Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa stanovujú spoločné pravidlá bezpečnej a zaistenej prepravy nebezpečného tovaru v rámci krajín EÚ a medzi nimi cestnou, železničnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou. Smernica sa týka aj takých aspektov, ako sú nakladanie a vykladanie, prechod z jedného druhu dopravy na iný či zastávky v procese dopravy. Rozširuje sa ňou uplatňovanie medzinárodných pravidiel na vnútroštátnu prepravu nebezpečného tovaru.

HLAVNÉ BODY

Výnimky

Smernica sa nevzťahuje na prepravu nebezpečného tovaru:

vozidlami, vozňami alebo plavidlami, ktoré patria ozbrojeným silám alebo spadajú pod ich zodpovednosť;

námornými plavidlami na morských vodných cestách, ktoré sú súčasťou vnútrozemských vodných ciest;

trajektami, ktoré len prechádzajú cez vnútrozemskú vodnú cestu alebo prístav;

vykonávanú v plnom rozsahu v rámci hraníc uzavretej oblasti.

Vnútroštátne pravidlá

Krajiny EÚ majú právo regulovať alebo vylúčiť prepravu nebezpečného tovaru na svojom území z iných ako bezpečnostných dôvodov počas prepravy (napr. z dôvodu ochrany životného prostredia alebo národnej bezpečnosti). Zároveň môžu stanoviť osobitné bezpečnostné požiadavky na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru na svojom území, pokiaľ ide o:

prepravu nebezpečného tovaru vykonávanú vozidlami, vozňami alebo plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy, na ktorú sa nevzťahuje táto smernica;

používanie predpísaných trás vrátane predpísaných druhov dopravy, a to v odôvodnených prípadoch;

osobitné pravidlá týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru vo vlakoch osobnej prepravy.

Medzinárodné dohody

Medzinárodná preprava nebezpečného tovaru je upravená Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)*, Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)* a Poriadkom pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID)*. Tieto medzinárodné pravidlá sa musia rozšíriť na vnútroštátnu prepravu, aby sa v rámci EÚ harmonizovali podmienky, za ktorých sa prepravuje nebezpečný tovar, a aby sa zabezpečilo riadne fungovanie spoločného dopravného trhu EÚ. Odkazy na znenia týchto dohôd sa uvádzajú v prílohách k smernici.

V dohodách ADR, RID a ADN je poskytnutý zoznam nebezpečného tovaru, v ktorom sa uvádza, či preprava tovaru je alebo nie je zakázaná. V prípade povolenia sa definujú podmienky jeho prepravy. Krajiny EÚ môžu za určitých podmienok požiadať o dočasné odchýlky.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 20. októbra 2008.

HLAVNÉ POJMY

*ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí uzavretá v Ženeve 30. septembra 1957.

*ADN - Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách uzavretá v Ženeve 26. mája 2000.

*RID - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru uverejnený ako dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), uzavretý vo Vilniuse 3. júna 1999.

KONTEXT

Webová stránka Bezpečnosť na cestách

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/68/ES

20. októbra 2008

30. júna 2009

Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13 - 59

Následné zmeny a opravy smernice 2008/68/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 07.10.2015

Top