Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť na mori: organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť na mori: organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí

Európska únia (EÚ) zaviedla právny rámec, ktorý sa vzťahuje na uznávanie a sledovanie činností organizácií zodpovedných za vykonávanie inšpekcie a prehliadky lodí v mene krajín EÚ, pod vlajkou ktorých sa loď plaví.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy a normy pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí.

SÚHRN

Európska únia (EÚ) zaviedla právny rámec, ktorý sa vzťahuje na uznávanie a sledovanie činností organizácií zodpovedných za vykonávanie inšpekcie a prehliadky lodí v mene krajín EÚ, pod vlajkou ktorých sa loď plaví.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Vytvára sa ním systém udeľovania licencií (uznávania), ktoré podliehajú mnohým kritériám a povinnostiam na zabezpečenie toho, že uznaná organizácia používa rovnakú obozretnosť v prípade všetkých lodí, ktoré sú u nej zaregistrované, bez ohľadu na vlajku, pod ktorou sa loď plaví.

HLAVNÉ BODY

Schéma uznávania EÚ

Krajiny EÚ musia predložiť žiadosť Európskej komisii (EK) na získanie uznania pre príslušnú organizáciu.

Uznanie sa udeľuje a vedie centrálne EK. Je predpokladom toho, aby akákoľvek organizácia mohla získať oprávnenie štátu EÚ na vykonávanie zákonných inšpekcií a prehliadok lodí plaviacich sa pod ich vlajkou (smernica 2009/15/ES).

Na získanie uznania musí organizácia dodržať minimálne kritériá:

  • mať právnu subjektivitu;
  • mať vysokú profesionálnu úroveň;
  • mať skúsenosti;
  • byť nezávislá;
  • riadiť sa etickým kódexom a
  • používať certifikovaný systém riadenia kvality.

EK môže požadovať, aby organizácia prijala predbežné a nápravné opatrenia pre prípad, že nebude plniť svoje požiadavky alebo ak sa výrazne zvýši jej výkonnosť v oblastiach prevencie znečistenia a bezpečnosti.

Pokuty, pravidelné platby penále a odobratie uznania

EK môže uznanej organizácii ukladať pokuty, ak sa zhorší výkonnosť alebo ak závažné či opakované neplnenie minimálnych kritérií alebo povinností podľa tohto nariadenia odhalí závažné nedostatky v štruktúre, systémoch, postupoch a interných kontrolách organizácie. Pokutu možno uložiť vtedy, ak organizácia zámerne poskytne nesprávne alebo neúplné informácie v súvislosti s jej hodnotením.

EK sa môže tiež rozhodnúť uložiť uznanej organizácii platenie pravidelných sankcií, ak nezavedie požadované nápravné alebo preventívne opatrenia.

EK sa na základe žiadosti krajiny EÚ alebo na základe vlastnej iniciatívy môže rozhodnúť uznanie za určitých okolností odobrať. Môže k tomu dôjsť najmä v prípade závažného alebo opakovaného nedodržiavania minimálnych kritérií alebo požiadaviek podľa nariadenia alebo nedostatočnej výkonnosti, ktorá predstavuje neprijateľné ohrozenie bezpečnosti alebo životného prostredia.

V nariadení Európskej komisie (EÚ) č. 788/2014 sa stanovujú podrobné predpisy na ukladanie pokút a platenia pravidelných sankcií, ako aj odobratie uznania.

Hodnotenie organizácií

EK spolu s krajinou EÚ, ktorá predloží žiadosť o uznanie, musia hodnotiť uznané organizácie minimálne každé dva roky. Hodnotitelia musia skontrolovať dodržiavanie povinností a minimálnych kritérií a venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti, prevencii znečistenia a záznamom o nehodách.

Predpisy a postupy

Uznané organizácie musia navzájom konzultovať, aby harmonizovali svoje predpisy a postupy a vymedzili podmienky potrebné na vzájomné uznávanie osvedčení o triede vydaných na materiály, vybavenie a komponenty. Certifikáty pre námorné vybavenie podľa smernice 96/98/ES (alebo smernice 2014/90/EÚ po 18. septembri 2016) musia byť akceptované uznanými organizáciami na účely klasifikácie.

Nezávislý subjekt posudzovania a certifikácie kvality

Uznané organizácie musia stanoviť nezávislý subjekt posudzovania a certifikácie kvality, ktorý bude zodpovedný za hodnotenie a certifikáciu kvality ich systémov riadenia kvality. Prácu subjektu musí pravidelne hodnotiť EK.

HLAVNÉ POJMY

Predpisy a postupy: technické normy vypracované uznanou organizáciou pre návrh, konštrukciu, vybavenie, údržbu a prehliadku lodí.

Uznaná organizácia: organizácia uznaná v súlade s nariadením (ES) č. 391/2009.

Osvedčenie o triede: dokument vydaný uznanou organizáciou, ktorý potvrdzuje vhodnosť lode na osobitné použitie alebo službu v súlade s predpismi alebo postupmi stanovenými danou organizáciou.

KONTEXT

Smernicou 2009/15/ES, ktorá bola prijatá súčasne s nariadením (ES) č. 391/2009, sa stanovuje právny rámec, ktorým sa riadia vzťahy medzi členskými štátmi a uznanými organizáciami.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o opatreniach EÚ v oblasti námornej bezpečnosti a ochrany námorného životného prostredia.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 391/2009

17. júna 2009

-

Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 11 - 23.

Posledná aktualizácia 23.04.2015

Top