Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alzheimerova choroba a iné demencie – iniciatívy EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alzheimerova choroba a iné demencie – iniciatívy EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Európskej komisie [KOM (2009) 380 v konečnom znení] o európskej iniciatíve o Alzheimerovej chorobe a iných demenciách

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Stanovujú sa v ňom základné body iniciatívy EÚ v oblasti demencie*.

HLAVNÉ BODY

Európska komisia v tomto oznámení poukazuje na štyri oblasti, v ktorých je potrebné prijať opatrenia na riešenie problémov súvisiacich s Azheimerovou chorobou a inými formami demencie:

 • 1.

  Zníženie rizika demencie a včasná diagnóza: predchádzaním chorobe alebo včasnou diagnózou možno oddialiť vznik choroby. Rizikové faktory rôznych foriem demencie však nie sú totožné. Napríklad je jednoduchšie predchádzať vaskulárnej demencii ako Alzheimerovej chorobe, pretože rizikové faktory vaskulárnej demencie sú už dobre známe, t. j. vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu a fajčenie. Komisia odporúča krajinám EÚ, aby zaviedli opatrenia s cieľom:

  • propagovať kardiovaskulárne zdravie a telesnú aktivitu;
  • vydávať odporúčania na informovanie verejnosti;
  • zahrnúť starších ľudí do pružných dôchodkových systémov, aby mohli zostať aktívni.
 • 2.

  Pochopenie demencie – zlepšenie vedomostí a koordinácie výskumu: spoľahlivé údaje o incidencii a prevalencii týkajúce sa demencií majú zásadný význam pre krajiny EÚ pri plánovaní verejných služieb, ktoré sa najlepšie vysporiadajú s demenciou, ako aj pri hľadaní nových kritérií včasnej diagnózy. Komisia súbežne so svojím oznámením začala pilotnú iniciatívu na vytvorenie výskumnej stratégie v oblasti neurodegeneratívnych chorôb. Umožní zoskupenie a koordináciu úsilia výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú základnému a klinickému výskumu v tejto oblasti. Na tomto základe vznikla spoločná akcia Alcove (Spoločné ohodnotenie Alzheimerovej choroby v Európe), v ktorej sa riešili všetky štyri spomenuté problematiky v rokoch 2011 až 2013. Zapojilo sa do nej 30 partnerov z celej Európy.

 • 3.

  Výmena osvedčených postupov: možno ju vykonávať prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie (OMK) v oblasti sociálneho zabezpečenia, sociálneho začlenenia a dlhodobej starostlivosti. Pomocou OMK možno vymedziť štruktúry kvality a normy lekárskych služieb a služieb starostlivosti o ľudí postihnutých touto chorobou.

 • 4.

  Rešpektovanie práv pacientov, ich autonómie a dôstojnosti: pre osoby trpiace demenciou je po strate schopností ťažké zachovať si miesto a aktívnu účasť v spoločnosti. Ich opatrovatelia sa tiež môžu stretávať so sociálnym vylúčením v dôsledku vplyvov demencie na svojich blízkych. Komisia navrhla vytvoriť európsku sieť pre práva a dôstojnosť osôb trpiacich demenciou. V roku 2009 organizácia zastupujúca pacientov Alzheimer Europe vytvorila Európsku sieť zameranú na etiku v oblasti demencie.

V roku 2014 Komisia vydala správu o vykonávaní oznámenia. Obsahuje prehľad činností, ktoré sa uskutočnili od roku 2009 a poukazuje na výsledky projektu Alcove. Za povšimnutie stojí aj európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie a skutočnosť, že na podnet iniciatívy EÚ viac ako polovica krajín EÚ prijala národné plány alebo stratégie v oblasti demencie alebo na nich začala pracovať.

V decembri 2015 Rada prijala závery, v ktorých zdôraznila potrebu zlepšiť politiku a postupy starostlivosti v oblasti demencie.

KONTEXT

Jedným z dôsledkov starnúcej európskej populácie je nárast neurodegeneratívnych chorôb, ako je Alzheimerova choroba a iné formy demencie. Tieto choroby predstavujú pre spoločnosť vysoké náklady, ktoré možno znížiť pomocou koordinovaných opatrení na úrovni celej EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o demencii na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÝ POJEM

*Demencia – neurodegeneratívna choroba, ktorá ovplyvňuje mentálne schopnosti, ako sú pamäť, myslenie a úsudok, a dokonca môže spôsobiť úpadok osobnosti. Najčastejšie formy:

 • Alzheimerova choroba (50 –70 % prípadov);
 • demencia spôsobená opakovanou mozgovou príhodou (30 % prípadov);
 • frontotemporálna demencia;
 • Pickova choroba;
 • Binswangerova choroba;
 • demencia s Lewyho telieskami.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o európskej iniciatíve o Alzheimerovej chorobe a iných demenciách [KOM(2009) 380 v konečnom znení z 22. júla 2009]

SÚVISIACE AKTY

Pracovný dokument útvarov Komisie – Správa o vykonávaní týkajúca sa oznámenia Komisie o európskej iniciatíve o Alzheimerovej chorobe a iných demenciách [SWD(2014) 321 final zo 16. októbra 2014]

Závery Rady o podpore ľudí s demenciou: zlepšenie politík a postupov starostlivosti (Ú. v. EÚ C 418, 16.12.2015, s. 9 – 12)

Posledná aktualizácia 24.05.2016

Top