Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zabezpečovanie zlučiteľnosti systému železníc EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Zabezpečovanie zlučiteľnosti systému železníc EÚ

Európska únia (EÚ) sa snaží urýchliť integráciu svojej železničnej siete* zavádzaním spoločných podmienok a noriem. Vďaka tomu je možné zabezpečovať vysoké úrovne bezpečnosti a účinnosti.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (prepracované znenie)

SÚHRN

Európska únia (EÚ) sa snaží urýchliť integráciu svojej železničnej siete* zavádzaním spoločných podmienok a noriem. Vďaka tomu je možné zabezpečovať vysoké úrovne bezpečnosti a účinnosti.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ustanovujú sa v nej podmienky, ktoré sa majú spĺňať v záujme dosiahnutia interoperability** v rámci systému železníc EÚ, a to v súlade so smernicou 2004/49/ES o bezpečnosti železníc. Týka sa to najmä postupov na povoľovanie uvádzania železničných vozidiel do prevádzky.

Podmienky sa týkajú projektovania, výstavby, uvádzania do prevádzky, modernizácie, obnovenia, prevádzkovania a údržby tohto systému. Vzťahujú sa aj na odbornú kvalifikáciu a zdravotné a bezpečnostné podmienky personálu, ktorý sa podieľa na jeho prevádzke a údržbe.

HLAVNÉ BODY

EÚ presadzuje svoj cieľ interoperabilného systému železníc, či už vysokorýchlostného alebo konvenčného, a to prijatím a následným vykonávaním jednotných technických noriem, ktoré platia pre všetky krajiny EÚ. V smernici sa ustanovujú:

  • základné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti (napr. bezpečnosti komponentov, ako sú brzdové zariadenia), spoľahlivosti (napr. monitorovanie a údržba kľúčových komponentov), ľudského zdravia, ochrany životného prostredia, technickej zlučiteľnosti a prevádzky systému (príloha III);
  • technické špecifikácie interoperability (TSI) prijaté Európskou železničnou agentúrou pre každý subsystém*** alebo časť subsystému, ako sa vyžaduje v tejto smernici;
  • zodpovedajúce európske špecifikácie.

Európska komisia je oprávnená prijať ďalšie právne predpisy o osobitných aspektoch technických špecifikácií, pokiaľ ide o interoperabilitu železníc. K aspektom, ktoré sú upravené týmto právnym predpisom, patria aj technické špecifikácie nákladných vozňov a rušňov, prístupnosť systému železníc pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj obmedzená mobilita a bezpečnosť v tuneloch.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 19. júla 2008.

KONTEXT

Touto smernicou sa ruší smernica 96/48/ES o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a smernica 2001/16/ES o interoperabilite systému transeurópskych konvenčných železníc.

HLAVNÉ POJMY

* Sieť - trate, stanice, terminály a pevné zariadenia potrebné na zabezpečenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky systému železníc.

** Interoperabilita - schopnosť systému železníc umožniť bezpečný a nerušený pohyb vlakov, ktoré dosahujú požadovanú úroveň výkonnosti pre tieto trate.

*** Subsystémy - rozčlenenie systému železníc (príloha II). Tieto subsystémy, pre ktoré sa musia vymedziť základné požiadavky, môžu byť štrukturálne (napr. infraštruktúra alebo návestenie) alebo funkčné (napr. riadenie dopravy alebo údržba).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach venovaných interoperabilite na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/57/ES

19. júla 2008

19. júla 2010

Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1 - 45

Následné zmeny a opravy smernice 2008/57/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 10.06.2015

Top