Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odporúčania na tému IKT, ktorých cieľom je pomáhať EÚ pri premene na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odporúčania na tému IKT, ktorých cieľom je pomáhať EÚ pri premene na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo

Európska komisia vytvorila niekoľko odporúčaní pre odvetvie informačných a komunikačných technológií (IKT) a členské štáty EÚ, ktoré sa týkajú prechodu EÚ na energeticky účinnejšie a nízkouhlíkovejšie hospodárstvo.

AKT

Odporúčanie Komisie 2013/105/ES z 9. októbra 2009 o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo

SÚHRN

Európska komisia vypracovala dva súbory odporúčaní, jeden pre odvetvie IKT a jeden pre členské štáty EÚ, s cieľom posunúť EÚ bližšie k premene na energeticky účinnejšie a nízkouhlíkovejšie hospodárstvo.

Odporúčania pre odvetvie IKT

Celkovým cieľom odvetvia IKT je preukázať zmerateľné a overiteľné zníženie energetickej náročnosti a uhlíkových emisií vo všetkých procesoch zahrnutých do výroby, dopravy a predaja zariadení a komponentov IKT.

Príkladom odporúčania pre odvetvie IKT je určiť riešenia IKT na zlepšenie environmentálneho správania sa nových a existujúcich budov, ako aj postupov výstavby a obnovy.

Ďalším z odporúčaní pre odvetvie IKT je určiť riešenia IKT v spolupráci s odvetvím dopravy a logistiky na zlepšenie environmentálneho správania sa týchto služieb.

Komisia zároveň vyzvala odvetvie IKT, aby do roku 2020 prijalo spoločné metodiky na meranie energetickej spotreby a uhlíkových emisií.

Odporúčania pre členské štáty EÚ

Komisia okrem iného vyzvala členské štáty EÚ, aby pri zlepšovaní energetickej účinnosti používali riešenia založené na IKT.

Inteligentné meranie

Inteligentné siete a inteligentné meracie systémy môžu zlepšiť účinnosť a kontrolu výroby a distribúciu a spotrebu energie. Členské štáty EÚ mali do konca roka 2010 prijať spoločné špecifikácie v oblasti inteligentného merania s cieľom poskytovať spotrebiteľom lepšie informácie a pomôcť im spravovať spotrebu energie. Spotrebitelia by mohli pomocou inteligentného merania v domácnosti znížiť spotrebu energie až o 10 %. V roku 2012 Komisia zostavila inventár projektov v Európe zameraných na inteligentné siete a inteligentné meranie. Obsahuje 281 projektov v oblasti inteligentných sietí a približne 90 pilotných a uvádzacích projektov v oblasti inteligentného merania z 30 európskych krajín.

Využívanie IKT na simuláciu a modelovanie spotreby energie

Od verejných orgánov členských štátov EÚ na národnej, regionálnej a miestnej úrovni sa vyžaduje lepšie využívanie nástrojov IKT pri simulovaní a modelovaní spotreby energie, a to aj v rámci odbornej prípravy odborníkov v odvetví budov, dopravy a logistiky.

Ďalším odporúčaním pre členské štáty EÚ je posilniť zavádzanie technológií s väčšou energetickou účinnosťou prostredníctvom ich začlenenia do programov verejného obstarávania.

Kontext

V decembri 2008 Únia potvrdila svoj záväzok dosiahnuť 20 % zníženie uhlíkových emisií do roku 2020. Hospodárska a finančná kríza posilnila jej odhodlanie naplniť tieto ciele a vytvoriť v dlhodobom meradle udržateľnejšie hospodárstvo.

IKT zohrávajú významnú úlohu pri dosahovaní týchto cieľov, pretože sa nachádzajú v takmer všetkých častiach hospodárstva a mohli by prispieť k zvýšeniu produktivity o viac než 40 %.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Odporúčanie Komisie 2013/105/ES

-

-

Ú. v. EÚ L 51, 23.2.2013

REFERENČNÉ DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 12. marca 2009 o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo [KOM(2009) 111 v konečnom znení z 12. marca 2009 - nezverejnené v Úradnom vestníku]

Posledná aktualizácia: 05.02.2014

Top