Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnostná ochrana civilného letectva – pravidlá v celej EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnostná ochrana civilného letectva – pravidlá v celej EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Stanovujú sa v ňom spoločné pravidlá a základné normy o bezpečnostnej ochrane civilného letectva a o postupoch na monitorovanie ich vykonávania.
 • Vzťahuje sa na všetky civilné letiská v EÚ, ako aj na leteckých dopravcov a subjekty, ktoré zabezpečujú tovary alebo služby na letiská alebo cez tieto letiská.

HLAVNÉ BODY

Spoločné základné normy ochrany civilného letectva

Príklady hľadísk, na ktoré sa vzťahujú tieto normy:

 • detekčná kontrola cestujúcich a príručnej batožiny zameraná na zamedzenie prítomnosti zakázaných predmetov, ako sú zbrane a výbušniny, na palube lietadla;
 • podaná batožina (batožina, ktorú cestujúci zaregistrovali) pred naložením takisto podlieha detekčnej kontrole;
 • bezpečnostná ochrana letísk (napr. kontrola prístupu do rôznych priestorov letiska, detekčná kontrola personálu a kontrola vozidiel, ako aj dohľad a hliadky s cieľom predísť vstupu nepovolených osôb do týchto priestorov);
 • ochrana lietadla a bezpečnostná kontrola alebo bezpečnostná prehliadka lietadla pred odletom s cieľom uistiť sa, že na palube nie sú žiadne zakázané predmety;
 • bezpečnostná kontrola nákladu a pošty pred naložením do lietadla;
 • bezpečnostná kontrola letiskových dodávok (t. j. dodávok určených na predaj v obchodoch bez colnej prirážky a reštauráciách) a dodávok potrebných počas letu (napr. jedlo a nápoje pre cestujúcich);
 • prijímanie, školenie a výcvik zamestnancov;
 • výkon bezpečnostných zariadení (napr. že zariadenie používané na detekčnú kontrolu a kontrolu vstupu spĺňa vymedzené špecifikácie a je schopné vykonávať príslušné bezpečnostné kontroly).

V novembri 2015 Európska komisia prijala nariadenie (EÚ) č. 2015/1998, v ktorom zaviedla podrobné opatrenia o vykonávaní týchto bezpečnostných noriem. Zrušuje sa ním predchádzajúce nariadenie (nariadenie EÚ č. 185/2010), ktoré bolo pozmenené vyše 20-krát.

Povinnosti krajín EÚ, letísk a prevádzkovateľov

Krajiny EÚ musia:

 • určiť jeden orgán zodpovedný za bezpečnostnú ochranu civilného letectva;
 • zostaviť národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva, v ktorom sa vymedzia zodpovednosti pri vykonávaní spoločných základných noriem;
 • zostaviť národný program kontroly kvality na overovanie kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva;

Letiská, leteckí dopravcovia a subjekty musia:

 • vymedziť a vykonávať program bezpečnostnej ochrany;
 • zabezpečiť vnútornú kontrolu kvality.

Inšpekcie Komisie

Komisia vykonáva inšpekcie vnútroštátnych orgánov vrátane inšpekcií letísk, leteckých dopravcov a subjektov (neohlásene). Akékoľvek nedostatky musí napraviť vnútroštátny orgán. Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za prvotnú kontrolu a presadzovanie kvality, a preto musia vykonávať audity a inšpekcie, ktoré budú pokrývať všetky letiská, leteckých dopravcov a subjekty.

Uznávanie ekvivalentných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva s krajinami mimo EÚ

EÚ môže uznať, že normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva krajín mimo EÚ sú ekvivalentné s normami EÚ s cieľom umožniť jednotný bezpečnostný systém. Znamená to napríklad, že cestujúci prilietajúci na letiská EÚ, ktorí prestupujú na iné destinácie, by nemuseli opätovne podstupovať detekčnú kontrolu. Výsledkom by boli rýchlejšie časy spojení, nižšie náklady a väčší komfort pre cestujúcich. Jednotný bezpečnostný systém je jeden z cieľov právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Správa o vykonávaní

V správe Komisie z roku 2014 o vykonávaní nariadenia (ES) č. 300/2008 sa konštatuje, že „v EÚ je aj naďalej zabezpečená vysoká úroveň bezpečnostnej ochrany s cieľom ochrániť civilné letectvo pred činmi protiprávneho zasahovania“, a že „inšpekcie ukázali stabilnú úroveň dodržiavania požiadaviek“. Poukazuje sa v nej na skutočnosť, že zistené nedostatky boli z veľkej časti spôsobené ľudským faktorom. Poznamenáva sa, že odporúčania Komisie týkajúce sa nápravných opatrení boli uspokojivo zrealizované.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 29. apríla 2008.

KONTEXT

Po udalostiach z 11. septembra 2001 v Spojených štátoch amerických Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (ES) č. 2320/2002, v ktorom sa zavádzajú spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Nariadením (ES) č. 300/2008 sa nahrádza nariadenie (ES) č. 2320/2002.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o politike bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72 – 84)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 300/2008 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 72/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 1 – 5). Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa umožňuje členským štátom výnimka zo spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení (Ú. v. EÚ L 338, 19.12.2009, s. 17)

Nariadenie Komisie (ES) č. 272/2009 z 2. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2009, s. 7 – 13). Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. EÚ L 299, 14.11.2015, s. 1 – 142). Pozri konsolidované znenie.

Správa

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Výročná správa o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva v roku 2014 [COM(2015) 360 final z 23. júla 2015]

Posledná aktualizácia 02.05.2016

Top