Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Letecké nehody a incidenty

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Letecké nehody a incidenty

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 996/2010 – vyšetrovanie a prevencia nehôd a incidentov v civilnom letectve

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Zameriava sa na zlepšenie bezpečnosti letectva zaistením vyššej efektívnosti, rýchlosti a kvality bezpečnostných vyšetrovaní v európskom civilnom letectve.
 • Stanovujú sa v ňom pravidlá týkajúce sa včasného sprístupňovania informácií, ktoré sa týkajú všetkých osôb a nebezpečného tovaru na palube lietadla, ktoré malo nehodu.
 • Zároveň sa sústreďuje na zlepšenie pomoci obetiam leteckej nehody a ich príbuzným.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

 • Toto nariadenie sa vzťahuje na bezpečnostné vyšetrovania nehôd* a vážnych incidentov*:
  • ku ktorým došlo na území krajín Európskej únie (EÚ);
  • ku ktorým došlo mimo územia krajín EÚ, ale ktoré malo lietadlo zapísané do registra v krajine EÚ, alebo lietadlo prevádzkované podnikom usadeným v krajine EÚ;
  • pri ktorých je krajina EÚ (podľa medzinárodných noriem a odporúčaných postupov) oprávnená vymenovať akreditovaného zástupcu, aby sa zúčastnil na vyšetrovaní;
  • pri ktorých krajina vedúca vyšetrovanie povolí krajine EÚ, ktorá má na vyšetrovaní osobitný záujem z dôvodu smrteľných alebo vážnych zranení svojich občanov, vymenovať odborníka.
 • Nariadenie sa nevzťahuje na bezpečnostné vyšetrovania nehôd a vážnych incidentov lietadiel, ktoré sa využívajú vo vojenských, colných, policajných alebo podobných službách.

Nezávislé orgány bezpečnostného vyšetrovania

 • Každá krajina EÚ musí zabezpečiť, aby bezpečnostné vyšetrovania nehôd a závažných incidentov v civilnom letectve viedol stály vnútroštátny orgán bezpečnostného vyšetrovania civilného letectva (ďalej len „orgán bezpečnostného vyšetrovania“), a to bez externého zásahu.
 • Každý orgán bezpečnostného vyšetrovania musí byť funkčne nezávislý od akéhokoľvek orgánu alebo akejkoľvek strany, ktoré by mohli narúšať vykonávanie jeho úlohy alebo ovplyvniť jeho objektivitu.
 • Každý orgán bezpečnostného vyšetrovania musí byť schopný nezávisle vykonávať plnohodnotné bezpečnostné vyšetrovanie. Krajiny EÚ musia poskytnúť svojmu orgánu bezpečnostného vyšetrovania prostriedky a financie vrátane rozpočtu potrebné na nezávislý výkon jeho povinností a zaistiť mu prístup k dostatočným zdrojom.
 • Orgán bezpečnostného vyšetrovania musí mať k dispozícii odborne spôsobilý personál a primerané zariadenia vrátane kancelárskych priestorov a hangárov, v ktorých môže uchovávať a skúmať lietadlá, ich obsah a trosky.

Vyšetrovacia povinnosť

 • Každá nehoda alebo vážny incident v civilnom letectve, ktoré zahŕňajú lietadlo nešpecifikované v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 216/2008, musia byť predmetom bezpečnostného vyšetrovania v krajine EÚ, na ktorej území k nim došlo.
 • Orgány bezpečnostného vyšetrovania sa môžu rozhodnúť, že budú vyšetrovať aj iné incidenty okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, ako aj nehody a závažné incidenty iných typov lietadiel, pokiaľ sa domnievajú, že by sa z nich mali dať vyvodiť poznatky pre bezpečnosť.
 • Bezpečnostné vyšetrovania sa nesmú v žiadnom prípade týkať určovania podielu viny ani zodpovednosti. Musia sa viesť nezávisle od súdnych alebo správnych konaní vedených v súvislosti s určením viny alebo zodpovednosti, oddelene od nich a bez toho, aby boli nimi dotknuté.

Spolupráca medzi orgánmi bezpečnostného vyšetrovania

V nariadení sa umožňuje spolupráca medzi orgánmi bezpečnostného vyšetrovania, ako aj možnosť delegovania úloh.

Európska sieť orgánov bezpečnostného vyšetrovania civilného letectva (ENCASIA)

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby si ich orgány bezpečnostného vyšetrovania medzi sebou zriadili Európsku sieť orgánov bezpečnostného vyšetrovania civilného letectva (ENCASIA) s cieľom:

 • ďalej zvyšovať kvalitu vyšetrovaní vedených orgánmi bezpečnostného vyšetrovania a posilňovať ich nezávislosť;
 • presadzovať vysoký štandard vyšetrovacích metód a odbornej prípravy vyšetrovateľov.

Vyšetrovanie

 • Bez ohľadu na akékoľvek justičné vyšetrovanie má poverený vyšetrovateľ právomoc prijať opatrenia potrebné na dodržanie požiadaviek bezpečnostného vyšetrovania. Okrem iného je vyšetrovateľ oprávnený:
  • na okamžitý neobmedzený a nerušený prístup na miesto nehody alebo incidentu, ako aj k lietadlu, jeho obsahu alebo jeho troskám;
  • požadovať zhromaždenie dôkazov a odstránenie trosiek alebo komponentov na účely analýzy;
  • požadovať pitvu a lekárske vyšetrenie osôb zapojených do prevádzky lietadla;
  • predvolať svedkov a vyžadovať od nich poskytnutie dôkazov.
 • Krajina EÚ, na území ktorej došlo k nehode alebo závažnému incidentu, zodpovedá za zaistenie bezpečného zaobchádzania so všetkými dôkazmi a ich ochrany.

Koordinácia s inými orgánmi

 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby orgány bezpečnostného vyšetrovania spolupracovali prostredníctvom vopred uzavretých dohôd s ďalšími orgánmi (napr. justičné orgány, orgány civilného letectva, pátracie a záchranné orgány, ktoré sa zúčastňujú na vyšetrovaní), pričom tieto dohody nesmú narušiť nezávislosť orgánov bezpečnostného vyšetrovania.
 • Krajiny EÚ musia poslať tieto dohody Európskej komisii, ktorá ich musí zaslať predsedovi ENCASIA, Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.

Zachovanie dôvernosti a primerané využívanie informácií

 • V nariadení sa vymedzuje zoznam záznamov, ktoré sa smú poskytovať a používať len na účely bezpečnostného vyšetrovania (napr. záznamy z letového zapisovača, návrhy správy, totožnosť osôb, ktoré poskytli dôkazy, poznámky vyšetrovateľov).
 • Pravidlá v nariadení týkajúce sa dôverného používania informácií vrátane informácií, ako sú sériové výrobné číslo a registračné číslo, ktoré priamo označujú lietadlo, na ktoré sa vzťahuje hlásenie udalosti, boli pozmenené v nariadení (EÚ) č. 376/2014. V nariadení sa takisto uznáva, že orgán zodpovedný za výkon spravodlivosti alebo príslušný orgán môžu rozhodnúť o zverejnení záznamov podľa vnútroštátneho práva. Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť, že obmedzia prípady, v ktorých sa môže o takomto zverejnení rozhodnúť, pričom rešpektujú právne akty EÚ.

Pomoc obetiam a príbuzným

 • Všetky krajiny EÚ musia zaviesť vnútroštátny núdzový plán pre prípad leteckej nehody, ktorý zahŕňa ustanovenia o pomoci obetiam a ich príbuzným. Zároveň musia zabezpečiť, aby letecké spoločnosti mali vlastný plán pomoci obetiam a ich príbuzným, v ktorých sa osobitne zohľadňuje psychologická podpora.
 • Krajiny EÚ by mali tiež pobádať letecké spoločnosti z krajín mimo EÚ, ktoré vykonávajú prevádzku v EÚ, aby prijali podobný plán.
 • Každá krajina EÚ, ktorej sa týka nehoda, musí určiť kontaktnú osobu, ktorá bude v kontakte s obeťami a ich príbuznými a bude ich informovať.
 • Letecké spoločnosti musia ponúknuť cestujúcim možnosť poskytnúť kontaktné údaje osoby, ktorá sa má kontaktovať v prípade nehody. Meno osoby na palube sa nesmie zverejniť pred tým, ako sú informovaní príbuzní danej osoby.

Správa a bezpečnostné odporúčania

 • Počas vyšetrovania orgán bezpečnostného vyšetrovania odporučí akékoľvek urýchlené opatrenie, ktoré považuje za potrebné na posilnenie bezpečnosti civilného letectva, osobám zodpovedným za výrobu alebo údržbu lietadiel alebo vybavenia lietadiel, a prevádzkovateľom lietadiel alebo subjektom zodpovedným za odbornú prípravu personálu.
 • Na záver vyšetrovania sa vypracuje správa, ktorá obsahuje bezpečnostné odporúčania po záverečnej konzultácii s príslušnými orgánmi vrátane Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. Záverečná správa sa zverejní v čo najkratšom čase, podľa možností do 12 mesiacov od dátumu nehody alebo incidentu. Orgán taktiež zaznamenáva odpovede na ním vydané odporúčania.
 • Každý adresát bezpečnostného odporúčania vrátane orgánov zodpovedných za bezpečnosť na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ musí tiež monitorovať napredovanie v krokoch uskutočňovaných v nadväznosti na doručené bezpečnostné odporúčania.
 • Nariadením sa zrušuje smernica 94/56/ES.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 2. decembra 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Nehoda: udalosť spojená s prevádzkou lietadla, ku ktorej príde od okamihu, keď akákoľvek osoba vstúpila na palubu lietadla s úmyslom realizovať let, do okamihu, keď všetky takéto osoby z lietadla vystúpili, pričom počas tejto doby došlo k smrteľnému alebo vážnemu zraneniu osoby alebo lietadlo utrpelo závažné škody.

Incident: iná udalosť než nehoda, ktorá je spojená s prevádzkou lietadla a ktorá ovplyvňuje alebo by mohla ovplyvniť bezpečnosť prevádzky.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 35 – 50)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 996/2010 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014/EÚ z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 18 – 43)

Posledná aktualizácia 08.11.2016

Top