Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť pacienta a prevencia nemocničných infekcií

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť pacienta a prevencia nemocničných infekcií

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie – bezpečnosť pacienta vrátane prevencie a kontroly nemocničných infekcií

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ODPORÚČANIA?

 • Bezpečnosť pacienta počas liečby je veľkou výzvou pre verejné zdravotníctvo a generuje značné náklady. Každoročne 8 až 12 % hospitalizovaných pacientov trpí komplikáciami spojenými so starostlivosťou poskytovanou v nemocniciach v Európskej únii (EÚ).
 • V tomto odporúčaní sa požaduje zavedenie rámca na zlepšenie bezpečnosti pacienta* a prevenciu negatívnych príhod*, najmä nemocničných infekcií*, ktorými sa možno nakaziť v zdravotníckych zariadeniach.

HLAVNÉ BODY

Bezpečnosť pacienta

Tvorba a rozvoj vnútroštátnych politík a programov v oblasti bezpečnosti pacienta

 • Krajiny EÚ by mali určiť príslušný orgán zodpovedný za bezpečnosť pacienta na ich území. Toto opatrenie by prispelo okrem iného k zdôrazneniu bezpečnosti pacienta ako prioritnej otázky zdravotníckych politík a programov na vnútroštátnej aj regionálnej a miestnej úrovni.
 • S cieľom zlepšiť bezpečnosť pacienta je potrebné vyvinúť účinnejšie systémy, postupy a nástroje v oblasti bezpečnosti zdravotnej starostlivosti. Bezpečnostné normy a postupy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti by sa mali pravidelne preskúmavať.
 • Organizácie zdravotníckych odborníkov je potrebné podporovať, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu vo vzťahu k bezpečnosti pacienta.
 • Je potrebné zaviesť prístup na podporu bezpečných postupov v záujme prevencie najčastejšie sa vyskytujúcich negatívnych príhod, ako sú napr. príhody vyvolané liekmi, nemocničné infekcie a komplikácie súvisiace s chirurgickými zákrokmi.

Pacienti sú súčasťou procesu

Pacienti by mali byť zapojení do vymedzenia politík v oblasti bezpečnosti pacienta prostredníctvom združení, ktoré ich zastupujú. Okrem toho by mali dostávať informácie o uplatňovaných normách v oblasti bezpečnosti pacienta, ako aj o postupoch podávania sťažností a dostupných opravných a nápravných prostriedkoch. Pacienti by zároveň mali mať možnosť získať základné vedomosti o bezpečnosti pacienta.

Zlepšenie informácií a zavedenie systémov podávania správ

 • Zavedenie alebo skvalitnenie existujúcich systémov podávania správ by malo umožniť poskytovanie informácií o rozsahu, druhoch a príčinách nehôd súvisiacich so starostlivosťou o pacientov. Takéto systémy by mali byť navrhnuté tak, aby motivovali zdravotníkov nahlásiť akúkoľvek negatívnu udalosť. Pacientom a ich rodinám by zároveň umožnili výmenu skúseností.
 • Tieto systémy by taktiež umožnili doplnenie ďalších systémov riadenia rizík v oblasti zdravotníckej bezpečnosti, napríklad systémov týkajúcich sa farmakovigilancie.

Vzdelávania a odborná príprava zdravotníckych pracovníkov

 • Zdravotnícki pracovníci majú dôležitú úlohu pri zvyšovaní bezpečnosti pacienta. Je preto nevyhnutné, aby absolvovali multidisciplinárnu odbornú prípravu a vzdelávanie v tejto oblasti. Vysokoškolské a postgraduálne vzdelávanie a priebežná odborná príprava a rozvoj zdravotníckych odborníkov by preto mali zahŕňať problematiku bezpečnosti pacienta.
 • Všetci zdravotnícki pracovníci musia byť riadne informovaní o existujúcich rizikách a bezpečnostných opatreniach.

Výmena poznatkov, skúseností a osvedčených postupov na úrovni EÚ

 • Bolo by vhodné vytvoriť systém klasifikácie a posudzovania bezpečnosti pacienta na úrovni EÚ. Tento prístup si vyžaduje prípravu spoločných definícií a terminológie, ako aj porovnateľných ukazovateľov, ktoré by umožnili krajinám EÚ vzájomne využívať informácie a skúsenosti nadobudnuté na vnútroštátnej úrovni.
 • Táto výmena poznatkov a osvedčených postupov by zároveň umožnila skvalitnenie politík v oblasti bezpečnosti pacienta, aby sa lepšie zameriavali na výskum v tejto oblasti.

Prevencia nemocničných infekcií

Je potrebné vypracovať stratégiu prevencie a kontroly nemocničných infekcií s cieľom:

 • zaviesť preventívne a kontrolné opatrenia na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni;
 • zlepšiť prevenciu a kontrolu infekcií v zdravotníckych zariadeniach;
 • vybudovať systémy aktívneho dohľadu;
 • podporovať vzdelávanie a odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov;
 • uľahčiť prístup k informáciám pre pacientov.

KONTEXT

 • V Európskej únii postihujú nemocničné infekcie v priemere jedného pacienta z 20, čiže 4,1 milióna pacientov ročne, a sú príčinou 37 000 úmrtí. Mnohým z týchto úmrtí by sa dalo zabrániť. Toto odporúčanie vychádza z práce Svetovej zdravotníckej organizácie zameranej na na navrhnutie rámca v oblasti bezpečnosti pacienta.
 • Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Bezpečnosť pacienta: Neprítomnosť nepotrebného poškodenia alebo možného poškodenia pacienta v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou

Negatívna udalosť: Incident, ktorý vedie k poškodeniu pacienta

Nemocničné infekcie: Choroby alebo patológie spojené s prítomnosťou pôvodcu infekcie alebo jeho produktov v súvislosti s vystavením pacienta tomuto pôvodcovi v zdravotníckych zariadeniach alebo pri postupoch zdravotnej starostlivosti alebo ošetrení.

HLAVNÝ DOKUMENT

Odporúčanie Rady z 9. júna 2009 o bezpečnosti pacienta vrátane prevencie a kontroly nemocničných infekcií (2009/C 151/01) (Ú. v. EÚ C 151, 3.7.2009, s. 1 – 6)

Posledná aktualizácia 30.11.2016

Top