Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viacročný akčný program v oblasti zdravia (2014 – 2020) (návrh)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Viacročný akčný program v oblasti zdravia (2014 – 2020) (návrh)

Komisia predstavuje svoj tretí viacročný program v oblasti zdravia na obdobie rokov 2014 – 2020. Tento program reaguje na potrebu podporiť členské štáty v ich snahe zlepšiť zdravie občanov a zabezpečiť trvalosť systému zdravotnej starostlivosti, ktorá je zakotvená v stratégii Európa 2020.

NÁVRH

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 9. novembra 2011 o ustanovení programu Zdravie pre rast, tretieho viacročného akčného programu EÚ v oblasti zdravia na obdobie rokov 2014 – 2020 [KOM(2011) 709 v konečnom znení – zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku].

SÚHRN

Program s názvom Zdravie pre rast (2014 – 2020) je tretím viacročným programom Európskej únie (EÚ). Poskytuje pomoc/podporu členským štátom s cieľom:

 • zaviesť reformy potrebné na zabezpečenie inovačných a udržateľných systémov zdravotnej starostlivosti;
 • zlepšiť prístup občanov ku kvalitnejšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti;
 • podporovať zdravie občanov a predchádzať ochoreniam;
 • ochrániť európskych občanov pred cezhraničnými ohrozeniami.

Cieľ 1: prispieť k inovačným a udržateľným zdravotným systémom

Európska komisia musí poskytnúť pomoc členským štátom pri riešení nedostatku ľudských a finančných zdrojov. Musí ich takisto povzbudzovať na to, aby do zdravotnej starostlivosti zaviedli inovácie, ako napr. elektronické zdravotníctvo, a aby sa podelili o svoje skúsenosti z tejto oblasti. Program okrem iného podporuje Európske partnerstvo pre inovácie v oblasti aktívneho a zdravého starnutia.

Cieľ 2: zlepšenie prístupu k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti o občanov

Komisia navrhuje zaviesť akreditáciu a podporiť európske referenčné siete, čo by umožnilo podporiť činnosti v oblasti zriedkavých chorôb. Bolo by vhodné vypracovať európske usmernenia v oblasti bezpečnosti pacientov a používania antimikrobiálnych látok.

Cieľ 3: podpora dobrého zdravia a prevencia chorôb

Členské štáty si môžu vymeniť osvedčené postupy v oblasti prevencie fajčenia, nadmerného užívania alkoholu a obezity. Osobitné opatrenia musia tiež umožniť podporiť prevenciu chronických ochorení vrátane rakoviny.

Cieľ 4: ochrana občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia

Komisia je toho názoru, že je potrebné posilniť úroveň pripravenosti a schopnosti koordinovane reagovať na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia.

Finančné ustanovenia

Rozpočtové prostriedky na vykonávanie programu na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 sú vo výške 446 miliónov EUR. Na tomto programe sa môžu zúčastniť tieto krajiny:

 • všetky členské štáty EÚ;
 • krajiny, ktoré požiadali o členstvo v Európskej únii, kandidátske krajiny alebo potenciálne kandidátske krajiny využívajúce prístupovú stratégiu;
 • krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) (EN) v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o Európskom hospodárskom priestore (EHP);
 • susedné krajiny a krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska politika susedstva (EPS) (DE) (EN) (FR) v súlade s podmienkami stanovenými v príslušných bilaterálnych alebo multilaterálnych dohodách.

EÚ sa môže podieľať na financovaní buď vo forme dotácií, alebo verejného obstarávania s cieľom financovať činnosti s pridanou hodnotou EÚ alebo môže poskytnúť dotácie na činnosti mimovládnych organizácií. Tieto dotácie budú pokrývať 60 % oprávnených nákladov a budú udelené širokému spektru zákonom ustanovených organizácií, ako napr.:

 • verejným orgánom;
 • výskumným inštitúciám;
 • zdravotným inštitúciám;
 • vysokým školám;
 • vysokoškolským zariadeniam;
 • podnikom.

Vo výnimočných prípadoch môžu tieto dotácie dosiahnuť 80 % oprávnených nákladov.

Finančné prostriedky môžu kryť aj náklady súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré priamo vyžaduje uplatňovanie programu.

Vykonávanie programu

Vykonávanie programu kontroluje Komisia na základe rozsiahlej spolupráce s členskými štátmi. Navyše Komisii pomáha výbor v súlade s nariadením o vykonávacích právomociach Komisie.

Členské štáty sú v rámci svojho územia povinné určiť národné kontaktné miesta na podporu povedomia o programe a jeho výsledkoch.

Týmto nariadením sa ruší rozhodnutie o druhom akčnom programe Spoločenstva v oblasti zdravia k 1. januáru 2014.

Referencie

Návrh

Úradný vestník

Postup

KOM(2011) 709 v konečnom znení

2011/0339/COD

See also

 • Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov – Viacročný akčný program v oblasti zdravia (2014 – 2020) (EN)

Posledná aktualizácia: 11.01.2012

Top