Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prístup autokarovej a autobusovej dopravy na medzinárodný trh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prístup autokarovej a autobusovej dopravy na medzinárodný trh

Sloboda poskytovania služieb je základnou zásadou spoločnej dopravnej politiky a vyžaduje, aby dopravcovia zo všetkých krajín EÚ mali prístup na medzinárodné dopravné trhy bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti alebo miesta usadenia. V tomto nariadení sa stanovujú podmienky medzinárodnej prepravy osôb autokarmi a autobusmi v rámci EÚ, ktorú vykonávajú dopravcovia v prenájme alebo za odplatu.

SÚHRN

Týmto nariadením sa zlučuje nariadenie č. 684/92 a nariadenie č. 12/98 do jedného nariadenia s cieľom spresniť a zjednodušiť pravidlá medzinárodnej prepravy cestujúcich po ceste na území EÚ a podmienky, podľa ktorých môžu dopravcovia, ktorí nie sú usadení v danej krajine, vykonávať vnútroštátnu prepravu v tejto krajine EÚ.

Sloboda poskytovať služby

Dopravca môže vykonávať pravidelnú medzinárodnú dopravu vrátane osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy autokarmi a autobusmi bez diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta usadenia, ak:

  • je v krajine EÚ, v ktorej je usadený, oprávnený vykonávať prepravu v rámci pravidelnej dopravy v súlade s podmienkami prístupu na trh ustanovenými vo vnútroštátnom práve;
  • spĺňa podmienky ustanovené v pravidlách EÚ o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave;
  • spĺňa právne požiadavky s ohľadom na normy EÚ pre vodičov a vozidlá.

Licencia Spoločenstva

Medzinárodná preprava osôb autokarom a autobusom sa vykonáva na základe držby licencie Spoločenstva vydanej príslušnými orgánmi krajiny EÚ, v ktorej je dopravca usadený. Licencia sa vydáva na meno dopravcu na obdobie najviac desiatich rokov, ktoré možno obnoviť, a je neprenosná na inú osobu. Krajiny EÚ môžu takisto rozhodnúť, že licencia Spoločenstva platí aj pre vnútroštátnu dopravu.

Pravidelná doprava podliehajúca povoleniu

Povolenie sa vydáva na meno dopravcu na obdobie najviac piatich rokov a je neprenosné na inú osobu. Dopravca, ktorému bolo udelené povolenie, však môže so súhlasom príslušného orgánu krajiny EÚ, na ktorej území sa nachádza miesto odchodu, vykonávať dopravu prostredníctvom subdodávateľa. Povolenia sa vydajú po odsúhlasení orgánmi všetkých krajín EÚ, na ktorých území nastupujú alebo vystupujú cestujúci. V povoleniach sa musí uvádzať druh dopravy, trasa, zastávky, cestovný poriadok a doba platnosti a oprávňujú ich držiteľov na vykonávanie pravidelnej dopravy na území všetkých krajín EÚ, cez ktoré prechádza ich trasa.

Povolenie vrátane obnovenia a zmeny povolenia sa neudelí, iba ak:

  • žiadateľ nie je schopný zabezpečiť potrebnú dopravu s vybavením, ktoré má priamo k dispozícii;
  • žiadateľ nesplnil požiadavky vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov pre cestnú dopravu;
  • v prípade žiadosti o obnovenie povolenia neboli splnené podmienky povolenia;
  • krajina EÚ rozhodne, že vykonávanie príslušnej dopravy by závažne ovplyvnilo životaschopnosť porovnateľnej dopravy, na ktorú sa vzťahuje jedna alebo viacero zmlúv o službách vo verejnom záujme;
  • krajina EÚ rozhodne, že hlavným účelom dopravy nie je preprava cestujúcich medzi jednotlivými krajinami EÚ.

Okrem prípadu vyššej moci prevádzkovateľ pravidelnej dopravy musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie vykonávania dopravy, ktorá spĺňa štandardy plynulosti, pravidelnosti a kapacity a spĺňa ostatné podmienky ustanovené príslušným orgánom.

Kabotáž

Kabotážna preprava je povolená pre túto dopravu:

  • vnútroštátna preprava cestujúcich, ktorú dočasne vykonáva dopravca v hostiteľskej krajine EÚ;
  • nastupovanie a vystupovanie cestujúcich v tej istej krajine EÚ v rámci pravidelnej medzinárodnej dopravy, pokiaľ kabotáž nie je hlavným účelom tejto dopravy.

Kontroly a sankcie

Dopravcovia vykonávajúci pravidelnú dopravu vydávajú buď individuálne, alebo kolektívne cestovné lístky s vyznačením miesta odchodu a cieľového miesta, doby platnosti cestovného lístka a cestovného.

V prípade závažného porušenia právnych predpisov EÚ v oblasti cestnej dopravy príslušné orgány krajiny EÚ, v ktorej je dotknutý dopravca usadený musia prijať náležité opatrenia, ktoré môžu zahŕňať varovanie alebo uložiť správne sankcie. Ak dopravca, ktorý nie je usadený v danej krajine EÚ, závažne poruší právne predpisy EÚ v oblasti cestnej dopravy, krajina EÚ, na ktorej území k tomuto porušeniu došlo, pošle príslušným orgánom krajiny EÚ, v ktorej je dopravca usadený, opis porušenia, kategóriu, typ a závažnosť porušenia a uložené sankcie. Všetky závažné porušenia sa musia zaznamenať do vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej dopravy.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 4. decembra 2009.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88 – 105)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1073/2009 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 13.12.2015

Top