Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pracovná sila v zdravotníctve EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pracovná sila v zdravotníctve EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Zelená kniha Komisie [KOM(2008) 725 v konečnom znení] o pracovnej sile v zdravotníctve EÚ

Akčný plán [SWD(2012) 93 final] pre pracovnú silu v zdravotníctve EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO AKČNÉHO PLÁNU?

 • Jeho cieľom je pomôcť krajinám EÚ pri riešení hlavných výziev v sektore zdravotníctva a vymedzujú sa v ňom kroky na zlepšenie európskej spolupráce a výmena osvedčených postupov.
 • V akčnom pláne sa zohľadňujú priority, ktoré stanovili ministri zdravotníctva EÚ v decembri 2010 a vychádza sa v ňom zo spätnej väzby získanej z verejnej konzultácie Komisie o zelenej knihe o pracovnej sile v európskom zdravotníctve v roku 2008.

HLAVNÉ BODY

Zelená kniha

V zelenej knihe sa skúmali výzvy, ktorým čelí EÚ, pokiaľ ide o jej pracovnú silu v zdravotníctve. Navrhlo sa v nej niekoľko ďalších postupov vrátane:

 • posilnenia kapacity na monitorovanie, podporu zdravia a prevenciu chorôb;
 • výmeny osvedčených postupov o mobilite pracovnej sily v zdravotníctve;
 • prehodnotenia zásad týkajúcich sa náboru pracovníkov z nečlenských krajín EÚ;
 • zberu porovnateľných informácií o pracovnej sile v zdravotníctve;
 • zaručenia odbornej prípravy pre týchto pracovníkov v oblasti využívania novej technológie, okrem iných zručností;
 • ďalšej podpory pre podnikateľov, aby vstúpili do sektora zdravotníctva.

Akčný plán

V akčnom pláne sa stanovilo päť kľúčových vzájomne súvisiacich výziev pre pracovnú silu v zdravotníctve EÚ, ktoré spôsobuje starnúce obyvateľstvo:

 • zvýšenie dopytu po pracovnej sile;
 • potreba nových druhov liečby a nových spôsobov poskytovania starostlivosti;
 • znižovanie počtu zdravotníckych pracovníkov;
 • problémy v oblasti náboru a udržania zdravotníckych pracovníkov;
 • prehlbovanie nedostatočnej pracovnej sily v zdravotníctve.

Európska komisia na riešenie týchto výziev navrhla činnosti v týchto oblastiach:

 • Zlepšenie plánovania a prognózovania pracovnej sily v zdravotníctve
  • 3-ročná spoločná akcia EÚ v oblasti prognózovania potrieb pracovnej sily v zdravotníctve pre účinné plánovanie v EÚ, ktorá sa mala začať do konca roku 2012;
  • štúdia vykonaná v oblasti štruktúry a školiacich kapacít v EÚ.
 • Predpokladanie budúcich potrieb v oblasti zručností a zlepšovanie kontinuálneho profesijného rozvoja a celoživotného vzdelávania
  • zavedenie aliancie pre sektorové zručnosti pre zdravotnú starostlivosť s cieľom vypracovať nové sektorové kurzy odbornej prípravy a nové typy odborného vyučovania a odbornej prípravy;
  • väčšia podpora pre programy financovania EÚ (napr. Erasmus +), ktorými sa poskytuje podpora na cezhraničné vzdelávanie a odbornú prípravu, aj pre študentov medicíny a zdravotníckych pracovníkov.
 • Nábor a udržanie zdravotníckych pracovníkov
  • pri plánovaní pracovnej sily by sa malo zvážiť, ako pracovné prostredie ovplyvňuje nábor, udržanie, mobilitu a výkon pracovníkov, ako aj zdravotné výstupy a kvalitu starostlivosti pre pacientov;
  • Krajiny EÚ by mali prispôsobiť postupy v oblasti pracoviska a trhu práce s cieľom zlepšiť príležitosti pre starších pracovníkov.
 • Etický nábor zdravotníckych pracovníkov

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Zelená kniha o pracovnej sile v európskom zdravotníctve [KOM(2008) 725 v konečnom znení z 10. decembra 2008]

Pracovný dokument útvarov Komisie o akčnom pláne pre pracovnú silu v zdravotníctve EÚ – Sprievodný dokument k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest [SWD(2012) 93 final z 18. apríla 2012]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest [COM(2012) 173 final z 18. apríla 2012]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice 2009/50/ES o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania („modrá karta EÚ“) [COM(2014) 287 final z 22. mája 2014]

Posledná aktualizácia 09.01.2017

Top