Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť EÚ na mori - organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť EÚ na mori - organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí

Európska únia (EÚ) zriadila právny rámec, ktorým upravuje vzťahy medzi krajinami EÚ a uznanými organizáciami* určenými na vykonávanie inšpekcií, prehliadok a osvedčovaní lodí v jej mene.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov

SÚHRN

Európska únia (EÚ) zriadila právny rámec, ktorým upravuje vzťahy medzi krajinami EÚ a uznanými organizáciami* určenými na vykonávanie inšpekcií, prehliadok a osvedčovaní lodí v jej mene.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ustanovujú sa ňou pravidlá a podmienky, podľa ktorých môže krajina EÚ ako vlajkový štát povoliť uznanej organizácii vykonať štatutárne inšpekcie a osvedčovania v jej mene.

HLAVNÉ BODY

Oprávnenie uznaných organizácií

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby ich úrady vykonávali príslušné medzinárodné dohovory* týkajúce sa inšpekcií a osvedčovania lodí plaviacich sa pod ich vlajkou.

Krajina EÚ môže udeliť organizáciám oprávnenie na vykonávanie úplných alebo čiastočných inšpekcií a prehliadok týkajúcich sa vydávania alebo predĺženia platnosti štatutárnych osvedčení lodí*. Tieto povinnosti môže zveriť len uznaným organizáciám.

Povinnosťami týkajúcimi sa vydania osvedčenia o bezpečnostnom rádiovom vybavení nákladnej lode však môže byť poverená uznaná súkromná osoba, ktorá má dostatočné skúsenosti a kvalifikovaný personál.

Krajina EÚ nesmie odmietnuť udeliť oprávnenie žiadnej uznanej organizácii. Môže sa však rozhodnúť obmedziť počet organizácií, ktorým sa udelí oprávnenie, a to na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

Organizácie nachádzajúce sa v krajinách mimo EÚ môžu byť uznané na úrovni EÚ a následne získať oprávnenie od úradov krajín EÚ. V takýchto prípadoch sa môžu vyžadovať vzájomné úpravy oprávnení.

Pracovné vzťahy

Keď krajina EÚ udelí oprávnenie uznanej organizácii, vytvoria sa pracovné vzťahy. Tento vzťah sa spravuje dohodou, v ktorej sa uvedú doložky týkajúce sa finančnej zodpovednosti, pravidelného auditu, náhodných a dôkladných inšpekcií lodí a povinného hlásenia dôležitých informácií o ich triede (trieda lode je skupina lodí s rovnakým dizajnom). Od oprávnených organizácií sa môže požadovať, aby mali miestne zastúpenie v príslušnej krajine.

Krajiny EÚ musia Európsku komisiu informovať o vytvorení pracovných vzťahov.

Krajina EÚ môže pozastaviť alebo zrušiť platnosť oprávnenia udeleného uznanej organizácii, ak usúdi, že organizácia už nespĺňa podmienky na plnenie si svojich povinností.

Monitorovanie

Krajiny EÚ sa musia ubezpečiť o tom, že uznané organizácie, ktoré konajú v jej mene, účinne vykonávajú svoje úlohy. Mali by ich monitorovať minimálne každé dva roky a informovať krajiny EÚ a Komisiu o výsledkoch takýchto činností monitorovania.

Pri monitorovaní lodí musí krajina EÚ ako prístavný štát informovať Komisiu a ostatné krajiny EÚ, ak:

  • loď s platným štatutárnym osvedčením nespĺňa príslušné požiadavky medzinárodných dohovorov;
  • sa na lodi s platným osvedčením o triede* zistia nedostatky, ktoré sa vzťahujú na toto osvedčenie.

Krajina EÚ by mala podať správu len v takých prípadoch, keď lode predstavujú vážne ohrozenie bezpečnosti a životného prostredia alebo keď uznaná organizácia preukázateľne konala obzvlášť nedbalým spôsobom. Organizácie musia byť informované, aby mohli prijať potrebné nápravné opatrenia.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 17. júna 2009.

KONTEXT

Táto smernica bola prijatá súbežne s nariadením (ES) č. 391/2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí. Týmito dvoma nástrojmi sa ruší smernica 94/57/ES. Nariadením sa vytvára systém osvedčovania na úrovni EÚ, ktoré je podmienkou, ak chce nejaká organizácia získať povolenie od krajiny EÚ v súvislosti so smernicou 2009/15/ES.

HLAVNÉ POJMY

*Uznaná organizácia: organizácia uznaná v súlade s nariadením (ES) č. 391/2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (pozri Kontext).

*Medzinárodné dohovory: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori z 1. novembra 1974 (SOLAS 74) s výnimkou kapitoly XI-2 prílohy k nemu; Medzinárodný dohovor o nákladovej značke z 5. apríla 1966; Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí z 2. novembra 1973 (MARPOL); spolu s ich príslušnými protokolmi a pozmeneniami a súvisiacimi záväznými kódexmi vo všetkých krajinách EÚ s výnimkou odsekov 16.1, 18.1 a 19 časti 2 Kódexu pre vykonávanie povinných nástrojov IMO a oddielov 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 a 3.9.3.3 časti 2 Kódexu uznaných organizácií IMO v ich aktuálnom znení.

*Štatutárne osvedčenie: osvedčenie vydané vlajkovým štátom alebo v jeho mene v súlade s medzinárodnými dohovormi.

*Osvedčenie o triede: doklad, ktorý osvedčuje spôsobilosť lode na konkrétne použitie alebo prevádzku v súlade pravidlami a postupmi uznanej organizácie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/15/ES

17. júna 2009

17. júna 2011

Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 47 - 56

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/111/EÚ

21. decembra 2014

31. decembra 2015

Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, s. 83 - 87

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 11 - 23). Konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 06.08.2015

Top