Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poskytovanie služieb námornej dopravy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poskytovanie služieb námornej dopravy

SÚHRN

Sloboda poskytovať služby je jednou zo základných zásad Európskej únie. V odvetví námornej dopravy však niekedy prevláda dojem, že krajiny mimo EÚ zavádzajú obmedzenia a podmienky, ako je napríklad deľba nákladu. V ich dôsledku dochádza k podstatnému zvýšeniu nákladov na dopravu a môžu poškodiť celkový obchod EÚ.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa potvrdzuje, že sloboda poskytovať služby sa uplatňuje na námornú dopravu v rámci Európskej únie a medzi Európskou úniou a krajinami mimo EÚ. Stanovujú sa v ňom podmienky, na základe ktorých sa uplatňuje táto zásada. Postupne ruší predchádzajúce obmedzenia a predchádza zavádzaniu nových obmedzení.

HLAVNÉ BODY

Spoločnosti námornej dopravy EÚ môžu zabezpečovať prepravu cestujúcich alebo nákladu do akéhokoľvek prístavu alebo pobrežného zariadenia (ako sú ropné a plynové plošiny) v rámci alebo mimo EÚ.

Rovnaké právo sa uplatňuje na spoločnosti usadené v krajinách mimo EÚ, pokiaľ ich vlastnia štátni príslušníci EÚ a majú sídlo v EÚ.

Jednostranné vnútroštátne obmedzenia, ktoré boli v platnosti pred 1. júlom 1986 sa postupne museli prestať používať v období medzi 31. decembrom 1989 a 1. januárom 1993.

Systémy týkajúce sa deľby nákladu obsiahnuté v dvojstranných dohodách medzi EÚ a krajinami mimo EÚ sa postupne musia prestať používať alebo sa musia upraviť.

Vlády EÚ museli pôvodne každých šesť mesiacov a neskôr raz za rok predkladať Európskej komisii správy o zmenách, ktoré sa zaviedli do predchádzajúcich dohôd.

Krajina EÚ, ktorá má problémy s úpravou existujúcej dohody o tom musí informovať Radu ministrov a Komisiu.

Systémy týkajúce sa deľby nákladu v akýchkoľvek budúcich dohodách s krajinami mimo EÚ nie sú povolené, okrem výnimočných situácií, kedy by neprítomnosť takejto dohody bránila spoločnosti EÚ vykonávať obchod.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. januára 1987.

KONTEXT

Vnútorný trh - voľný prístup k námornej doprave

AKT

Nariadenie Rady (EHS) č. 4055/86 z 22. decembra 1986, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovať služby na námornú dopravu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EHS) č. 4055/86

1. januára 1987

-

Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 1 - 3.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EHS) č. 3573/90

17.decembra 1990

-

Ú. v. ES L 353, 17.12.1990, s. 16.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (EHS) č. 4058/86 z 22. decembra 1986 o koordinovaných opatreniach na zabezpečenie voľného prístupu k nákladom v námornej doprave (Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 21 - 23)

Posledná aktualizácia 30.09.2015

Top