Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spoločné pravidlá prístupu nákladnej cestnej dopravy na trh EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spoločné pravidlá prístupu nákladnej cestnej dopravy na trh EÚ

Medzinárodné činnosti cestnej dopravy* boli v Európskej únii (EÚ) v plnej miere liberalizované. Vnútroštátna cestná doprava v krajine EÚ dopravcami, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi tejto krajiny, (známa pod pojmom kabotáž*) však stále podlieha rôznym obmedzeniam. Vďaka zavedeniu spoločných pravidiel prístupu k medzinárodným a kabotážnym trhom sa podporí spravodlivá hospodárska súťaž.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Ustanovujú sa ním spoločné pravidlá platné pre prístup na trh v oblasti medzinárodnej prepravy tovaru* po ceste v EÚ, ako aj podmienky, za ktorých môžu dopravcovia, ktorí nie sú usadení v krajine EÚ, vykonávať dopravné služby v tejto krajine.

HLAVNÉ BODY

Tento právny predpis sa uplatňuje na:

 • medzinárodnú prepravu tovaru po ceste vykonávanú v prenájme alebo za odmenu* v prípade ciest v EÚ;
 • vnútroštátnu prepravu tovaru po ceste vykonávanú dočasne dopravcom, ktorý nie je usadený v krajine EÚ;
 • časť cesty, ktorá sa uskutočnila na území ktorejkoľvek tranzitnej krajiny EÚ, keď sa preprava uskutočňuje medzi krajinou EÚ a krajinou mimo EÚ. Neuplatňuje sa na tú časť cesty na území krajiny EÚ, v ktorej sa uskutočňuje nakládka alebo vykládka.

Na vykonávanie medzinárodnej prepravy musí byť dopravca držiteľom licencie Spoločenstva a osvedčenia vodiča v prípade, že vodič nie je štátnym príslušníkom EÚ.

Licencia Spoločenstva:

 • je vydávaná príslušnými orgánmi krajiny EÚ, kde je dopravca usadený, a to každému dopravcovi, ktorý je oprávnený uskutočňovať medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu;
 • sa vydáva na obdobie 10 rokov;
 • sa vydáva na meno dopravcu a je neprenosná na inú osobu.

Osvedčenie vodiča:

 • vydávajú príslušné orgány krajiny EÚ, v ktorej má sídlo dopravca, ktorý je držiteľom licencie EÚ a ktorý využíva alebo zamestnáva vodiča, ktorý nie je štátnym príslušníkom EÚ ani osobou s dlhodobým pobytom;
 • vydáva sa na obdobie piatich rokov.

V prípade nesplnenia týchto podmienok môžu rovnaké orgány zamietnuť žiadosť o vydanie alebo obnovenie licencie alebo vydanie osvedčenia. Licencia alebo osvedčenie môžu byť odňaté, ak držiteľ licencie Spoločenstva alebo osvedčenia vodiča už tieto podmienky nespĺňa alebo poskytol nesprávne informácie.

V právnom predpise sa zavádzajú prísne predpisy o kabotážnej preprave:

 • akýkoľvek dopravca vykonávajúci prepravu v prenájme alebo za úhradu, ktorý je držiteľom licencie Spoločenstva a ktorého vodič, ak nie je štátnym príslušníkom EÚ, je držiteľom oprávnenia vodiča, je oprávnený dočasne vykonávať kabotážnu prepravu v krajine EÚ (v inej ako v krajine, v ktorej je usadený) po medzinárodnej preprave do tejto krajiny;
 • dopravcovia majú po dodaní príslušného tovaru prepravovaného v rámci medzinárodnej prepravy sedem dní, počas ktorých môžu uskutočniť tri kabotážne prepravy;
 • tri kabotážne prepravy sa môžu vykonať aj v ktorejkoľvek inej krajine EÚ po medzinárodnej preprave, pričom limitom je jedna preprava na krajinu.

Tento právny predpis sa uplatňuje len vtedy, ak dopravca môže poskytnúť dôkaz o medzinárodnej preprave tovaru do danej krajiny EÚ, ako aj dôkaz o každej následnej kabotážnej preprave.

Kabotážna doprava podlieha vnútroštátnym právnym predpisom v hostiteľskej krajine EÚ, pokiaľ ide o:

 • podmienky, ktorými sa riadi prepravná zmluva;
 • hmotnosti a rozmery cestných vozidiel;
 • požiadavky týkajúce sa prepravy určitých kategórií tovaru, najmä nebezpečného tovaru, potravinového tovaru rýchlo podliehajúceho skaze a živých zvierat;
 • čas jazdy a čas odpočinku;
 • daň z pridanej hodnoty (DPH) na prepravné služby.

Uvedené zákony a právne predpisy sa uplatňujú na dopravcov, ktorí nie sú v danej členskej krajine usadení, a na dopravcov usadených v hostiteľskom členskom štáte.

Keď dopravca porušuje právne predpisy EÚ v oblasti cestnej dopravy:

 • príslušné orgány krajiny EÚ, kde je dopravca usadený, môžu vydať varovanie alebo uložiť správne sankcie, ako je napríklad odňatie licencie Spoločenstva;
 • ak dopravca nie je usadený v krajine EÚ, krajina EÚ, v ktorej došlo k porušeniu, informuje príslušný orgán v krajine, v ktorej je dopravca usadený, pričom uvedie typ porušenia a uložené sankcie.

Všetky závažné porušenia sa musia zaznamenať vo vnútroštátnom elektronickom registri podnikov cestnej dopravy.

V správe Komisie z roku 2014 o trhu cestnej dopravy EÚ sa zistilo, že:

 • orgány krajín EÚ musia jednotnejšie a účinnejšie presadzovať existujúce právne predpisy EÚ;
 • EÚ môže pomôcť pri objasňovaní pravidiel, ktoré sa v jednotlivých krajinách EÚ odlišne chápu, vykladajú a vykonávajú;
 • v cestnej doprave sa musia lepšie uplatňovať sociálne pravidlá s cieľom prilákať nových vodičov, a tak riešiť budúci dopyt po nákladnej doprave;
 • vďaka týmto zmenám je možné zvyšovať efektívnosť hospodárstva EÚ a znižovať emisie skleníkových plynov z cestnej dopravy.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o nákladnej cestnej doprave.

HLAVNÉ POJMY:

* V prenájme alebo za úhradu - preprava osôb alebo tovaru v mene tretích strán za odmenu (vymedzenie OECD).

* Činnosť cestnej dopravy - celá jazda tovaru po ceste na miesto konečného určenia.

* Preprava tovaru - úkon prepravenia a dopravenia tovaru.

* Kabotáž - keď dopravca registrovaný v jednej krajine EÚ vykonáva vnútroštátnu dopravu v inej krajine EÚ.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

4. decembra 2009

-

Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72 - 87

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 612/2012

11. júla 2012

-

Ú. v. EÚ L 178, 10.7.2012, s. 5 - 5

Nariadenie (EÚ) č. 517/2013

1. júla 2013

-

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 1 - 71

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o stave trhu cestnej dopravy v Únii [COM(2014) 222 final zo 14. apríla 2014]

Posledná aktualizácia 30.06.2015

Top