Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
GSA - Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

GSA - Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém

Európska únia (EÚ) zriadila agentúru, ktorej úlohou je maximalizovať návratnosť európskych investícií do globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) z hľadiska prínosu pre používateľov, hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie, a mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008

SÚHRN

Európska únia (EÚ) zriadila agentúru, ktorej úlohou je maximalizovať návratnosť európskych investícií do globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) z hľadiska prínosu pre používateľov, hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením (EÚ) č. 912/2010 sa zriaďuje Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GNSS), a zároveň sa premenúva predchádzajúci Úrad pre dohľad nad európskym GNS a upravujú sa jeho úlohy.

Zavádzajú sa ním opatrenia verejného riadenia programov GNSS na obdobie 2014 - 2020, ktoré boli vytvorené v nariadení (EÚ) č. 1285/2013. Agentúra už nie je zodpovedná za riadenie verejných záujmov súvisiacich s programami GNSS (riadenie prevzala Európska komisia).

HLAVNÉ BODY

Agentúra pre GNSS je orgán na úrovni EÚ, ktorý je zodpovedný za:

 • zabezpečovanie bezpečnostnej akreditácie* jej globálnych navigačných satelitných systémov;
 • prevádzku strediska na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo;
 • prispievanie k propagácii a marketingu služieb GNNS a
 • vykonávanie ďalších úloh delegovaných Komisiou, ktoré sa týkajú vykonávania programov Galileo a EGNOS vrátane riadenia programov.

Štruktúra

Agentúru tvoria tri orgány:

 • 1.

  Správna rada: zabezpečuje, aby si agentúra plnila svoje úlohy a zodpovedá za otázky týkajúce sa zdrojov a rozpočtu v súvislosti s bezpečnostnou akreditáciou.

 • 2.

  Výkonný riaditeľ: vymenúva ho správna rada a zodpovedá za riadenie agentúry a jej zastupovanie.

 • 3.
  Rada pre bezpečnostnú akreditáciu: zodpovedá za bezpečnostnú akreditáciu, stanovenie súladu systémov s bezpečnostnými požiadavkami pred všetkými hlavnými rozhodnutiami týkajúcimi sa programov, ako je:
  • schvaľovanie stratégie bezpečnostnej akreditácie;
  • vypúšťanie satelitov;
  • povoľovanie prevádzky systémov a pozemných staníc*.

Nezávislosť činností akreditácie bezpečnostných systémov

Nariadenie (EÚ) č. 912/2010 bolo zmenené nariadením (EÚ) č. 512/2014 s cieľom zosúladiť ho s novým systémom riadenia európskeho GNSS, ktorý bol zavedený v nariadení (EÚ) č. 1285/2013. Zavedenými zmenami sa zabezpečuje nezávislosť činností týkajúcich sa akreditácie bezpečnostných systémov, ako aj oddelenia týchto činností od ostatných činností agentúry. K týmto zmenám patria:

 • väčšie právomoci rady pre bezpečnostnú akreditáciu;
 • za prípravu a schvaľovanie programových operácií agentúry, ktoré sa týkajú činností bezpečnostnej akreditácie systému, je zodpovedná rada pre bezpečnostnú akreditáciu a nie správna rada;
 • predseda rady pre bezpečnostnú akreditáciu má riadiť činnosti bezpečnostnej akreditácie a zabezpečovať ich vykonávanie.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 9. novembra 2010.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém.

HLAVNÉ POJMY

*Bezpečnostná akreditácia: overovanie súladu s platnými bezpečnostnými pravidlami a nariadeniami vypracovanými Radou a Komisiou. Informácie o všeobecných zásadách bezpečnostnej akreditácie, zodpovednostiach a úlohách sú uvedené v kapitole III nariadenia (EÚ) č. 912/2010.

*Pozemné stanice: pozemnézariadenia vybavené tak, aby prijímali alebo prijímali a vysielali signály z alebo do komunikačných satelitov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 912/2010

9. novembra 2010

-

Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11 - 21

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1285/2013

23. decembra 2013

-

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 1 - 24

Nariadenie (EÚ) č. 512/2014

23. mája 2014

-

Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 72 - 92

Posledná aktualizácia 06.08.2015

Top