Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/45/ES – bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zavádzajú sa v nej jednotné bezpečnostné normy týkajúce sa života osôb a majetku na osobných lodiach a vysokorýchlostných plavidlách, ako sú hydrofily, ktoré sa používajú na vnútroštátnu plavbu vo vodách EÚ (t. j. medzi prístavmi v tej istej krajine EÚ).

HLAVNÉ BODY

Právny predpis sa vzťahuje na osobné plavidlá vyrobené z ocele alebo ekvivalentného materiálu a na osobné vysokorýchlostné plavidlá.

Osobné plavidlá sa rozdeľujú do štyroch tried (A, B, C a D) podľa morských oblastí, v ktorých môžu pôsobiť.

Krajiny EÚ zverejňujú zoznam morských oblastí a tried dotknutých plavidiel vrátane akýchkoľvek obmedzených období vo verejne dostupnej databáze.

V právnom predpise sa stanovujú podrobné technické požiadavky na bezpečnostné opatrenia, ktoré musia plavidlá dodržiavať, a ktoré sa týkajú:

konštrukcie;

stability;

strojných zariadení;

elektrických zariadení;

protipožiarnej ochrany a záchrany života.

Vnútroštátne orgány môžu vyžadovať dodatočné bezpečnostné požiadavky, ak sa domnievajú, že sú opodstatnené osobitnými miestnymi podmienkami.

Každé osobné plavidlo zaregistrované v krajine EÚ sa kontroluje pred uvedením do prevádzky a následne najmenej raz ročne.

Všetkým osobným plavidlám, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy, musí byť vydaný ročný bezpečnostný certifikát osobnej lode.

Vnútroštátne orgány musia za akékoľvek porušenie bezpečnostných noriem uplatňovať pokuty, ktoré sú „účinné, primerané a odradzujúce“.

Právny predpis sa nevzťahuje na rôzne typy plavidiel, ako sú:

vojnové lode;

jednoduché drevené lode;

pôvodné historické osobné lode alebo ich repliky;

jachty s menej ako dvanástimi cestujúcimi alebo

plavidlá, ktoré sa využívajú výlučne v prístavoch.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 15. júla 2009.

KONTEXT

Plavidlá, ktoré sa používajú na vnútroštátnu plavbu vo vodách EÚ, musia spĺňať základné bezpečnostné normy, aby bolo možné chrániť životy cestujúcich a posádky. Tieto normy boli výrazne posilnené po tom, ako sa v roku 1994 potopil v Baltskom mori trajekt Estonia.

Smernica 2009/45/ES je najrozsiahlejší právny nástroj v oblasti bezpečnosti osobných plavidiel. Dopĺňajú ju osobitné pravidlá EÚ pre osobné lode ro-ro (roll-on/roll-off – nalodenie a vylodenie) a vysokorýchlostné plavidlá a pravidlá týkajúce sa registrácie osôb na palube.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Prepracované znenie)

Následné zmeny a opravy smernice 2009/45/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 98/41/ES z 18. júna 1998 o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov spoločenstva (Ú. v. ES L 188, 2.7.1998, s. 35 – 39) Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 1 – 19) Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 16.11.2015

Top