Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Počítačové systémy na rezerváciu leteniek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Počítačové systémy na rezerváciu leteniek

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 80/2009 o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Vymedzuje sa v ňom kódex správania o používaní počítačových rezervačných systémov (PRS) s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a ochranu práv spotrebiteľov.
 • Vzťahuje sa na leteckú dopravu (a na železničnú dopravu, keď je kombinovaná s leteckou dopravou).

HLAVNÉ BODY

 • Dodávatelia systémov* nesmú:
  • pripájať nespravodlivé alebo neopodstatnené podmienky pre leteckých dopravcov alebo ich predplatiteľov;
  • brániť leteckému dopravcovi, aby používal iné rezervačné systémy vrátane vlastnej online rezervačnej služby a call centier;
  • vyhradiť akékoľvek osobitné postupy napĺňania alebo spracovania pre jedného alebo viacerých zúčastnených dopravcov.
 • Dodávatelia systémov musia:
  • napĺňať a spracovať údaje poskytnuté leteckými dopravcami s rovnakou starostlivosťou a včasnosťou;
  • zverejniť rozsah priamej alebo nepriamej kapitálovej účasti u leteckého dopravcu alebo naopak;
  • poskytnúť hlavné zobrazenie alebo zobrazenia pre každú jednotlivú transakciu cez ich PRS;
  • jasne označiť v zobrazení leteckých dopravcov, ktorí majú zákaz lietať v rámci EÚ;
  • spracovať osobné údaje len na účely (vytvorenie rezervácie alebo vydanie letenky), na ktoré boli poskytnuté;
  • predložiť správu kontrolovanú nezávislým audítorom o vlastníckej štruktúre a modeli riadenia každé štyri roky.
 • Dodávatelia systémov môžu sprístupniť marketingové údaje, údaje o rezervácii a predaji za predpokladu, že sú ponúkané na nediskriminačnom základe všetkým zúčastneným dopravcom a neidentifikujú zákazníka.
 • Ak dodávatelia systémov v krajine mimo EÚ diskriminujú dopravcov EÚ, Európska komisia môže požiadať dodávateľov, ktorí pôsobia v EÚ, aby uplatňovali rovnaký prístup k leteckým dopravcom danej krajiny.
 • Komisia môže uložiť pokuty do výšky 10 % celkového obratu v predchádzajúcom roku spoločnostiam, ktoré úmyselne alebo z nedbalosti porušili tento právny predpis.

Komisia v roku 2009 prijala vysvetľujúcu poznámku, v ktorej vysvetlila, ako vykladá pojem „materský dopravca“, čo môže mať rozhodujúci vplyv na prevádzku podnikania dodávateľov systému.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 29. marca 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na stránkach Letecká doprava – Distribučné siete – PRS na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÝ POJEM

*Dodávateľ systému – akýkoľvek subjekt alebo jeho pobočky, ktoré sú zodpovedné za prevádzku a uvedenie PRS na trh.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 zo 14. januára 2009 o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2299/89 (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 47 – 55)

SÚVISIACE AKTY

Vysvetľujúca poznámka týkajúca sa vymedzenia pojmu materský dopravca v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2299/89 (Ú. v. EÚ C 53, 6.3.2009, s. 4 – 6)

Posledná aktualizácia 21.04.2016

Top