Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akčný plán pre logistiku nákladnej dopravy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akčný plán pre logistiku nákladnej dopravy

Logistika nákladnej dopravy je hnacím faktorom konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ). Zameriava sa na plánovanie, organizáciu, riadenie, kontrolu a vykonávanie operácií nákladnej dopravy.

AKT

Oznámenie Komisie - Akčný plán pre logistiku nákladnej dopravy (KOM(2007) 607 v konečnom znení z 18. októbra 2007).

SÚHRN

Logistika nákladnej dopravy je hnacím faktorom konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ). Zameriava sa na plánovanie, organizáciu, riadenie, kontrolu a vykonávanie operácií nákladnej dopravy.

AKÝ JE CIEĽ AKČNÉHO PLÁNU?

Obsahuje krátkodobé až strednodobé opatrenia. Je jedným zo súborov politických iniciatív, ktoré spustila Európska komisia s cieľom zlepšiť efektívnosť a udržateľnosť nákladnej dopravy v EÚ.

HLAVNÉ BODY

  • e-Freight: použitie informačných a komunikačných technológií (IKT) by mohlo umožniť spojiť fyzický tok tovaru s bezpapierovým, elektronickým tokom informácií.
  • Nedostatky: zistilo sa takmer 500 nedostatkov od nedostatočnej infraštruktúry po administratívne prekážky. Je možné riešiť ich odbornou prípravou kvalifikovaných zamestnancov, využitím ukazovateľov výkonnosti a lepšími štatistickými údajmi.
  • Dopravné reťazce: zjednodušením administratívnych požiadaviek pomocou využitia jedného dokumentu na všetky druhy dopravy a jasnými pravidlami o zodpovednosti by bolo možné znížiť náklady a byrokraciu.
  • Hmotnosti a rozmery: Právne predpisy EÚ ustanovujú limity hmotností a rozmerov vozidiel. Vnútroštátne orgány však majú určitú diskrečnú právomoc, pokiaľ ide o aspekty hmotnosti. Výsledkom revízie právnych predpisov v roku 2012 bolo prijatie revidovaných pravidiel EÚ v roku 2015. Ich cieľom je zlepšovať aerodynamiku vozidiel a ich energetickú účinnosť.
  • Zelené dopravné koridory: tieto integrované cesty umožnia prepravu nákladnej dopravy s obmedzeným vplyvom na životné prostredie prostredníctvom kombinácie príbrežnej námornej dopravy, železničnej dopravy, vnútrozemských vodných ciest a príslušných technológií (ako sú IKT používané v inteligentných dopravných systémoch).
  • Mestská nákladná doprava: Európske mestá a obce sú často miestom určenia nákladnej dopravy s dlhými dopravnými vzdialenosťami. To by sa malo zohľadniť pri mestskom plánovaní.

Ďalšie iniciatívy spojené s EÚ:

KONTEXT

Odhaduje sa, že odvetvie logistiky prispieva do HDP EÚ takmer 14 %. V posledných rokoch zaznamenalo veľký rast, najmä pri obchodovaní s kontajnermi. To viedlo k preťaženiu niektorých námorných prístavov a okolitých oblastí.

SÚVISIACE AKTY

Biela kniha: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru - Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (KOM(2011) 144 v konečnom znení z 28. marca 2011).

Posledná aktualizácia 26.06.2015

Top