Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program politiky rádiového frekvenčného spektra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program politiky rádiového frekvenčného spektra

Cieľom programu politiky EÚ v oblasti rádiového frekvenčného spektra je zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu v rôznych oblastiach politiky EÚ, ktoré sa týkajú využívania rádiového frekvenčného spektra, a zaručiť, aby EÚ čo najviac využívala tento obmedzený zdroj koordinovaným spôsobom.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra.

SÚHRN

V päťročnom programe politiky rádiového frekvenčného spektra sa vymedzujú strategické plány a harmonizácia využívania frekvenčného spektra v súvislosti s oblasťami vnútorného trhu EÚ, ktoré využívajú frekvenčné spektrum, ako je politika v oblasti elektronickej komunikácie, výskumu a vesmíru, dopravy, energetiky a audiovizuálna politika, keďže prístup k frekvenčnému spektru má zásadný význam pre široký záber činností, od bezdrôtových komunikácií a vysielania, cez zariadenia s krátkym dosahom, až po dopravu, verejnú bezpečnosť a vesmírne aplikácie.

Program rádiového frekvenčného spektra má tieto ciele:

 • sprístupniť dostatočné frekvenčné spektrum, aby sa uspokojili rastúce potreby, a to predovšetkým 1200 MHz pre bezdrôtové komunikácie;
 • čo najviac posilniť pružnosť vo využívaní spektra;
 • zvýšiť efektívne využívanie spektra;
 • podporovať hospodársku súťaž medzi elektronickými komunikačnými službami;
 • harmonizovať vnútorný trh a rozvíjať nadnárodné služby;
 • zabrániť interferencii a rušeniu;
 • ochraňovať ľudské zdravie.

Od členských štátov sa vyžaduje:

 • prijať do 1. januára 2013 opatrenia týkajúce sa prideľovania spektra a udeľovania povolení, ktoré budú vhodné pre rozvoj širokopásmových služieb;
 • presadzovať kolektívne využívanie spektra, ako aj spoločné využívanie spektra;
 • spolupracovať na vypracovaní harmonizovaných noriem na rádiové zariadenia a koncové zariadenia;
 • prijať výberové podmienky a postupy na podporu investícií a efektívneho využívania spektra.

Európska komisia vyvíja osvedčené postupy týkajúce sa podmienok udeľovania povolení a postupov v oblasti pásiem frekvenčného spektra s cieľom predísť nadmernej roztrieštenosti vnútorného trhu.

S cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž môžu členské štáty prijať opatrenia, ako napr.:

 • obmedziť rozsah frekvenčného spektra, na ktoré sú ktorémukoľvek hospodárskemu subjektu udelené práva na využívanie;
 • rezervovať určitú časť spektra novým subjektom;
 • obmedziť udeľovanie nových práv na využívanie určitých pásiem, aby nedošlo k prílišnému sústredeniu práv a k narušeniu hospodárskej súťaže;
 • zakázať prevody práv na využívanie frekvenčného spektra;
 • upraviť existujúce práva určitých subjektov v prípadoch nadmerného sústredenia práv v súlade s článkom 14 smernice 2002/20/ES.

Členské štáty musia vyčleniť dostatočnú časť spektra pre všetkých občanov EÚ a zabezpečiť im prístup k širokopásmovému pripojeniu do roku 2020.

Do 1. januára 2013 mali členské štáty povoliť využívanie harmonizovaných pásiem s cieľom poskytnúť spotrebiteľom jednoduchý prístup k bezdrôtovým širokopásmovým službám vrátane pásma 800 MHz (digitálna dividenda). Mali by tiež umožniť obchodovanie s právami na využívanie frekvenčného spektra v rámci týchto harmonizovaných pásiem.

Komisia spolu s členskými štátmi vypracúva analýzu existujúceho využívania spektra a budúcich potrieb spektra v rozsahu 400 MHz až 6 GHz.

EÚ sa zúčastňuje na medzinárodných rokovaniach týkajúcich sa záležitostí frekvenčného spektra v súlade s pravidlami zmluvy, na ktorých háji svoje záujmy. Členské štáty musia pri medzinárodných rokovaniach zabezpečiť dostupnosť spektra potrebného na rozvoj politík EÚ. EÚ môže pomáhať členským štátom riešiť otázky koordinácie spektra s krajinami mimo EÚ.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutie č. 243/2012/EÚ

10.4.2012

1.7.2015, ak nie je uvedené inak

Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012

Posledná aktualizácia: 14.02.2014

Top