Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana detí v digitálnom svete

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ochrana detí v digitálnom svete

V súčasnosti zaznamenávame výrazné zmeny, pokiaľ ide o spôsob, akým spotrebitelia a najmä neplnoletí využívajú médiá. Neplnoletí využívajú médiá v čoraz väčšej miere prostredníctvom mobilných zriadení vrátane internetových videohier, a na internete sa tak vytvára rastúci dopyt po mediálnych službách na požiadanie. Novým javom sú sociálne siete, ktoré získali významné postavenie u jednotlivých používateľov, a takisto aj z hľadiska spoločnosti. V budúcnosti možno očakávať mnoho ďalších zmien. Tieto nové trendy ponúkajú neplnoletým mnohé príležitosti, ale zároveň so sebou prinášajú otázky týkajúce sa ich ochrany. Táto správa sumarizuje, čo všetko sa vykonalo v oblasti ochrany neplnoletých v digitálnom svete a predznamenáva ďalšie kroky potrebné na jej posilnenie.

AKT

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 13. septembra 2011 o uplatňovaní odporúčania Rady z 24. septembra 1998 o ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 2006 o ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na vyjadrenie vo vzťahu ku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu audiovizuálnych a online informačných služieb s názvom Ochrana detí v digitálnom svete [COM(2011) 556 v konečnom znení – nezverejnené v Úradnom vestníku].

SÚHRNY

Táto správa predstavuje opatrenia prijaté v členských štátoch na ochranu detí pri činnostiach na internete. Nadväzuje na odporúčanie z roku 2006 o ochrane neplnoletých v audiovizuálnych a informačných službách a na odporúčanie z roku 1998 o ochrane neplnoletých a ľudskej dôstojnosti.

Nezákonný alebo škodlivý obsah

Správa poskytuje prehľad iniciatív v členských štátoch, ktoré sú zamerané na boj proti diskriminujúcemu, nezákonnému alebo škodlivému obsahu na internete. Ide predovšetkým o záväzky či kódexy správania. Umožňujú napríklad na webových lokalitách zobrazovať označenie o ich dodržiavaní.

Úrovne ochrany zabezpečené v rámci takýchto iniciatív sa však v rôznych členských štátoch líšia. Jestvujúce opatrenia by sa mali neprestajne monitorovať, aby sa zabezpečila ich účinnosť.

Nezákonný alebo škodlivý obsah pochádza vo všeobecnosti z iných členských štátov EÚ alebo z krajín mimo nej. Koordinovaným prístupom na celoeurópskej úrovni a neskôr aj na medzinárodnej úrovni by sa umožnila harmonizácia ochrany voči tomuto typu obsahu.

Telefónne horúce linky

Digitálna agenda pre Európu obsahuje plán na zavedenie telefónnych horúcich liniek na nahlasovanie urážlivého a škodlivého obsahu do roku 2013. Tieto telefónne horúce linky by malo byť možné spolufinancovať z programu Bezpečnejší internet. Účinným nástrojom spolupráce medzi členskými štátmi a krajinami mimo EÚ je medzinárodná asociácia internetových horúcich liniek INHOPE (EN). Takisto sa zaviedli postupy nahlasovania a odstraňovania, ktoré zaväzujú poskytovateľov internetových služieb odstrániť nezákonný obsah, ktorý im verejnosť nahlási prostredníctvom horúcej linky.

Komisia však vyzýva členské štáty, aby pristupovali k dôslednejšiemu monitorovaniu svojich horúcich liniek. Tieto linky nie sú zatiaľ pre používateľov internetu vrátane detí dostatočne známe a prístupné.

Poskytovatelia internetových služieb (PIS)

PIS by sa mali čoraz aktívnejšie podieľať na ochrane neplnoletých. Uplatňovanie kódexov správania by malo byť rozšírenejšie a lepšie vymedzené. Združeniam PIS sa adresuje výzva, aby zahŕňali ochranu neplnoletých do svojich činností a svojim členom tak ukladali povinnosti zodpovedajúce tejto ochrane. Väčšie zapojenie spotrebiteľov a orgánov do zostavovania kódexov správania by pomohlo zabezpečiť, aby samoregulácia skutočne reagovala na rýchlo sa rozvíjajúci digitálny svet.

Komisia podnecuje PIS, aby rozširovali uplatňovanie kódexov správania a zahŕňali ochranu neplnoletých do svojich mandátov.

Stránky sociálnych sietí

Sociálne siete od základu zmenili správanie neplnoletých, pokiaľ ide o spôsob, ako na seba navzájom pôsobia a komunikujú. Tieto siete prinášajú mnohé riziká, ako napríklad nezákonný obsah, obsah nevhodný pre neplnoletých, nevhodné kontakty a nevhodné správanie.

Jedným z možných spôsobov riešenia týchto rizík zmienených v správe je vytvorenie usmernení o správaní, ktoré by boli určené poskytovateľom sociálnych sietí. Komisia podporuje znásobovanie miest na nahlasovanie problémov a zavedenie dobre fungujúcich administratívnych štruktúr, ktoré sa využijú na sociálnych sieťach.

Mediálna gramotnosť a zvyšovanie informovanosti

Členské štáty sa zaviazali posilňovať mediálnu gramotnosť. V tejto oblasti existuje množstvo iniciatív, ako napr. verejno-súkromné partnerstvá alebo projekt Deti EÚ na internete (EN). Hoci sa pozitívne hodnotí začlenenie mediálnej gramotnosti do školského vzdelávania, naliehavou výzvou je aj naďalej zapojenie všetkých detí a rodičov, a takisto aj harmonizácia medzi školami a členskými štátmi.

Obmedzený prístup k obsahu

Obmedzenie prístupu neplnoletých k obsahu si vyžaduje klasifikáciu podľa veku a obsahu. V súčasnosti jestvujú systémy klasifikácie audiovizuálneho obsahu, ktoré niektoré členské štáty považujú za dostatočné či účinné, iné sa však domnievajú, že by sa mali vylepšiť.

Technické systémy, ako sú filtre, systémy overovania veku alebo systémy rodičovskej kontroly, môžu byť užitočné, nemôžu však úplne zaručovať obmedzenie prístupu neplnoletých k obsahu. Používatelia sú čoraz lepšie informovaní o dostupných systémoch filtrov a klasifikácie či o softvéri na overovanie veku. Členské štáty sa však nezhodujú v názore na užitočnosť, náležitosť (s ohľadom na právo na informácie a riziko cenzúry), technickú uskutočniteľnosť a spoľahlivosť technických systémov. Zdôrazňujú takisto potrebu transparentnosti pri zaraďovaní určitého obsahu na čiernu listinu a možnosti jej vymazania.

Väčšina členských štátov uvažuje o možnostiach na zlepšenie určovania veku, ako aj systémov klasifikácie, zatiaľ však nejestvuje jednoznačná zhoda o celoeurópskej klasifikácii systému pre mediálny obsah. Správa vyzýva na zváženie inovačných systémov klasifikácie obsahu v sektore informačných a komunikačných technológií (IKT).

Audiovizuálne mediálne služby

Komisia konštatuje určité omeškanie televíznych služieb na požiadanie, pokiaľ ide o spoluregulačné a samoregulačné systémy určené na ochranu neplnoletých proti škodlivému obsahu, a pokiaľ ide o technické prostriedky, ktoré poskytujú deťom selektívny prístup k obsahu na internete. Pre tento typ audiovizuálnych mediálnych služieb by bolo vhodné vytvoriť a presadiť klasifikáciu podľa veku a časové obmedzenia vysielania.

Videohry

S výnimkou Nemecka všetky členské štáty využívajú systém PEGI (Celoeurópske informácie o hrách), ktorý sa zaoberá ochranou neplnoletých v rámci videohier. Podľa správy by bolo príhodné, aby sa v rámci prevencie zväčšil počet opatrení na zvyšovanie mediálnej informovanosti, predovšetkým na školách. Pokrok treba okrem iného dosiahnuť v otázke dodržiavania klasifikácie podľa veku pri predaji videohier a uplatniť systémy typu PEGI v širšom rozsahu aj na internetové hry.

See also

  • Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá – ochrana neplnoletých (DE) (EN) (FR)

Posledná aktualizácia: 06.12.2011

Top