Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá zriaďovania a organizácie medzinárodných železničných koridorov pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu s cieľom vytvoriť európsku železničnú sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu.

SÚHRN

Cieľom tohto nariadenia je vytvoriť európsku železničnú sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu zavedením pravidiel vytvárania a organizácie medzinárodných koridorov pre konkurencieschopnú železničnú nákladnú dopravu. V prílohe k tomuto nariadeniu v znení pozmenenom nariadením (EÚ) č. 1316/2013 sa vymedzuje deväť počiatočných koridorov , ktoré musia dotknuté členské štáty Európskej únie (EÚ) sprevádzkovať do novembra 2013, novembra 2015 alebo novembra 2020.

Členské štáty musia pre každý koridor nákladnej dopravy zriadiť výkonnú radu, ktorá bude pozostávať zo zástupcov orgánov členských štátov EÚ. Dotknutí manažéri infraštruktúry musia pre každý koridor nákladnej dopravy zriadiť správnu radu, ktorá bude pozostávať zo zástupcov manažérov infraštruktúry. Správna rada vypracúva realizačný plán, ktorý zahŕňa investičný plán, plánované opatrenia na realizáciu koridoru a základné prvky prieskumu trhu. Správna rada tiež zriaďuje poradnú skupinu, ktorú tvoria manažéri a vlastníci terminálov koridorov nákladnej dopravy a ďalšiu poradnú skupinu pozostávajúcu z podnikov železničnej dopravy, ktoré majú záujem využívať koridor nákladnej dopravy.

Správna rada spoločne vymedzuje a spravuje medzinárodné, vopred dohodnuté vlakové trasy nákladných vlakov s cieľom ponúkať dĺžky jazdy, ktoré zodpovedajú potrebám prevádzkovateľov nákladnej dopravy.

Správna rada zriaďuje alebo určuje spoločný orgán, ktorý oprávneným žiadateľom umožní na jednom mieste predkladať žiadosti a prijímať odpovede týkajúce sa kapacity infraštruktúry pre nákladné vlaky, ktoré v rámci koridoru nákladnej dopravy prechádzajú cez aspoň jednu hranicu. Toto miesto jedného kontaktu prijíma rozhodnutia o žiadostiach o vopred dohodnuté vlakové trasy a o kapacitnú rezervu pre medzinárodné nákladné vlaky. Akákoľvek žiadosť, ktorú nie je možné splniť prostredníctvom miesta jedného kontaktu, sa posiela príslušným manažérom infraštruktúry, ktorí rozhodujú o žiadosti a rozhodnutie oznamujú miestu jedného kontaktu na ďalšie spracovanie.

V prípade narušenia dopravy sa vytvárajú pravidlá prednosti rôznych druhov dopravy.

Zverejní sa dokument so všetkými príslušnými informáciami o používaní koridoru. Regulačné orgány spolupracujú a vymieňajú si informácie, najmä v prípade sťažností.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 913/2010

9.11.2010

-

Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

21.12.2013

-

Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013

Posledná aktualizácia: 19.05.2014

Top