Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevádzka leteckých dopravných služieb: pravidlá EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevádzka leteckých dopravných služieb: pravidlá EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1008/2008 – spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb v EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb v EÚ vrátane udeľovania licencií leteckých dopravcov v EÚ a cenovej transparentnosti.

HLAVNÉ BODY

Prevádzkové licencie a prenájom lietadiel

 • Kritériá pre udeľovanie a platnosť prevádzkových licencií leteckých spoločností v EÚ sú harmonizované.
 • K podmienkam udeľovania a platnosti prevádzkovej licencie v EÚ patrí:
  • držba platného osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC), v ktorom sú uvedené činnosti zahrnuté do prevádzkovej licencie;
  • vlastníctvo a kontrola zo strany krajín EÚ a štátnych príslušníkov krajín EÚ a
  • splnenie niekoľkých finančných podmienok.
 • Výsledkom nedodržania podmienok prevádzkovej licencie môže byť nakoniec pozastavenie alebo odobratie licencie.
 • Prenájom lietadla registrovaného v EÚ je povolený. Prenájom lietadla z krajiny mimo EÚ je však možný len v mimoriadnych prípadoch, napríklad na uspokojenie sezónnych kapacitných potrieb. Predmetný letecký dopravca EÚ v tomto prípade musí príslušnému úradu preukázať, že lietadlo spĺňa všetky bezpečnostné normy.

Cenová transparentnosť

 • Letecké spoločnosti môžu voľne stanovovať cenu svojich leteckých služieb vnútri EÚ.
 • Konečná cena – spolu s termínmi a podmienkami dopravy – leteckej služby musí byť zverejnená vrátane všetkých daní, letiskových poplatkov, platieb a prirážok, ktoré sú nevyhnutné a predpokladajú sa v čase rezervácie. Leteckí dopravcovia musia okrem toho poskytnúť podrobné členenie všetkých týchto nevyhnutných a predvídateľných prvkov cien, ktoré tvoria konečnú cenu.
 • Možné príplatky sa musia oznámiť jasným, transparentným a jednoznačným spôsobom vždy na začiatku rezervácie a ich akceptovanie musí byť na základe slobodnej voľby („opt-in“).
 • Cenová diskriminácia založená na štátnej príslušnosti alebo mieste pobytu zákazníka, ako aj sídla zástupcu leteckého dopravcu alebo iného predajcu leteniek, je zakázaná.
 • Krajiny EÚ musia zaistiť súlad s pravidlami tvorby cien; sankcie za porušenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Záväzky služby vo verejnom záujme

 • Krajina EÚ môže uložiť záväzok služby vo verejnom záujme pre pravidelnú leteckú trasu medzi letiskom EÚ a letiskom obsluhujúcim okrajovú alebo rozvojovú oblasť na jej území, alebo na málo využívanú trasu k akémukoľvek letisku na jej území, ak sa zaistenie minimálnych služieb na tejto trase považuje za životne dôležité pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónu, ktorý letisko obsluhuje.
 • Krajina EÚ musí posúdiť potrebu a primeranosť plánovaného záväzku služby vo verejnom záujme.
 • V prípade, ak o prevádzkovanie trasy, na ktorú boli uložené záväzky služby vo verejnom záujme, neprejaví záujem žiadny letecký dopravca, predmetná krajina môže obmedziť prístup k trase na jedného leteckého dopravcu na obdobie maximálne štyroch rokov a vyrovnať jeho prevádzkové straty vyplývajúce zo záväzku služby vo verejnom záujme. Výber prevádzkovateľa sa musí vykonať formou súťaže na úrovni EÚ.

Rozloženie leteckej prevádzky medzi letiskami

Krajiny EÚ môžu regulovať rozloženie leteckej prevádzky medzi letiskami, najmä za predpokladu, že:

 • obsluhujú to isté mesto alebo mestskú aglomeráciu;
 • disponujú optimálnou dopravnou infraštruktúrou a sú prepojené medzi sebou navzájom a s mestami alebo mestskými aglomeráciami, ktoré obsluhujú, častými, spoľahlivými a efektívnymi službami verejnej dopravy;
 • v rozhodnutí o regulácii rozloženia leteckej prevádzky sa zohľadňujú zásady proporcionality a transparentnosti a je založené na objektívnych kritériách.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 1. novembra 2008.

KONTEXT

„Letectvo – Vnútorný trh“ na webovej lokalite Európskej komisie

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3 – 20)

Posledná aktualizácia 22.02.2016

Top