Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mestská mobilita v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mestská mobilita v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Komisie [KOM(2009) v konečnom znení] – Akčný plán mestskej mobility

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

  • Navrhujú sa v ňom rôzne krátkodobé až strednodobé opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby mestská doprava v Európskej únii (EÚ) bola environmentálne udržateľná, konkurencieschopná a aby napĺňala potreby spoločnosti.
  • Opatrenia zoskupené v šiestich témach majú postupne v rokoch 2009 až 2012 prijať miestne, regionálne a vnútroštátne orgány.

HLAVNÉ BODY

V oznámení sa navrhuje:

  • Podpora integrovaných politík: riadenie mestskej dopravy by malo byť prepojené s ostatnými politikami, ako je napríklad ochrana životného prostredia, územné plánovanie a bývanie.
  • Orientácia na občanov: verejnosti by sa mala poskytnúť spoľahlivosť, informácie, bezpečnosť a jednoduchý prístup ku všetkým formám mestskej dopravy.
  • Ekologickejšia mestská doprava: EÚ bude aj naďalej podporovať vývoj a odbytiská nových ekologických technológií pre vozidlá a alternatívne palivá.
  • Posilnenie financovania: keďže väčšinu investícií zabezpečujú miestne, regionálne a vnútroštátne orgány, Európska komisia im bude pomáhať pri skúmaní možností financovania EÚ.
  • Výmena skúseností a poznatkov: Komisia bude pomáhať všetkým aktérom zapojeným do mestskej dopravy v záujme čo najlepšieho využívania existujúcich skúseností a podpory výmeny informácií.
  • Optimalizácia mestskej mobility: Komisia bude pomáhať miestnym orgánom pri optimalizácii účinnosti ich mestskej logistiky a pri rozvoji inteligentných dopravných systémov.

V smernici 2009/33/ES sa od verejných obstarávateľov a ďalších aktérov vyžaduje, aby prihliadali na energetický a environmentálny vplyv cestných vozidiel pri ich nákupe.

KONTEXT

  • Vlády EÚ uvítali akčný plán 24. júna 2010. Poukázali na výzvy a príležitosti, ktoré predstavuje, „s cieľom zlepšiť udržateľnosť a bezpečnosť mobility v mestských a metropolitných oblastiach, a súčasne zachovať jej cenovú dostupnosť pre širokú verejnosť“.
  • Podrobnosti o výskume v oblasti mestskej mobility financovanom EÚ možno nájsť na webovom portáli Eltis.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán mestskej mobility [KOM(2009) 490 v konečnom znení z 30. septembra 2009]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 5 – 12)

Posledná aktualizácia 22.09.2016

Top