Help Print this page 

Document C:2013:353E:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, CE 353, 3. december 2013

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.CE2013.353.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 353E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
3. decembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2012 – 2013
Schôdza 11. až 13. septembra 2012 r.
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 370 E, 30.11.2012.
PRIJATÉ TEXTY

 

Utorok 11. septembra 2012

2013/C 353E/01

Údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIAUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o údajnej preprave a nezákonnom zadržiavaní väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA: ďalší postup v nadväznosti na správu dočasného výboru Európskeho parlamentu TDIP (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Posilnená solidarita v rámci EÚ v oblasti azyluUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o posilnenej solidarite v rámci EÚ v oblasti azylu (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2013Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o pracovnom programe Komisie na rok 2013 (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo tkanív a buniekUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o dobrovoľnom a bezplatnom darcovstve tkanív a buniek (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Úloha žien v ekologickom hospodárstveUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o úlohe žien v ekologickom hospodárstve (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Pracovné podmienky žien v sektore služiebUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o pracovných podmienkach žien v sektore služieb (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Vzdelávanie, odborná príprava a stratégia Európa 2020Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o vzdelávaní, odbornej príprave a stratégii Európa 2020 (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Internetová distribúcia audiovizuálnych diel v EÚUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o internetovej distribúcii audiovizuálnych diel v Európskej únii (2011/2313(INI))

64

 

Streda 12. septembra 2012

2013/C 353E/09

Rozhodnutie nevzniesť námietku voči vykonávaciemu opatreniu: palubný protizrážkový systém niektorých lietadielRozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa Francúzskej republike povoľuje odchýliť sa od ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1332/2011, pokiaľ ide o používanie novej verzie softvéru pre palubný protizrážkový systém (ACAS II) u niektorých novo vyrobených lietadiel (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: nadnárodná spolupráca a zmluvné rokovania v sektore mlieka a mliečnych výrobkovRozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. júna 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nadnárodnú spoluprácu a zmluvné rokovania organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RPS))

76

2013/C 353E/11

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politikeUznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Ochrana a trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstvaUznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o povinnostiach podávať správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Reforma spoločnej rybárskej politikyUznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva – spoločné oznámenie (2011/2290(INI))

104

 

Štvrtok 13. septembra 2012

2013/C 353E/14

18. správa o lepšej tvorbe právnych predpisov – uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality (2010)Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o 18. správe o lepšej tvorbe právnych predpisov – uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

Stratégia politiky súdržnosti EÚ pre atlantickú oblasťUznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o stratégii politiky súdržnosti EÚ pre atlantickú oblasť (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Situácia v SýriiUznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o Sýrii (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Politické využívanie justície v RuskuUznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o politickom využívaní justície v Rusku (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Návrhy na vytvorenie európskej bankovej únie (EBÚ)Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o smerovaní k bankovej únii (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Južná Afrika: masakra štrajkujúcich baníkovUznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o Južnej Afrike: masakre štrajkujúcich baníkov (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Prenasledovanie moslimov z etnickej skupiny Rohingya v BarmeUznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o prenasledovaní rohingyjských moslimov v Barme/Mjanmarsku (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbajdžan: prípad Ramila SafarovaUznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o Azerbajdžane: prípad Ramila Safarova (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Boj proti skleróze multiplex v EurópeVyhlásenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o boji proti skleróze multiplex v Európe

151


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Utorok 11. septembra 2012

2013/C 353E/23

Zbavenie parlamentnej imunity Jarosława Leszeka WałęsuRozhodnutie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o žiadosti o zbavenie imunity Jarosława Leszeka Wałęsu (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Zbavenie parlamentnej imunity Birgit Collin-LangenovejRozhodnutie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o žiadosti o zbavenie imunity Birgit Collinovej-Langenovej (2012/2128(IMM))

153

 

Štvrtok 13. septembra 2012

2013/C 353E/25

Postupovanie utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Európskemu parlamentu a o zaobchádzaní s takýmito skutočnosťami zo strany Európskeho parlamentuRozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o uzavretí Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou o postupovaní utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Európskemu parlamentu a o zaobchádzaní s takýmito skutočnosťami zo strany Európskeho parlamentu (2012/2069(ACI))

156

PRÍLOHA

159


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Utorok 11. septembra 2012

2013/C 353E/26

Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, DánskoUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

PRÍLOHA

172

2013/C 353E/27

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/017 ES/AragónskoUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/017 ES/Aragónsko – stavebníctvo, Španielsko) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

PRÍLOHA

175

2013/C 353E/28

Energetická účinnosť ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej účinnosti a o zrušení smernice 2004/8/ES a smernice 2006/32/ES (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES

177

Príloha k legislatívnemu uzneseniu

177

2013/C 353E/29

Európska normalizácia ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES

179

2013/C 353E/30

Elektronická identifikácia hovädzieho dobytka ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 11. septembra 2012 k zmenenému a doplnenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu hovädzieho dobytka, a ktorým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa dobrovoľného označovania hovädzieho mäsa (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o farmakovigilanciu (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi

192

2013/C 353E/32

Farmakovigilancia (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 726/2004) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o farmakovigilanciu (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi

193

2013/C 353E/33

Obsah síry v lodných palivách ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách

194

2013/C 353E/34

Režim jednotnej platby a podpora vinohradníkom ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o režim jednotnej platby a podporu vinohradníkom (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o režim jednotnej platby a podporu vinohradníkom

195

2013/C 353E/35

Administratívna spolupráca prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“)

196

2013/C 353E/36

Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov (prepracované znenie) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Streda 12. septembra 2012

2013/C 353E/37

Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV

202

2013/C 353E/38

Správa určitých colných kvót Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 12. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 774/94 o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Dovoz olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci, ktoré sa majú zveriť Komisii ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 12. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka, pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci, ktoré sa majú preniesť na Komisiu (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi ES a Novým Zélandom ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Opatrenia v súvislosti s krajinami, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov, na účely ochrany zásob rýb ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých opatreniach v súvislosti s krajinami, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov, na účely ochrany zásob rýb (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o určitých opatreniach na účely ochrany populácie rýb v súvislosti s krajinami, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov

212

2013/C 353E/43

Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1184/2006 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

213

PRÍLOHA I

241

PRÍLOHA II

242

PRÍLOHA III

245

 

Štvrtok 13. septembra 2012

2013/C 353E/44

Obnovenie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Dohoda medzi EÚ a Alžírskom o vedeckej a technologickej spolupráci ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Vypustenie niekoľkých krajín zo systému obchodných preferenciíí ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania

249

PRÍLOHA

252

2013/C 353E/47

Medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2012 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2012/EÚ, ktorým sa ustanovuje mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami

253

2013/C 353E/48

Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

255

Príloha k legislatívnemu uzneseniu

255

2013/C 353E/49

Európske fondy sociálneho podnikania ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Európske fondy rizikového kapitálu ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v Dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v Dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Povolené spôsoby použitia osirotených diel ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch použitia osirotených diel (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel

323

2013/C 353E/54

Núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa zavádzajú núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan

324


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top