Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť na cestách: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť na cestách: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Európskej komisie [KOM(2010) 389 v konečnom znení] – Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 – 2020

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA EURÓPSKEJ KOMISIE?

Hoci sa v Európskej únii (EÚ) zaznamenal počas 3. európskeho akčného programu pre bezpečnosť cestnej premávky (RSAP), ktorý prebiehal od roku 2003 do roku 2010, pokrok v bezpečnosti cestnej premávky, Európska komisia zdôrazňuje, že treba ďalej posilňovať úsilie o zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky.

HLAVNÉ BODY

Cieľom politických usmernení pre bezpečnosť cestnej premávky (2011 – 2020) je poskytnúť všeobecný rámec a náročné ciele na riadenie vnútroštátnych a miestnych stratégií v súlade so zásadou subsidiarity. Komisia v tomto všeobecnom rámci zdôrazňuje potrebu:

 • vytvorenia rámca pre spoluprácu na základe výmeny najlepších postupov v rámci EÚ;
 • prijať stratégiu pre zranenia a prvú pomoc na riešenie potreby znižovania počtu zranení spôsobených dopravnými nehodami;
 • zlepšiť bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Zásady a cieľ

Komisia stanovuje tri hlavné zásady:

 • snaha o najprísnejšie normy bezpečnosti cestnej premávky v rámci Európy – nabádaním občanov EÚ, aby prijali základnú zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných na cestách EÚ, a zameraním sa na zlepšenie bezpečnosti zraniteľnejších účastníkov cestnej premávky;
 • integrovaný prístup k bezpečnosti cestnej premávky – prostredníctvom spolupráce s ostatnými oblasťami politík EÚ, ako je napríklad energetika, životné prostredie, vzdelávanie, inovácie a technológie a spravodlivosť.
 • subsidiarita, proporcionalita a spoločná zodpovednosť – prostredníctvom koncepcie spoločnej zodpovednosti, záväzkov a praktických opatrení na všetkých úrovniach, a to od krajín EÚ a ich orgánov až po regionálne a miestne orgány.

Komisia na základe RSAP 2003 – 2010 navrhuje zachovať cieľzníženia celkového počtu úmrtí na cestách v Európskej únii do roku 2020 na polovicu v období rokov 2010 až 2020. Z toho vyplýva jasné odhodlanie EÚ k bezpečnosti cestnej premávky. Spoločným cieľom sa plánuje poskytnúť občanom EÚ jednotnejšia úroveň bezpečnosti cestnej premávky v rámci EÚ. Komisia vyzýva jednotlivé krajiny EÚ, aby prispeli k dosiahnutiu tohto spoločného cieľa prostredníctvom svojich vlastných vnútroštátnych stratégií bezpečnosti cestnej premávky.

Počas verejnej konzultácie týkajúcej sa týchto politických usmernení, ktorá sa konala v období od júla do decembra 2009, bol navrhnutý cieľ pre zníženie počtu ťažkých zranení v cestnej premávke. Po vymedzení spoločného pojmu „ťažké zranenia“ Komisia k týmto európskym politickým usmerneniam pre bezpečnosť cestnej premávky do roku 2020 doplní spoločný „cieľ zníženia počtu zranení“.

Strategické ciele

Komisia určila sedem cieľov, v súvislosti s ktorými sa navrhnú opatrenia na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni:

 • zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu účastníkov cestnej premávky – potreba zlepšiť kvalitu systému vodičských preukazov a odbornej prípravy s osobitným zameraním na mladých začínajúcich vodičovKomisia bude spolupracovať s krajinami EÚ na rozvoji spoločnej stratégie vzdelávania a odbornej prípravy v rámci bezpečnosti cestnej premávky vrátane vzdelávania pred skúškou, skúšky na získanie vodičského preukazu a odbornej prípravy po získaní vodičského preukazu;
 • zvýšiť presadzovanie pravidiel cestnej premávky – Komisia, Európsky parlament a Rada budú spolupracovať na zriadení cezhraničnej výmeny informácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Komisia bude takisto pracovať na spoločnej stratégii presadzovania pravidiel bezpečnosti cestnej premávky, ktorá bude zahŕňať kampane o presadzovaní pravidiel, vnútroštátne ciele presadzovania a technológiu vozidiel v záujme presadzovania, vrátane možnosti obmedzovačov rýchlosti v ľahkých komerčných vozidlách a zariadení na zistenie koncentrácie alkoholu v krvi;
 • bezpečnejšia cestná infraštruktúra – Komisia zabezpečí, aby sa fondy EÚ poskytovali iba na infraštruktúru, ktorá je v súlade s požiadavkami EÚ na bezpečnosť. Komisia takisto podporí uplatnenie príslušných zásad týkajúcich sa riadenia bezpečnosti infraštruktúry na vedľajších cestách krajín EÚ, najmä prostredníctvom výmeny najlepších postupov;
 • bezpečnejšie vozidlá – ako aj pokračujúca podpora pokroku v oblasti bezpečnosti vozidielKomisia bude tiež hodnotiť a navrhovať opatrenia v oblasti harmonizácie a postupného posilňovania právnych predpisov EÚ o kontrole technického stavu vozidiel a o cestnej technickej kontrole;
 • podporovať využívanie moderných technológií na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky – Komisia bude pokračovať v podpore využívania inteligentných dopravných systémov v záujme zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky. Efektívnosť a rýchlosť záchrany sa zvýši prijatím celoeurópskej služby tiesňového volania vo vozidlách, „eCall“;
 • zlepšiť záchranné služby a služby po zranení – Komisia navrhne zriadenie globálnej stratégie opatrení týkajúcich sa zranení na cestách a prvej pomoci. Komisia predovšetkým preskúma spôsob zlepšenia efektívnosti zásahu prvej pomoci a správania po poskytnutí starostlivosti s cieľom znížiť dosahy nehôd na cestách;
 • ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky – Komisia bude pracovať na zlepšení bezpečnosti motocyklistov, pričom bude riešiť správanie, ako aj bezpečnosť vozidiel a infraštruktúry. Zároveň podporí zriadenie primeranej infraštruktúry s cieľom zvýšiť bezpečnosť cyklistov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Implementácia európskych politických usmernení pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011–2020

Otvorenou spoluprácou medzi krajinami EÚ a Komisiou sa uľahčuje implementácia politiky EÚ týkajúcej sa bezpečnosti cestnej premávky. Krajiny EÚ majú súbežne s týmto vnútroštátne plány pre bezpečnosť cestnej premávky, ktoré zahŕňajú osobitné vnútroštátne ciele podľa ich konkrétnej situácie.

Komisia sa bude usilovať o zlepšenie súčasných nástrojov na zber údajov a analýzu, ako je napríklad CARE, databáza EÚ o nehodách na cestách, ktorá bola zriadená v súlade s rozhodnutím Rady 93/704/ES, ako aj Európske observatórium bezpečnosti cestnej premávky (ERSO), ktoré na internete zverejňuje údaje a poznatky o bezpečnosti cestnej premávky na európskej úrovni.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Bezpečnosť na cestách na webovom sídle Európskej komisie.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 [KOM(2010) 389 v konečnom znení z 20.7.2010]

Posledná aktualizácia 09.05.2016

Top