže byť obsiahnutý v hračkách v koncentráciách rovnakých alebo nižších, ako je príslušná koncentrácia stanovená pre klasifikáciu zmesí obsahujúcich túto látku ako CMR, konkrétne 5 % s platnosťou od 20. júla 2013 a 3 % s platnosťou od 1. júna 2015. Nemožno vylúčiť, že uvedená koncentrácia môže viesť k zvýšenej expozícii malých detí bisfenolu A v porovnaní s migračným limitom 0,1 mg/l pre bisfenol A stanoveným európskymi normami EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005.

(5)

Bisfenol A bol komplexne hodnotený v rokoch 2003 a 2008 podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (4). V záverečnej správe o posúdení rizík s názvom „Updated European Union Risk Assessment Report 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A)“ sa okrem iného zistilo, že bisfenol A vykazuje známky endokrinnej modulácie pri viacerých skríningoch in vitroin vivo, a dospelo sa k záveru, že je potrebný ďalší výskum, aby sa vyriešila neistota, pokiaľ ide o potenciál bisfenolu A v nízkych dávkach nepriaznivo vplývať na vývoj. Vysoká úroveň ochrany detí pred rizikami, ktoré spôsobujú chemické látky v hračkách, vzhľadom na zvláštne potreby detí, ktoré sú zraniteľnou skupinou spotrebiteľov, oprávňuje na začlenenie migračného limitu 0,1 mg/l pre bisfenol A do smernice 2009/48/ES.

(6)

Účinky bisfenolu A sú predmetom hodnotenia vo vedeckých fórach vrátane Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Migračný limit stanovený touto smernicou by sa mal preskúmať, ak budú v budúcnosti k dispozícii nové relevantné vedecké informácie.

(7)

Smernica 2009/48/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť hračiek,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Doplnok C k prílohe II k smernici 2009/48/ES sa nahrádza takto:

„Doplnok C

Osobitné limitné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách, ktoré sú určené na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov, alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst, prijaté v súlade s článkom 46 ods. 2

Látka

Číslo CAS

Limitná hodnota

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (limit obsahu)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (limit obsahu)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (limit obsahu)

Bisfenol A

80-05-7

0,1 mg/l (migračný limit) podľa metód stanovených v normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005“

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 21. decembra 2015 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 21. decembra 2015.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 23. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.


Top