Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zdravotná starostlivosť v iných krajinách EÚ – práva pacientov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zdravotná starostlivosť v iných krajinách EÚ – práva pacientov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa stanovujú podmienky, za ktorých môže pacient cestovať do inej krajiny EÚ, aby získal bezpečnú a vysokokvalitnú lekársku starostlivosť a aby mu boli preplatené náklady v rámci vlastného systému zdravotného poistenia.
 • Zároveň sa v nej vyzýva k spolupráci medzi národnými systémami zdravotnej starostlivosti.

HLAVNÉ BODY

 • Krajina EÚ poskytujúca ošetrenie musí zabezpečiť:
  • všetky informácie potrebné na to, aby sa pacienti mohli informovane rozhodnúť;
  • existenciu transparentných postupov na podávanie sťažností;
  • zavedenie poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania alebo podobných záruk;
  • rešpektovanie ochrany súkromných údajov;
  • prístup pacientov k písomným alebo elektronickým záznamom o ošetrení, ktoré im je poskytnuté;
  • aby boli poplatky za zdravotnú starostlivosť rovnaké ako v prípade domácich pacientov.
 • Krajina EÚ, v ktorej je pacient poistený, musí zabezpečiť:
  • preplatenie nákladov poskytnutej zdravotnej starostlivosti;
  • dostupnosť informácií o právach a nárokoch pacientov;
  • prístup pacientov ku každej následnej lekárskej starostlivosti, ktorá sa môže požadovať;
  • prístup pacientov k ich zdravotným záznamom.
 • Vnútroštátne kontaktné miesta sú určené na poskytovanie informácií a uskutočňovanie konzultácií s organizáciami pacientov a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a poisťovňami.
 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujú informácie pacientom, napríklad o:
  • možnostiach ošetrenia;
  • dostupnosti;
  • kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú;
  • cenách;
  • oprávnenosti alebo stave registrácie.
 • Vlastná krajina pacienta musí preplatiť náklady na ošetrenie podľa cenníka, ktorý uplatňuje na domácom trhu. Zároveň sa môže rozhodnúť, že preplatí cestovné náklady a náklady súvisiace s ubytovaním.
 • Pacient pred odchodom na ošetrenie do zahraničia môže potrebovať predchádzajúce povolenie z vlastnej krajiny. Môže ísť o prípad, ak lekárska starostlivosť bude zahŕňať aspoň jednu noc v nemocnici a/alebo použitie vysoko špecializovaného a nákladného medicínskeho vybavenia, alebo ak predstavuje riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo.
 • Vnútroštátny orgán môže odmietnuť poskytnutie predchádzajúceho povolenia, ak sa domnieva, že pacientovi dokáže poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť v rámci časovej lehoty, ktorá je lekársky opodstatnená.
 • Žiadosti o lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ sa musia vybaviť v primeranej lehote.
 • Lekárske predpisy vydané v jednej krajine EÚ sú platné v inej.
 • Vnútroštátne zdravotnícke orgány musia navzájom spolupracovať pri vykonávaní právnych predpisov a pri budovaní európskych referenčných sietí medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a centrami odborných znalostí.
 • Spolupráca sa vzťahuje na riešenie zriedkavých ochorení, budovanie elektronického zdravotníctva a posudzovanie novej zdravotníckych technológií.
 • Predmetom právneho predpisu nie je dlhodobá starostlivosť, prideľovanie orgánov alebo prístup k orgánom ani vakcinácia.
 • Smernica nemá vplyv na to, ako si krajiny EÚ organizujú a financujú svoje národné systémy zdravotníctva pre svojich vlastných občanov.
 • Európska komisia každé tri roky vypracováva správu o spôsobe, akým systém funguje, a o fungovaní smernice. Prvá správa bola prijatá v septembri 2015.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 24. apríla 2011. Krajiny EÚ mali povinnosť transponovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 25. októbra 2013.

KONTEXT

Dôvodom, prečo bolo potrebné objasnenie pravidiel týkajúcich sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, je skutočnosť, že boli vypracované na základe jednotlivých rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie počas obdobia presahujúceho desať rokov. Smernica bola osobitne predložená z dôvodu objasnenia práv na zdravotnú starostlivosť, ktoré sú odvodené z rozsudkov Súdneho dvora vychádzajúc z článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s cieľom umožniť používanie týchto práv v praxi. Cieľom smernice je objasniť vzťah medzi jej pravidlami týkajúcimi sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a súčasným rámcom uvedeným v nariadení (ES) 883/2004 o koordinácii sociálneho zabezpečenia.

Cezhraničná starostlivosť: legislatívny rámec

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45 – 65)

Následné zmeny smernice 2011/24/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacia smernica Komisie 2012/52/EÚ z 20. decembra 2012, ktorou sa stanovujú opatrenia na uľahčenie uznávania lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 356, 22.12.2012, s. 68 – 70)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Správa Komisie o fungovaní smernice 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti [COM(2015) 421 final zo 4. septembra 2015]

Delegované rozhodnutie Komisie 2014/286/EÚ z 10. marca 2014, ktorým sa stanovujú kritériá a podmienky, ktoré musia spĺňať európske referenčné siete a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sa chcú zapojiť do európskej referenčnej siete (Ú. v. EÚ L 147, 17.5.2014, s. 71 – 78)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/287/EÚ z 10. marca 2014, ktorým sa stanovujú kritériá vytvárania a hodnotenia európskych referenčných sietí, schvaľovania a hodnotenia ich členov, ako aj kritériá na uľahčenie výmeny informácií a odborných znalostí v súvislosti s vytváraním a hodnotením takýchto sietí (Ú. v. EÚ L 147, 17.5.2014, s. 79 – 87)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/890/EÚ z 22. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre zriadenie, riadenie a fungovanie siete vnútroštátnych orgánov zodpovedných za elektronické zdravotníctvo (Ú. v. EÚ L 344, 28.12.2011, s. 48 – 50)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/329/EÚ z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre zriadenie, riadenie a transparentné fungovanie siete vnútroštátnych orgánov alebo subjektov zodpovedných za posudzovanie zdravotníckych technológií (Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 71 – 72)

Posledná aktualizácia 18.01.2016

Top