Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 288, 23. október 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.288.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 288

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
23. októbra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2010/C 288/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 274, 9.10.2010

1

 

Všeobecný súd

2010/C 288/02

Voľba predsedu Všeobecného súdu

2

2010/C 288/03

Voľby predsedov komôr

2

2010/C 288/04

Pridelenie sudcov do komôr

2

2010/C 288/05

Plénum

4

2010/C 288/06

Zloženie veľkej komory

4

2010/C 288/07

Odvolacia komora

4

2010/C 288/08

Kritériá prideľovania vecí do komôr

5

2010/C 288/09

Určenie sudcu, ktorý nahradí predsedu pri rozhodovaní o nariadení predbežných opatrení

5


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2010/C 288/10

Vec C-409/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. septembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Köln — Nemecko) — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (Články 43 ES a 49 ES — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Usporadúvanie stávok na športové podujatia podliehajúce verejnému monopolu na úrovni spolkovej krajiny — Rozhodnutie Bundesverfassungsgericht, ktoré konštatuje nezlučiteľnosť právnej úpravy týkajúcej sa tohto monopolu s nemeckou ústavou, ale ponecháva ju v platnosti počas prechodného obdobia určeného na dosiahnutie súladu tejto právnej úpravy s ústavou — Zásada prednosti práva Únie — Prípustnosť a prípadné podmienky prechodného obdobia tohto druhu, pokiaľ dotknutá vnútroštátna právna úprava porušuje aj články 43 ES a 49 ES)

6

2010/C 288/11

Vec C-290/07 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. septembra 2010 — Európska komisia/Scott SA, Département du Loiret, Francúzska republika [Odvolanie — Štátna pomoc — Preferenčná cena na kúpu upraveného pozemku — Určovanie trhovej hodnoty — Konanie vo veci formálneho zisťovania — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Povinnosť náležitého a nestranného preskúmania — Rozsah voľnej úvahy Komisie — Metóda nákladov — Rozsah súdneho preskúmania]

6

2010/C 288/12

Spojené veci C-316/07, C-358/07 až C-360/07, C-409/07 a C-410/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. septembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Nemecko) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), spolková krajina Bádensko-Württembersko (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Články 43 ES a 49 ES — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Usporadúvanie stávok na športové podujatia podliehajúce verejnému monopolu na úrovni spolkovej krajiny — Cieľ spočívajúci v prevencii podnecovania na neprimerané výdavky súvisiace s hrou a v boji proti závislosti od hry — Proporcionalita — Obmedzujúce opatrenie, ktoré musí skutočne viesť k zníženiu príležitostí na hru a koherentne a systematicky obmedzovať činnosti súvisiace s hazardnými hrami — Reklamná činnosť prevádzkovateľa monopolu, ktorá podnecuje na účasť na lotériách — Ďalšie hazardné hry, ktoré môžu ponúkať súkromné subjekty — Rozšírenie ponuky ďalších hazardných hier — Licencia udelená v inom členskom štáte — Neexistencia povinnosti vzájomného uznávania)

7

2010/C 288/13

Vec C-46/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. septembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Nemecko) — Carmen Media Group/spolková krajina Šlesvicko-Holštajnsko, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (Článok 49 ES — Slobodné poskytovanie služieb — Držiteľ licencie vydanej v Gibraltári povoľujúcej prijímanie stávok na športové podujatia výlučne v zahraničí — Usporadúvanie stávok na športové podujatia podliehajúce verejnému monopolu na úrovni spolkovej krajiny — Cieľ spočívajúci v prevencii podnecovania na neprimerané výdavky súvisiace s hrou a v boji proti závislosti od hry — Proporcionalita — Obmedzujúce opatrenie, ktoré musí skutočne viesť k zníženiu príležitostí na hru a koherentne a systematicky obmedzovať činnosti súvisiace s hazardnými hrami — Ďalšie hazardné hry, ktoré môžu ponúkať súkromné subjekty — Povoľovacie konanie — Diskrečná právomoc príslušného orgánu — Zákaz ponúkať hazardné hry prostredníctvom internetu — Prechodné opatrenie, ktoré dočasne povoľuje takúto ponuku určitých hospodárskych subjektov)

8

2010/C 288/14

Vec C-64/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. septembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Linz — Rakúsko) — trestné konanie proti Ernstovi Engelmannovi (Slobodné poskytovanie služieb — Sloboda usadiť sa — Vnútroštátna právna úprava zavádzajúca systém koncesií na prevádzkovanie hazardných hier v kasínach — Vydanie koncesií vyhradené len akciovým spoločnostiam usadeným na vnútroštátnom území — Vydanie všetkých koncesií bez akéhokoľvek vyhlásenia verejného obstarávania)

9

2010/C 288/15

Vec C-399/08 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. septembra 2010 — Európska komisia/Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Spolková republika Nemecko (Odvolanie — Článok 87 ES — Pomoc poskytovaná členskými štátmi — Opatrenia prijaté Spolkovou republikou Nemecko v prospech Deutsche Post AG — Článok 86 ES — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Náhrada dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku politiky predaja so stratou v odvetví služieb prepravy balíkov z domu do domu — Existencia zvýhodnenia — Metóda overovania použitá Komisiou — Dôkazné bremeno — Článok 230 ES — Rozsah súdneho preskúmania Všeobecného súdu)

10

2010/C 288/16

Vec C-453/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. septembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias — Grécko) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis [Spoločná politika rybolovu — Rybolov v Stredozemnom mori — Nariadenie (ES) č. 1626/94 — Článok 1 ods. 2 a 3 — Zákaz používania určitých druhov rybárskych sietí — Doplňujúce opatrenia alebo opatrenia, ktoré idú nad rámec minimálnych požiadaviek systému tohto nariadenia, prijaté pred nadobudnutím účinnosti uvedeného nariadenia — Podmienky platnosti]

11

2010/C 288/17

Vec C-66/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. septembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litovská republika) — Kirin Amgen, Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras [Patentové právo — Zvláštne liečivá — Nariadenie (EHS) č. 1768/92 — Články 7 a 19 a článok 19a písm. e) — Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá — Lehota na podanie žiadosti o udelenie takéhoto osvedčenia]

11

2010/C 288/18

Vec C-254/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. septembra 2010 — Calvin Klein Trademark Trust/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Zafra Marroquineros, S.L. (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka CK CREACIONES KENNYA — Námietka majiteľa, okrem iného, obrazovej ochrannej známky Spoločenstva CK Calvin Klein a národných ochranných známok CK — Zamietnutie námietky)

12

2010/C 288/19

Vec C-265/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. septembra 2010 — Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)/BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazového označenia „α“ — Absolútne dôvody zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Ochranná známka pozostávajúca z jedného písmena)

13

2010/C 288/20

Vec C-440/07 P: Uznesenie Súdneho dvora z 9. júna 2010 — Európska komisia/Schneider Electric SA, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika (Odvolanie — Čiastočné zrušenie napadnutého rozsudku — Stav konania dovoľuje rozhodnúť vo veci — Mimozmluvná zodpovednosť Spoločenstva — Ocenenie škody)

13

2010/C 288/21

Spojené veci C-286/09 a C-287/09: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 9. júla 2010 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Corte d’appello di Roma — Taliansko) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Úradníci — Starobný dôchodok — Úhrn dôb poistenia — Článok 11 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov — Zohľadnenie dôb činnosti v Európskych spoločenstvách — Článok 10 ES)

14

2010/C 288/22

Vec C-298/09: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 16. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Maďarská republika) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Pristúpenie k Európskej únii — Voľné poskytovanie služieb — Smernica 96/71/ES — Vysielanie pracovníkov vykonané v rámci poskytovania služieb — Podniky poskytujúce dočasné zamestnanie — Požiadavka sídla na území členského štátu, v ktorom dochádza k poskytovaniu)

14

2010/C 288/23

Vec C-312/09: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 17. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Anotato Dikastirio Kyprou — Cyperská republika) — Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia [Článok 104 ods. 3 druhý pododsek rokovacieho poriadku — Nariadenie (ES) č. 1347/2000 — Články 2, 42 a 46 — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc v manželských veciach — Pristúpenie štátu k Európskej únii — Konanie o rozvode začaté pred pristúpením — Časová pôsobnosť nariadenia (ES) č. 1347/2000]

15

2010/C 288/24

Vec C-350/09 P: Uznesenie Súdneho dvora z 12. mája 2010 — Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM)/Európska komisia (Odvolanie — Európsky sociálny fond — Finančná pomoc — Zrušenie)

15

2010/C 288/25

Vec C-358/09 P: Uznesenie Súdneho dvora z 1. júla 2010 — DSV Road NV/Európska komisia (Odvolanie — Colný kódex — Dovoz diskiet z Thajska — Dodatočné vymáhanie dovozného cla — Žiadosť o odpustenie dovozného cla)

16

2010/C 288/26

Vec C-381/09: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. júla 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione — Taliansko) — Gennaro Curia/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Šiesta smernica DPH — Pôsobnosť — Oslobodenie od DPH — Článok 13 B písm. d) bod 1 — Poskytovanie, dohadovanie a správa úverov — Úžernícke pôžičky — Nedovolená činnosť podľa vnútroštátnej právnej úpravy)

16

2010/C 288/27

Vec C-448/09 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 30. júna 2010 — Royal Appliance International GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Skoršia ochranná známka „sensixx“ — Slovné označenie „Centrixx“ — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Návrh na výmaz skoršej ochrannej známky — Konanie prejednávané pred vnútroštátnymi súdmi — Návrh na prerušenie konania pred Všeobecným súdom]

17

2010/C 288/28

Vec C-498/09 P: Uznesenie Súdneho dvora z 10. júna 2010 — Thomson Sales Europe/Európska komisia (Odvolanie — Colný kódex — Odpustenie cla — Dodatočné nevybratie cla — Antidumpingové clá — Neexistencia zjavnej nedbanlivosti — Zložitosť právnej úpravy — Profesijné skúsenosti — Starostlivosť hospodárskych subjektov — Farebné televízne prijímače vyrobené v Thajsku — Napadnuteľné akty)

17

2010/C 288/29

Vec C-352/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Oviedo (Španielsko) 13. júla 2010 — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Vec C-360/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgicko) 19. júla 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)/Netlog NV

18

2010/C 288/31

Vec C-363/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugalsko) 21. júla 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Vec C-365/10: Žaloba podaná 22. júla 2010 — Európska komisia/Slovinská republika

19

2010/C 288/33

Vec C-367/10 P: Odvolanie podané 22. júla 2010: EMC Development AB proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. mája 2010 vo veci T-432/05, EMC Development AB/Európska komisia

20

2010/C 288/34

Vec C-372/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Poľská republika) 26. júla 2010 — Pak-Holdco sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Vec C-386/10 P: Odvolanie podané 30. júla 2010: Chalkor AE Epexergasias Metallon proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010 vo veci T-21/05, Chalkor AE Epexergasias Metallon/Európska komisia

21

2010/C 288/36

Vec C-392/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 4. augusta 2010 — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Vec C-402/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 6. augusta 2010 — Société Groupe Limagrain Holding/FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Vec C-405/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Bruchsal (Nemecko) 10. augusta 2010 — trestné konanie proti Özlem Garenfeld

22

2010/C 288/39

Vec C-410/10: Žaloba podaná 17. augusta 2010 — Európska komisia/Helénska republika

23

2010/C 288/40

Vec C-413/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Ordinario di Prato (Taliansko) 18. augusta 2010 — trestné konanie proti Michele Pulignaniovej, Alfonsovi Picariellovi, Biance Cillaovej, Andreovi Morettimu, Maurovi Bianconimu, Patriziovi Gorimu, Emiliovi Durantimu, Concette Zungriovej

23

2010/C 288/41

Vec C-417/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 23. augusta 2010 — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Vec C-418/10 P: Odvolanie podané 23. augusta 2010: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 7. júla 2010 vo veci T-60/09, Herhof-Verwaltungsgesellschaft/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Stabilator sp. z o.o.

24

2010/C 288/43

Vec C-420/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg (Nemecko) 23. augusta 2010 — Söll GmbH/Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Vec C-427/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 31. augusta 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta spa zlúčená s Banca Nazionale dell’Agricoltura spa/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Vec C-461/09 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 9. júla 2010 — The Wellcome Foundation Ltd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Serono Genetics Institute SA (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka FAMOXIN — Návrh na vyhlásenie neplatnosti národnej slovnej ochrannej známky LANOXIN — Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti)

26

2010/C 288/46

Vec C-200/08: Uznesenie predsedu prvej komory Súdneho dvora z 1. júla 2010 — Európska komisia/Francúzska republika

27

2010/C 288/47

Vec C-190/09: Uznesenie predsedníčky ôsmej komory Súdneho dvora zo 7. júla 2010 — Európska komisia/Cyperská republika

27

2010/C 288/48

Vec C-299/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 25. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud — Česká republika) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Vec C-527/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. júna 2010 — Európska komisia/Estónska republika

27

2010/C 288/50

Vec C-88/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 19. júla 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Palermo — Taliansko) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Vec C-100/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. júla 2010 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

27

 

Všeobecný súd

2010/C 288/52

Vec T-359/04: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — British Aggregates a i./Komisia („Štátna pomoc — Environmentálna daň z kameniva v Spojenom kráľovstve — Výnimka pre Severné Írsko — Rozhodnutie Komisie o nevznesení námietok — Vážne ťažkosti — Pravidlá Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia“)

28

2010/C 288/53

Vec T-29/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2010 — Deltafina/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Španielsky trh nákupu a prvého spracovania surového tabaku — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhu — Súlad medzi oznámením o výhradách a napadnutým rozhodnutím — Právo na obhajobu — Definícia relevantného trhu — Pokuty — Závažnosť porušenia — Priťažujúce okolnosti — Úloha vodcu — Spolupráca“)

28

2010/C 288/54

Vec T-312/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2010 — Komisia/Alexiadou („Arbitrážna doložka — Zmluva týkajúca sa projektu vývoja technológie určenej na výrobu nepremokavej kože — Nevykonanie zmluvy — Vrátenie preddavkov — Úroky z omeškania — Postúpenie Všeobecnému súdu po zrušení — Rozsudok pre zmeškanie“)

29

2010/C 288/55

Vec T-319/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — Švajčiarsko/Komisia [„Zahraničné vzťahy — Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave — Nemecké opatrenia týkajúce sa priblíženia k letisku Zürich — Nariadenie (EHS) č. 2408/92 — Právo na obranu — Zásada zákazu diskriminácie — Zásada proporcionality“]

29

2010/C 288/56

Vec T-63/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — Evropaïki Dynamiki/EMCDDA („Verejné obstarávanie služieb — Verejné obstarávanie EMCDDA — Poskytovanie počítačových služieb v oblasti programovania a poradenstva pre softvéry — Zamietnutie ponuky uchádzača — Kritériá hodnotenia ponúk — Zjavne nesprávne posúdenie — Rovnosť zaobchádzania — Transparentnosť — Zásada riadnej správy vecí verejných — Povinnosť odôvodnenia“)

30

2010/C 288/57

Vec T-119/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — Usha Martin/Rada a Komisia [„Dumping — Dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom najmä v Indii — Porušenie záväzku — Zásada proporcionality — Článok 8 ods. 1, 7 a 9 nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 8 ods. 1, 7 a 9 nariadenia (ES) č. 1225/2009]“]

30

2010/C 288/58

Vec T-155/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — Tomra Systems a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Trh prístrojov na zber prázdnych nápojových obalov — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 82 ES a článku 54 Dohody EHP — Dohody o exkluzivite, množstevné záväzky a vernostné zľavy, ktoré sú súčasťou stratégie vylúčenia konkurentov z trhu — Pokuta — Proporcionalita“)

31

2010/C 288/59

Vec T-264/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — CSL Behring/Komisia a EMA („Humánne lieky — Postup pre zaradenie liekov na ojedinelé ochorenia — Žiadosť o zaradenie ľudského fibrinogénu medzi lieky na ojedinelé ochorenia — Povinnosť predložiť žiadosť o zaradenie pred podaním žiadosti o registráciu — Rozhodnutie EMA týkajúce sa platnosti žiadosti“)

31

2010/C 288/60

Vec T-300/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — Evropaïki Dynamiki/Komisia („Verejné zmluvy na poskytnutie služieb — Verejné obstarávanie Spoločenstvom — Poskytovanie informatických služieb týkajúcich sa správy a údržby internetového portálu — Zamietnutie ponuky uchádzača — Kritériá hodnotenia ponúk — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Rovnosť zaobchádzania — Transparentnosť“)

32

2010/C 288/61

Vec T-348/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — Al-Aqsa/Rada [„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia zamerané proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Spoločná pozícia 2001/931/SZBP a nariadenie (ES) č. 2580/2001 — Žaloba o neplatnosť — Prispôsobenie návrhov — Súdne preskúmanie — Podmienky vykonania opatrenia Únie o zmrazení finančných prostriedkov“]

32

2010/C 288/62

Vec T-70/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — Axis/ÚHVT — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ETRAX — Skoršie národné obrazové ochranné známky obsahujúce slovné prvky ETRA I+D — Relatívny dôvod zamietnutia — Prípustnosť odvolania podaného na odvolací senát — Pravidlo 49 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 a článok 59 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 60 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

33

2010/C 288/63

Vec T-74/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — Now Pharm/Komisia [„Humánne lieky — Postup zaraďovania liekov medzi lieky na ojedinelé ochorenia — Žiadosť o zaradenie lieku ‚špeciálny tekutý výťažok z koreňa lastovičníka väčšieho‘ (‚Ukrain‘) medzi lieky na ojedinelé ochorenia — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa zamieta zaradenie medzi lieky na ojedinelé ochorenia“]

33

2010/C 288/64

Vec T-152/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2010 — Kido/ÚHVT — Amberes (SCORPIONEXO) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SCORPIONEXO — Skoršia obrazová národná ochranná známka ESCORPION — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

34

2010/C 288/65

Vec T-233/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2010 — MPDV Mikrolab/ÚHVT (ROI ANALYZER) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ROI ANALYZER — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisná povaha — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

34

2010/C 288/66

Vec T-387/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — Evropaïki Dynamiki/Komisia („Verejné obstarávanie služieb — Verejné obstarávanie Úradu pre úradné publikácie — Poskytovanie služieb v oblasti informatiky — Zamietnutie ponuky uchádzača — Žaloba o neplatnosť — Kritéria a čiastkové kritéria hodnotenia ponúk — Povinnosť odôvodnenia — Rovnosť zaobchádzania — Transparentnosť — Zjavne nesprávne posúdenie — Zneužitie právomoci — Náhrada škody“)

35

2010/C 288/67

Vec T-458/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2010 — Wilfer/ÚHVT (Hlava gitary) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúca hlavu gitary v striebornej, sivej a gaštanovej farbe — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Skúmanie z úradnej povinnosti skutkových okolností — Článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) — Povinnosť odôvodnenia — Článok 73 prvá veta nariadenia č. 40/94 (teraz článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009) — Rovnosť zaobchádzania“]

35

2010/C 288/68

Vec T-472/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. septembra 2010 — Companhia Muller de Bebidas/ÚHVT — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva 61 A NOSSA ALEGRIA — Skoršia národná slovná ochranná známka CACHAÇA 51 a skoršie národné obrazové ochranné známky Cachaça 51 a Pirassununga 51 — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

36

2010/C 288/69

Vec T-505/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/ÚHVT (Hunter) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Hunter — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Obmedzenie výrobkov uvedených v prihláške ochrannej známky“]

36

2010/C 288/70

Vec T-575/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2010 — 4care/ÚHVT — Laboratorios Diafarm (Acumed) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Acumed — Skoršia slovná národná ochranná známka AQUAMED ACTIVE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Podobnosť tovarov — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

37

2010/C 288/71

Vec T-582/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — Carpent Languages/Komisia („Verejné obstarávanie služieb — Verejné obstarávanie Spoločenstva — Organizovanie schôdzi a konferencií — Zamietnutie ponuky uchádzača — Zadanie zákazky inému uchádzačovi — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Rovnosť zaobchádzania“)

37

2010/C 288/72

Vec T-64/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2010 — Micro Shaping/ÚHVT (packaging) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva packaging — Absolútny dôvod zmietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

38

2010/C 288/73

Vec T-91/09 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. septembra 2010 — Skareby/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Správa o služobnom postupe — Hodnotené obdobie 2005 — Zjednodušená správa o služobnom postupe za hodnotené obdobie od januára do septembra 2005 — Úplne prebratie posúdenia uvedeného v správe o služobnom postupe za rok 2004 čiastočne zrušeného po vydaní napadnutého rozsudku“)

38

2010/C 288/74

Vec T-106/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 — adp Gauselmann/ÚHVT — Maclean (Archer Maclean’s Mercury) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Archer Maclean’s Mercury — Skoršia národná slovná ochranná známka Merkur — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

39

2010/C 288/75

Vec T-112/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2010 — Icebreaker/ÚHVT — Gilmar (ICEBREAKER) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ICEBREAKER — Skoršia slovná národná ochranná známka ICEBERG — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Čiastočné zamietnutie zápisu — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

39

2010/C 288/76

Vec T-369/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2010 — Quinta do Portal/ÚHVT — Vallegre (PORTO ALEGRE) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva PORTO ALEGRO — Skoršia slovná národná ochranná známka VISTA ALEGRE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

40

2010/C 288/77

Vec T-475/08 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. júla 2010 — Duta/Súdny dvor („Odvolanie — Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Prijímanie do zamestnania — Pracovné miesto referendára — Zjavne neprípustné odvolanie“)

40

2010/C 288/78

Vec T-58/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. septembra 2010 — Schemaventotto/Komisia [„Žaloba o neplatnosť — Koncentrácie — Upustenie od zamýšľanej koncentrácie — Rozhodnutie o skončení konania začatého podľa článku 21 ods. 4 nariadenia (ES) č. 139/2004 — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť“]

41

2010/C 288/79

Vec T-15/10 R II: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 8. septembra 2010 — Noko Ngele/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Nový návrh — Neprípustnosť“)

41

2010/C 288/80

Vec T-305/10: Žaloba podaná 23. júla 2010 — Hartmann-Lamboy/ÚHVT — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Vec T-323/10: Žaloba podaná 3. augusta 2010 — Chabou/ÚHVT — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Vec T-325/10: Žaloba podaná 3. augusta 2010 — Iliad a i./Komisia

43

2010/C 288/83

Vec T-326/10: Žaloba podaná 10. augusta 2010 — Fraas/ÚHVT (károvaný vzor vo farbách svetlosivá, tmavosivá, béžová, tmavočervená a hnedá)

43

2010/C 288/84

Vec T-327/10: Žaloba podaná 10. augusta 2010 — Fraas/ÚHVT (károvaný vzor vo farbách čierna, tmavosivá, svetlosivá a tmavočervená)

44

2010/C 288/85

Vec T-328/10: Žaloba podaná 10. augusta 2010 — Fraas/ÚHVT (károvaný vzor vo farbách tmavosivá, svetlosivá, béžová a tmavočervená)

44

2010/C 288/86

Vec T-329/10: Žaloba podaná 10. augusta 2010 — Fraas/ÚHVT (károvaný vzor čiernej, šedej a tmavočervenej farby)

45

2010/C 288/87

Vec T-334/10: Žaloba podaná 10. augusta 2010 — Leifheit/ÚHVT — Vermop Salmon (Twist System)

45

2010/C 288/88

Vec T-337/10: Žaloba podaná 17. augusta 2010 — Seatech International a i./Rada a Komisia

46

2010/C 288/89

Vec T-338/10: Žaloba podaná 18. augusta 2010 — Komisia/Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Vec T-339/10: Žaloba podaná 9. augusta 2010 — Cosepuri/EFSA

47

2010/C 288/91

Vec T-340/10: Žaloba podaná 20. augusta 2010 — CTG Luxembourg PSF/Súdny dvor

48

2010/C 288/92

Vec T-342/10: Žaloba podaná 23. augusta 2010 — Hartmann/ÚHVT — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Vec T-343/10: Žaloba podaná 18. augusta 2010 — Etimine a Etiproducts/ECHA

49

2010/C 288/94

Vec T-344/10: Žaloba podaná 20. augusta 2010 — UPS Europe a United Parcel Service Deutschland/Komisia

50

2010/C 288/95

Vec T-346/10: Žaloba podaná 18. augusta 2010 — Borax Europe/ECHA

51

2010/C 288/96

Vec T-347/10: Žaloba podaná 27. augusta 2010 — Adelholzener Alpenquellen/ÚHVT (tvar fľaše zobrazujúcej ako reliéf tri vrcholy hôr)

52

2010/C 288/97

Vec T-348/10: Žaloba podaná 16. augusta 2010 — Panzeri/ÚHVT — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Vec T-349/10: Žaloba podaná 26. augusta 2010 — Milux/ÚHVT (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Vec T-350/10: Žaloba podaná 26. augusta 2010 — Milux/ÚHVT (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Vec T-351/10: Žaloba podaná 26. augusta 2010 — Milux/ÚHVT (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Vec T-352/10: Žaloba podaná 26. augusta 2010 — Milux/ÚHVT (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/02

Vec T-353/10: Žaloba podaná 31. augusta 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisia

55

2010/C 288/03

Vec T-356/10: Žaloba podaná 23. augusta 2010 — Nike International/ÚHVT — Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Vec T-357/10: Žaloba podaná 27. augusta 2010 — Kraft Foods Schweiz/ÚHVT — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Vec T-359/10: Žaloba podaná 25. augusta 2010 — Ecologistas en Acción-CODA/Komisia

57

2010/C 288/06

Vec T-362/10: Žaloba podaná 27. augusta 2010 — Vtesse Networks/Komisia

57

2010/C 288/07

Vec T-363/10: Žaloba podaná 27. augusta 2010 — Abbott Laboratories/ÚHVT (RESTORE)

58

2010/C 288/08

Vec T-364/10: Žaloba podaná 2. septembra 2010 — Duravit a i./Komisia

59

2010/C 288/09

Vec T-366/10 P: Odvolanie podané 1. septembra 2010: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 22. júna 2010 vo veci F-78/09, Marcuccio/Komisia

60

2010/C 288/10

Vec T-368/10: Žaloba podaná 3. septembra 2010 — Rubinetteria Cisal/Komisia

61

2010/C 288/11

Vec T-370/10: Žaloba podaná 30. augusta 2010 — Rubinetterie Teorema/Komisia

62

2010/C 288/12

Vec T-371/10: Žaloba podaná 7. septembra 2010 — Amor/ÚHVT — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/13

Vec T-376/10: Žaloba podaná 7. septembra 2010 — Mamoli Robinetteria/Komisia

63

2010/C 288/14

Vec T-380/10: Žaloba podaná 8. septembra 2010 — Wabco Europe a i./Komisia

64

2010/C 288/15

Vec T-384/10: Žaloba podaná 8. septembra 2010 — Španielsko/Komisia

64

2010/C 288/16

Vec T-170/03: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. septembra 2010 — British American Tobacco (Investments)/Komisia

65

2010/C 288/17

Vec T-34/06: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. septembra 2010 — Universal/Komisia

65

2010/C 288/18

Vec T-88/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. septembra 2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych/Komisia

66

2010/C 288/19

spojené veci T-440/07 a T-1/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. septembra 2010 — Huta Buczek a Buczek/Komisia

66

2010/C 288/20

Vec T-125/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. septembra 2010 — Gruener Janura/ÚHVT — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Vec T-505/09: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. septembra 2010 — Carlyle/ÚHVT — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Vec T-506/09: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. septembra 2010 — Carlyle/ÚHVT — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Vec T-49/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. augusta 2010 — Footwear/ÚHVT — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Súd pre verejnú službu

2010/C 288/24

Vec F-27/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 — Hanschmann/Európsky policajný úrad (Europol) (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Neobnovenie zmluvy — Zmluva na dobu neurčitú — Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu — Zásada dodržiavania práva na obranu)

67

2010/C 288/25

Vec F-28/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 — Kipp/Európsky policajný úrad (Europol) (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Neobnovenie zmluvy — Zmluva na dobu neurčitú — Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu — Zásada dodržiavania práva na obranu)

67

2010/C 288/26

Vec F-34/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 — Sluiter/Európsky policajný úrad (Europol) (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Neobnovenie zmluvy — Zmluva na dobu neurčitú — Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu — Zásada dodržiavania práva na obranu)

68

2010/C 288/27

Vec F-35/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 — Visser-Fornt Raya/Európsky policajný úrad (Europol) (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Neobnovenie zmluvy — Zmluva na dobu neurčitú — Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu — Zásada dodržiavania práva na obranu)

68

2010/C 288/28

Vec F-36/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 — Armitage-Wilson/Európsky policajný úrad (Europol) (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Neobnovenie zmluvy — Zmluva na dobu neurčitú — Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu — Zásada dodržiavania práva na obranu)

69

2010/C 288/29

Vec F-37/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 — Doyle/Európsky policajný úrad (Europol) (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Neobnovenie zmluvy — Zmluva na dobu neurčitú — Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu — Zásada dodržiavania práva na obranu)

69

2010/C 288/30

Vec F-38/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 — Martin/Európsky policajný úrad (Europol) (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Neobnovenie zmluvy — Zmluva na dobu neurčitú — Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu — Zásada dodržiavania práva na obranu)

70

2010/C 288/31

Vec F-39/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 — Goddijn/Európsky policajný úrad (Europol) (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Neobnovenie zmluvy — Zmluva na dobu neurčitú — Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu — Zásada dodržiavania práva na obranu)

70

2010/C 288/32

Vec F-41/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 — Roumimper/Európsky policajný úrad (Europol) (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Neobnovenie zmluvy — Zmluva na dobu neurčitú — Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu — Zásada dodržiavania práva na obranu)

71

2010/C 288/33

Vec F-42/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 — Esneau-Kappé/Európsky policajný úrad (Europol) (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Neobnovenie zmluvy — Zmluva na dobu neurčitú — Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu — Zásada dodržiavania práva na obranu)

71

2010/C 288/34

Vec F-44/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 — Knöll/Európsky policajný úrad (Europol) (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Neobnovenie zmluvy — Zmluva na dobu neurčitú — Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu — Zásada dodržiavania práva na obranu)

72

2010/C 288/35

Vec F-91/09: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. júla 2010 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Primeraná lehota na predloženie návrhu na náhradu škody — Omeškanie)

72

2010/C 288/36

Vec F-103/09: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 13. júla 2010 — Allen a i./Komisia (Verejná služba — Pracovníci v rámci projektu JET — Žaloba o náhradu škody — Primeraná lehota — Omeškanie)

72

2010/C 288/37

Vec F-11/10: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 — Palou Martínez/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Zjavná neprípustnosť — Omeškanie — Nedodržanie konania pred podaním žaloby — Článok 35 ods. 1 písm. e) rokovacieho poriadku)

73

2010/C 288/38

Vec F-65/10: Žaloba podaná 6. augusta 2010 — Mata Blanco/Komisia

73

2010/C 288/39

Vec F-66/10: Žaloba podaná 17. augusta 2010 — De Britto Patricio-Dias/Komisia

74

2010/C 288/40

Vec F-67/10: Žaloba podaná 18. augusta 2010 — Marcuccio/Komisia

74

2010/C 288/41

Vec F-68/10: Žaloba podaná 20. augusta 2010 — Behnke/Komisia

74

2010/C 288/42

Vec F-69/10: Žaloba podaná 24. augusta 2010 — Marcuccio/Komisia

75

2010/C 288/43

Vec F-70/10: Žaloba podaná 27. augusta 2010 — Hidalgo/Európsky parlament

75

2010/C 288/44

Vec F-30/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. júna 2010 — Hanot/Komisia

76

2010/C 288/45

Vec F-86/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 26. júla 2010 — Vereecken/Komisia

76

2010/C 288/46

Vec F-26/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 9. júla 2010 — Potoms a Scillia/Parlament

76

2010/C 288/47

Vec F-29/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 26. júla 2010 — Quadu/Parlament

76


SK

 

Top