Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zavádzanie inteligentných dopravných systémov v Európe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zavádzanie inteligentných dopravných systémov v Európe

Inteligentné dopravné systémy (IDS) by mali prispieť k vytvoreniu čistejšieho, bezpečnejšieho a efektívnejšieho dopravného systému v celej Európskej únii (EÚ).

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy.

SÚHRN

Inteligentné dopravné systémy (IDS) by mali prispieť k vytvoreniu čistejšieho, bezpečnejšieho a efektívnejšieho dopravného systému v celej Európskej únii (EÚ).

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zameriava sa na podporu rozvoja inovačných dopravných technológií, ktoré slúžia na vytvorenie inteligentných dopravných systémov (IDS). Tento cieľ sa bude dosahovať zavedením spoločných noriem a špecifikácií EÚ. Ich úlohou je zaviesť interoperabilné* a efektívne služby IDS, pričom krajinám EÚ sa ponechá možnosť samostatne rozhodovať, do akých systémov budú investovať.

HLAVNÉ BODY

IDS sa vzťahuje na široký záber služieb

Smernica sa uplatňuje na aplikácie a služby inteligentných dopravných systémov (IDS) v odvetví cestnej dopravy EÚ a na spôsob, akým tieto aplikácie komunikujú s inými druhmi dopravy.

IDS sú systémy, v ktorých sa uplatňujú informačné a komunikačné technológie v oblasti cestnej dopravy vrátane infraštruktúry, vozidiel a užívateľov, a v oblasti riadenia dopravy a riadenia mobility.

Tieto oblasti sa určili za prioritné oblasti rozvoja a využívania špecifikácií a noriem:

 • optimálne využívanie údajov o cestnej sieti, dopravných informácií a cestovných údajov, napr. na umožnenie plánovania cesty pre užívateľov ciest;
 • kontinuita dopravných a nákladných riadiacich služieb IDS (napr. služby, ktoré sa poskytujú bez prerušenia, keď nákladné vozidlá prekročia hranice);
 • aplikácie IDS v oblasti bezpečnosti a ochrany cestnej premávky (napr. upozornenie na zníženú viditeľnosť alebo upozornenie o ľuďoch, zvieratách a cudzích predmetoch na ceste);
 • prepojenie vozidiel s dopravnou infraštruktúrou, t. j. vybavenie vozidiel na vymieňanie údajov alebo informácií.

Tieto prioritné oblasti obsahujú 6 prioritných opatrení, ktoré sú zamerané na:

 • 1.

  poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ (v rámci ciest, ktoré zahŕňajú rôzne druhy dopravy, napr. vlak a loď);

 • 2.

  poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ;

 • 3.

  možnosti bezplatného poskytovania informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom;

 • 4.

  zosúladenú dostupnosť interoperabilnej služby eCall v celej EÚ;

 • 5.

  poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá;

 • 6.

  poskytovanie rezervačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá.

Pri zavádzaní aplikácií a služieb IDS musia krajiny EÚ podniknúť všetky potrebné kroky, aby zabezpečili uplatňovanie súvisiacich špecifikácií, ktoré prijala Komisia. Jednotlivé krajiny EÚ si zachovávajú právo rozhodovať o zavedení týchto aplikácií a služieb na svojom území.

Služba eCall na nahlasovanie cestných nehôd

Príkladom jedného zo šiestich prioritných opatrení je služba eCall v celej EÚ. V súčasnosti sa pracuje na zavedení služby eCall pre cestné nehody v celej EÚ. Hlavná myšlienka je, že systém eCall v prípade vážnej dopravnej nehody automaticky zavolá na jednotné európske tiesňové číslo 112 a pošle údaje o umiestnení vozidla tiesňovým službám. Následne sa nadviaže telefonické spojenie s príslušným centrom tiesňového volania (zvykne sa tiež nazývať stredisko tiesňového volania alebo PSAP - Public Safety Answering Point) a pošlú sa podrobnosti o nehode záchranným službám vrátane času incidentu, presnej polohy nabúraného vozidla a smeru jazdy. Krajiny EÚ sa dohodli, že zavedú infraštruktúru stredísk tiesňového volania eCall, ktorá je potrebná na správne prijímanie a spracovanie všetkých volaní eCall na ich území najneskôr do 1. októbra 2017.

Súčasné práce na prioritných opatreniach

V správe o vykonávaní smernice o IDS prijatej v roku 2014 sa uvádza, že boli prijaté tri súbory špecifikácií (eCall, minimálne univerzálne dopravné informácie týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky a informačné služby pre bezpečné a chránené parkovacie miesta).

V decembri 2014 boli prijaté špecifikácie EÚ týkajúce sa informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ a v roku 2015 sa pracuje na špecifikáciách týkajúcich sa informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ. V súvislosti s posledným prioritným opatrením, t. j. rezervačné služby pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá, sa v najbližšej budúcnosti neplánujú žiadne kroky.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 26. augusta 2010.

KONTEXT

V EÚ sa očakáva zvýšenie objemu cestnej dopravy. Výsledkom bude pravdepodobne väčšia preťaženosť dopravy na cestách, zvyšovanie spotreby energie a environmentálne a sociálne problémy. Pri hľadaní riešení na tento druh problémov sú potrebné inovácie, ako sú IDS. Ide o pokročilé aplikácie, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie inovačných služieb pre rôzne druhy dopravy a riadenie dopravy. Užívateľom umožňujú lepšie sa informovať o dopravných podmienkach a bezpečnejšie a lepšie využívať dopravné siete.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o inteligentných dopravných systémoch.

HLAVNÉ POJMY

* Interoperabilita - schopnosť systémov a základných obchodných postupov vymieňať si údaje a spoločne využívať informácie a poznatky.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2010/40/EÚ

26. augusta 2010

27. februára 2012

Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1 - 13

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 305/2013

23. apríla 2013 - okrem už zavedených infraštruktúr (23. apríla 2014)

-

Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2013, s. 1 - 4

Nariadenie (EÚ) č. 885/2013

1. októbra 2013 - okrem už zavedených služieb (1. októbra 2015)

-

Ú. v. EÚ L 247, 18.9.2013, s. 1 - 5

Nariadenie (EÚ) č. 886/2013

1. októbra 2013 - okrem už zavedených služieb (1. októbra 2015)

-

Ú. v. EÚ L 247, 18.9.2013, s. 6 - 10

Nariadenie (EÚ) č. 2015/962

13. júla 2017

-

Ú. v. EÚ L 157, 23.6.2015, s. 21 - 31

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 585/2014/EÚ z 15. mája 2014 o zavedení interoperabilnej služby eCall v celej EÚ (Ú. v. EÚ L 164, 3.6.2014, s. 6 - 9).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 77 - 89).

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy [COM(2014) 642 final z 21. októbra 2014].

Posledná aktualizácia 02.04.2015

Top