Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zodpovednosť vlastníkov lodí v prípade nehôd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zodpovednosť vlastníkov lodí v prípade nehôd

Cestujúcim, ktorí boli postihnutí námornými nehodami musí byť poskytnutá primeraná náhrada za akékoľvek utrpené straty alebo škody. Na to je potrebné, aby mali vlastníci lodí uzavreté príslušné poistenie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 z 23. apríla 2009 o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd

SÚHRN

Cestujúcim, ktorí boli postihnutí námornými nehodami musí byť poskytnutá primeraná náhrada za akékoľvek utrpené straty alebo škody. Na to je potrebné, aby mali vlastníci lodí uzavreté príslušné poistenie.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Vymedzujú sa v ňom harmonizované pravidlá týkajúce sa zodpovednosti a poistenia lodných spoločností, ktoré zabezpečujú námornú osobnú dopravu. Do európskeho práva sa ňou zavádzajú ustanovenia Aténskeho dohovoru z roku 1974 o preprave osôb a ich batožiny po mori a usmernenia Medzinárodnej námornej organizácie.

HLAVNÉ BODY

  • Právne predpisy sa uplatňujú na všetky lode, ktoré sa plavia pod vlajkou krajiny EÚ, a smerujú do európskeho prístavu alebo z európskeho prístavu, alebo ktoré sa plavia na základe európskej zmluvy o preprave (t. j. zmluva medzi dopravcom a cestujúcimi, v ktorej sa vymedzujú práva, povinnosti a zodpovednosti).
  • Právne predpisy sa v súčasnosti uplatňujú na medzinárodné aj vnútroštátne plavby, neuplatňujú sa však na vnútroštátne plavby, pri ktorých nie je loď vzdialená viac ako 5 míľ od pobrežia.
  • Zodpovednosť prevádzkovateľov sa vzťahuje na cestujúcich a ich batožinu, ako aj na vybavenie potrebné na mobilitu pre osoby so zníženou pohyblivosťou.
  • V prípade zranení alebo škôd spôsobených v dôsledku udalosti lode (t. j. stroskotanie, prevrhnutie, zrážka alebo nabehnutie lode na plytčinu, požiar alebo výbuch alebo iná porucha lode) obete nie sú povinné preukázať zavinenie na strane dopravcu s cieľom získať náhradu.
  • Prevádzkovatelia lodí musia uskutočniť zálohovú platbu, aby tak pokryli bezprostredné potreby cestujúceho v prípade jeho usmrtenia alebo zranenia pri udalosti lode. Uskutočnením platby lodná spoločnosť neuznáva automaticky svoju zodpovednosť.
  • Minimálna zálohová platba v prípade smrti cestujúceho predstavuje 21 000 EUR.
  • Lodné spoločnosti musia cestujúcim poskytnúť zrozumiteľné informácie o ich právach.
  • Tieto informácie musia byť k dispozícii na všetkých predajných miestach vrátane predaja cez telefón a internet, a to pred alebo najneskôr v deň odchodu.
  • Európska komisia najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti týchto právnych predpisov (31. decembra 2012) musí vypracovať správu o ich uplatňovaní.
  • Vlády EÚ môžu odložiť uplatňovanie právnych predpisov tohto nariadenia v prípade lodí, ktoré uskutočňujú výhradne vnútroštátne plavby. V prípade plavidiel, ktoré sa plavia menej ako 20 míľ od pobrežia, je lehota stanovená najneskôr na 31. december 2018. V prípade ostatných lodí je lehota 31. decembra 2016.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 29. mája 2009.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o právach cestujúcich na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 392/2009

29. mája 2009

-

Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 24 - 46.

Posledná aktualizácia 30.09.2015

Top