Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Štatistické údaje o námornej a osobnej doprave

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Štatistické údaje o námornej a osobnej doprave

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/42/ES – štatistické údaje o nákladnej a osobnej doprave, ktorá sa zastavuje v prístavoch EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovuje sa v nej, ako by mali krajiny Európskej únie (EÚ) zostavovať štatistiku o námornej nákladnej a osobnej doprave, ktorá sa zastavuje v prístavoch EÚ.

HLAVNÉ BODY

Údaje

 • Tieto štatistické údaje sa týkajú informácií o náklade a cestujúcich a informácií o samotnom plavidle. V prílohách k tejto smernici sa spresňujú charakteristiky zhromažďovania údajov, ktoré zahŕňajú:
  • celkovú hmotnosť a opis tovaru;
  • ohlasovací prístav;
  • klasifikáciu druhov nákladu;
  • počet cestujúcich;
  • druh a veľkosť plavidiel.
 • Plavidlá s hrubou tonážou do 100 ton môžu byť oslobodené od zhromažďovania údajov.

Zhromažďovanie

 • Európska komisia zodpovedá za zostavovanie zoznamu všetkých prístavov EÚ, v súvislosti s ktorými sa musia poskytovať súhrnné údaje. Okrem toho musí každá krajina EÚ vybrať z tohto zoznamu každý prístav,
  • ktorým prechádza viac ako jeden milión ton tovaru alebo
  • ktorý zaznamenáva viac ako 200 000 prepravených cestujúcich ročne.
 • Tieto vybrané prístavy následne podliehajú podrobnejšiemu zhromažďovaniu údajov.

Zasielanie údajov

 • Krajiny EÚ musia zasielať výsledky zhromažďovania Komisii (úradu Eurostat):
  • do piatich mesiacov od skončenia sledovaného obdobia pre údaje vykazované štvrťročne a
  • do ôsmich mesiacov pre údaje vykazované ročne.
 • Krajiny EÚ musia informovať Eurostat o metódach, ktoré použili na zostavenie údajov, a takisto aj o podrobnostiach týkajúcich sa akýchkoľvek podstatných zmien používaných metód. Eurostat musí následne zverejniť príslušné zhromaždené štatistické údaje.
 • Smernica bola pozmenená nariadením (EÚ) č. 1090/2010 s cieľom zosúladiť zhromažďovanie údajov o tovare prepravovanom námornými plavidlami s inými druhmi dopravy.
 • Rozhodnutím 2010/2016/EÚ sa pozmenili niektoré technické charakteristiky súvisiace so zhromažďovaním údajov vrátane kódov, ktoré sa používajú na označenie krajiny registrácie plavidiel, a štruktúry súborov údajov.
 • Rozhodnutím 2012/186/EÚ sa pozmenili niektoré štatistické premenné, ktoré sa používajú pri zhromažďovaní údajov a spresnili sa niektoré definície a klasifikácia druhov nákladu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica 2009/42/ES sa uplatňuje od 26. júna 2009. Je prepracovaným znením smernice 95/64/ES a jej neskorších zmien, ktorá mala byť zapracovaná do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1996.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES zo 6. mája 2009 o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 29 – 47)

Následné zmeny smernice 2009/42/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1090/2010, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2009/42/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave [COM(2015) 362 final z 28. júla 2015]

Posledná aktualizácia 01.03.2017

Top